Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 81/2005 o školských obvodoch

Schválené: 14.6.2005

Účinnosť: 30.6.2005

Platné do: 28.2.2017

Nahradené: 173/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec § 5 odst. 1 a § 6 odst. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 odst. 1 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodoch pre jednotlivé základné školy.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

Účelom všeobecne záväzného nariadenia o školských obvodoch je stanoviť jednotlivé školské obvody na území mesta Hlohovec podľa jednotlivých jej častí a obcí Jalšové a Koplotovce.

 

Čl. II
Rozdelenie školských obvodov

 

I. školský obvod - ZŠ ul. M. R. Štefánika - Hlohová, Zábranie, Železničná, M. R. Štefánika, Tolstého, Komenského, Štúrova, Fándlyho, Školská, Pribinova, Radlinského, Rozmarínova, Hurbanova, Puškinova, Rázusova, Dilongova, Nábr. A. Hlinku ( okrem č. 10,12,29) Fraštácka, Bezručova, Športová, Nám. sv. Michala, SNP,Františkánske námestie, Malá , Jalšové, Koplotovce .

II. školský obvod - ZŠ ul. Koperníkova - Koperníkova, Vodárenská, Tajovského, Vinohradská, Za poštou, Nitrianska, Jarmočná, Pri cintoríne, Tehelná, Kukučínova, Kalinčiakova, Družstevná, Palárikova, Drevená, Továrenská, Krátka, Bernolákova, Palackého, Jesenského, Mladý háj, Šafárikova,Továrenska, Zajačky, Tokajka , Sládkovičova , kpt. Nálepku , Rad mjr. Pavloviča, Bottova, Nerudova .

III. školský obvod - ZŠ ul. A. Felcána -mestská časť Peter,Nová štvrť, Pánska niva, Svätopeterská, Čulenova, Vážska, Timravy, Duklianska, Hviezdoslavova, M. Benku, A. Felcána, 9. mája, F. Kráľa, Gorkého, Kamenohorská, Veterná, ČSA, Karpatská, Inovecká, Gagarinova, Ružová, Gáborská, Jilemnického, Mierová, F. Lipku, Rovná, Kruhová, Slnečná, Pánskonivská, Stará hora, Hošták, Ľ: Zúbka, Šoltésova, Vansová.

IV. školský obvod - ZŠ ul. Podzámska Šomodská, Zámok, Balatónska, Gaštanová, Sihotská, Nábr. A. Hlinku č. 10, 12 , 29 , Podzámska, Michalská, M.Bela, Hollého, Manckovičova, Závalie, Kamenná, Pod Šomod , Pod Beranom.

V. školský obvod - ZŠ Vilka Šuleka - Šulekovo - Jurkovičova, Hájska, Holubyho, J. Kráľa, Novomeského, Podjavorinskej, Mlynská, Okrúhla, Osloboditeľov, Pltnícka, Rybárska, Sereďská, Školská, Šulekova, Záhradnícka, Terezov.


Čl.III
Plnenie povinnej školskej dochádzky


 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa nasledujúceho odseku.
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy , do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základej školy v príslušnom školskom obvode.

Čl. IV
Zrušenie školského obvodu

V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec určí školský obvod základnej školy , v ktorom budú žiaci zrušenej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

Čl. V
Záverečné ustanovenia

Ruší sa VZN č. 70/2004 zo dňa 15.4.2004 . Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo MsZ v Hlohovci dňa 14. júna 2005. Zmeny a doplnky tohoto VZN môže schváliť len MsZ v Hlohovci. Uvedené VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradných tabuliach Mesta Hlohovec.


V Hlohovci , jún 2005 

                                                                                                      PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                            primátor mesta6875060

Úvodná stránka