Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 82/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec

Schválené: 14.6.2005

Účinnosť: 1.7.2005

Platné do: 5.6.2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, podľa § 6, odst. l a § 11 odst.4, zákona SNR č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č.1, ktorým sa mení a doplňuje VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec, " časť VII - Zvláštne užívanie parku " v tomto znení:

Dodatok č. 1
k VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec,

Časť VII. Zvláštne užívanie parku sa mení nasledovne:

1. V bode 1 sa v zátvorke za slová " organizovaná športová činnosť " dopĺňajú slová:
" mítingy politických strán "

2. V bode 1 sa vypúšťa text:
" s výnimkou mítingov, ktoré organizujú politické strany na základe ohlasovacej povinnosti bez ďalšieho povoľovania a správneho konania Mesta Hlohovec"

3. V bode 2 sa v prvej vete vypúšťa text: " alebo na základe ohlásenia Mestu Hlohovec "

Ostatné ustanovenia VZN č.76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec z 15.2.2005 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2005


V Hlohovci, máj 2005

 

                                                                                                                 PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                             primátor mesta Hlohovec6844225

Úvodná stránka