Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 79/2005 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia

Schválené: 14.6.2005

Účinnosť: 1.7.2005

Platné do: 30.12.2016

Nahradené: 169/2016

Metské zastupiteľstvo v Hlohovci, podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 odst. 5 a § 8 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za za znečisťovanie ovzdušia vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 79/2005
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia


I. ČASŤ - ÚVODNÉ USTANOVENIE

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ určuje základné povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Hlohovec a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia.


II. ČASŤ - VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia /ďalej len "malý zdroj"/ sú technologické celky, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia:
a)stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
c) plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia,
d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
e) stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja znečistenia alebo stredného zdroja znečistenia.

2. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečistenia ovzdušia /ďalej len "prevádzkovateľ"/.

III. ČASŤ - POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV A URČENIE VÝŠKY POPLATKU

1. Prevádzkovateľ je povinný
a) oznámiť každoročne do 15. februára Mestu Hlohovec / Mestskému úradu/ za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok,
b) platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia /ďalej len "poplatok"/ v súlade s rozhodnutím vydaným Mestom Hlohovec,
c) umožniť povereným pracovníkom Mesta Hlohovec kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní,
d) oznámiť do 15 dní Mestu Hlohovec /Mestskému úradu/ zánik malého zdroja.

2. Prevádzkovateľ je povinný uviesť v oznámení:
a) označenie prevádzkovateľa, t.j. obchodné meno, sídlo, IČO,
b) označenie prevádzky - jej názov a sídlo
c) charakteristiku zdroja znečisťovania /II. časť odst. 1/:

1. pri stacionárnom spaľovacom zariadení druh zariadenia, tepelný výkon zdroja, druh paliva a jeho kvalitatívne ukazovatele, množstvo spotreby paliva, počet prevádzkových hodín ,
2. pri skládke odpadov a surovín druh skládky, druh skladovaného odpadu, množstvo uloženého odpadu za uplynulý rok, rozlohu prevádzkovej plochy,
3. pri technologických celkoch druh výroby alebo činnosti, druh a spotrebu surovín, prchavých látok, náterových hmôt, druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

3. Povinnosti platiť poplatok a oznamovať údaje sa nevzťahuje na:
a) fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným výkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti /§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov/,
b) prevádzkovateľov stacionárnych spaľovacích zariadení, v ktorých sa ročne spáli menej palív ako je uvedené v IV. časti odst. 2,
c) prevádzkovateľov skládok odpadov a surovín, ktorých prevádzkové plochy nepresiahnu rozlohu 100 m2,
d) prevádzkovateľov technologických celkov, zariadení, ktorých spotreba prchavých látok a náterových hmôt nepresiahne 200 kg za rok,
e) prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania, ktorí ako palivo používajú:

  • zemný plyn,
  • palivové drevo / bez chemickej úpravy alebo ochrany - napúšťanie, morenie, farbenie látkami predlžujúcimi životnosť a odolnosť dreva napr. železničné podvaly/.


IV. ČASŤ - VÝŠKA POPLATKU

1. Poplatok pre každý malý zdroj sa určuje na kalendárny rok do výšky 20 000,- Sk na základe oznámenia podľa III. časti odst. 1 písm. a/ úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok, k spotrebe palív a surovín alebo prevádzkových plôch skládok, z ktorých znečisťujúce látky vznikli v predchádzajúcom roku. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje na území mesta.

2. Poplatok prevádzkovateľa zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW je 100,- Sk, ak za obdobie uplynulého roka spálil minimálne
a) 0,75 t hnedého uhlia,
b) 1,25 čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja,
c) 2 t ľahkého vykurovacieho oleja,
d) 5 t nafty.

3. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v odst. 2 sa určuje násobkom 100,- Sk a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej s odst. 2, najviac však 20 000,- Sk.

4. Poplatok prevádzkovateľa skládok odpadu a surovín s prevádzkovou plochou 100 m2 a viac je
a) 100,- Sk za každých 100 m2 prevádzkovej plochy pri skládkach iných ako nebezpečných odpadov a
b) 200,- Sk za každých 100 m2 prevádzkovej plochy pri skládkach nebezpečných odpadov, najviac však 20000,- Sk.

5. Poplatok prevádzkovateľa technologických celkov, zariadení so spotrebou prchavých látok a náterových hmôt 200 kg a viac je 1,- Sk za každý spotrebovaný kilogram v predchádzajúcom roku.


V. ČASŤ - VYRUBENIE POPLATKU

1. Poplatok vyrúbi Mesto Hlohovec rozhodnutím.
2. Poplatok je splatný do 15 dní po doručení rozhodnutia o výške poplatku.
3. V prípade nulového poplatku sa rozhodnutie nevydá. Ak prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia bude žiadať potvrdenie o výške poplatku v prípade, že poplatková povinnosť nevznikla, Mesto Hlohovec vydá rozhodnutie, kde zdôvodní túto skutočnosť.VI. ČASŤ - SANKCIE

1. Za nesplnenie povinností uvedených v III. časti, odst. 1, písm. a/ a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa III. časti, odst. 1, písm. b/ môže byť uložená pokuta až do výšky
20 000,- Sk / § 8 odst. 3 zákona č. 401/1998 Z.z./
2.  Za nesplnenie povinností uvedených v III. časti, odst. 1, písm. c/ môže byť uložená pokuta až do výšky 10 000,- Sk / § 8 odst. 3 zákona č. 401/1998 Z.z./.


VII. ČASŤ - SPOLOČNÉ USTANOVENIE

1. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom a uložené pokuty sú príjmom Mesta Hlohovec. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia. Príjmy poplatku budú vedené na účte RF, odčlenené v analytickej evidencii.


VIII. ČASŤ - ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi č. 42/2000, zo dňa 28.4.2000, sa ruší dňom 30.6.2005 .


IX. ČASŤ - ÚČINNOSŤ

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2005

  

                                                                                                                        PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                            primátor mesta6844216

Úvodná stránka