Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne + Dodatok č. 1 (účinnosť od 18.5.2011)

Schválené: 9.9.2005

Účinnosť: 28.9.2005

Platné do: 22.2.2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne

 

MsZ Mesta Hlohovec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 315/1996 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Užívateľom pešej zóny je každá osoba, ktorá do vytýčenej a riadne označenej pešej zóny vstúpi, v nej sa pohybuje, býva, vykonáva pracovnú, obchodnú alebo inú činnosť. Pritom každý užívateľ pešej zóny je povinný riadiť sa ustanoveniami tohoto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN), ktoré v oblasti verejnej cestnej premávky pre cudzích návštevníkov sú dané verejnou miestnou úpravou dopravného značenia podľa zákona č. 315/1996 Zb. v znení neskorších zmien. Miestni užívatelia a obyvatelia budú s ustanoveniami tohto VZN riadne oboznámení po jeho zverejnení.
2. Pešia zóna je územie mesta určené prednostne k užívaniu chodcom. Pre zaistenie ich bezpečnosti a voľnosti pohybu je z priestorov pešej zóny vylúčená doprava motorových a bezmotorových vozidiel ako aj jazda na zvieratách. Chodci môžu komunikáciu používať v celej jej šírke s tým, že sa správajú vzájomne ohľaduplne a v prípade potreby umožnia plynulú jazdu vozidlám v pešej zóne sa pohybujúcim. Vodiči motorových vozidiel, oprávnených k vstupu do pešej zóny, sa musia k chodcom správať ohľaduplne a nesmú ich ohrozovať svojou jazdou, ani si vynucovať neodôvodnene prednosť zvukovým znamením alebo iným spôsobom.

Čl. 2
Územné vytýčenie pešej zóny

1. Pešia zóna sa nachádza na ul. M. R. Štefánika a je označená betónovými stĺpikmi a príslušným dopravným značením, ktoré je:
a) v hornej časti ulice M. R. Štefánika vyznačené dopravnými značkami D 57a - Pešia zóna, D 4e - Jednosmerná premávka v čase od 05,00 hod. do 10,00 hod. a dodatkovou tabuľkou E - Zásobovanie povolené v dobe od 05,00 hod. do 10,00 hod.,
b) v dolnej časti ulice M. R. Štefánika vyznačené dopravnými značkami D 57a - Pešia zóna s dopravným obmedzením B2 - Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám,
c) prístupové komunikácie sú vyznačené dopravným značením B 23a - Zákaz odbočovania vpravo a C 4b - Prikázaný smer jazdy vpravo,
d) koniec pešej zóny je označený dopravnou značkou D 57b, v dolnej časti pešej zóny s dopravným obmedzením C1 - Daj prednosť v jazde!

Čl. 3
Povolenie vjazdu a prejazdu

1. Vjazd do pešej zóny majú povolený:
a) vozidlá za účelom zásobovania v čase od 05,00 hod. do 10,00 hod.,
b) neobmedzene počas celých 24 hodín denne, vozidlá majiteľov a nájomcov nehnuteľností a prevádzok nachádzajúcich sa v priestore pešej zóny z dôvodu prejazdu pešou zónou za účelom parkovania v uvedenej nehnuteľnosti,
c) vozidlá, ktorým vjazd povolil veliteľ zmeny po uvážení, že tieto nestihli z objektívnych príčin dodržať čas určený k zásobovaniu alebo vozidlá, ktorým povolil vjazd veliteľ zmeny z dôvodu riešenia rôznych havarijných situácií a z iných dôvodov, ktoré si vyžiadali vjazd tohoto vozidla do priestoru pešej zóny, povolenie vjazdu s uvedením dôvodu veliteľ zmeny zaznačí do denného hlásenia.

2. Majitelia a nájomcovia nehnuteľností a prevádzok uvedení v ods. 1 písm. b) pred prejazdom pešou zónou do uvedenej nehnuteľnosti oznámia príslušníkovi MsP vykonávajúcemu službu na operačnom stredisku:
a) prejazd pešou zónou telefonicky na číslo 159 (bezplatne) alebo
b) osobne, prostredníctvom zvončeka umiestneného na budove MsÚ.

3. Veliteľ zmeny na základe oznámenia osôb uvedených v ods. 2 im umožní prejazd pešou zónou tým spôsobom, že zasunie automatický výsuvný stĺpik a umožní vjazd vozidla do priestoru pešej zóny.
4. Veliteľ zmeny na základe miestnej znalosti a záznamu vykonaného kamerovým monitorovacím systémom umožní prejazd osobám uvedeným v ods. 2 aj v tom prípade, ak je zjavné, že prejavujú záujem o vjazd do pešej zóny za účelom parkovania v uvedených nehnuteľnostiach. Uvedeným ale nie sú dotknuté ustanovenia ods. 2 písm. a) a b).

Čl. 4
Obsluha automatického výsuvného stĺpika

1. Príslušník, ktorý vykonáva obsluhu automatického výsuvného stĺpika pred jeho zasunutím alebo vysunutím je povinný sa pomocou kamerového monitorovacieho systému presvedčiť, či sa v blízkosti stĺpika nenachádzajú osoby, ktoré by boli jeho zasunutím alebo vysunutím ohrozené na živote alebo zdraví alebo veci, ktoré by boli jeho manipuláciou poškodené.
2. Zvláštnu pozornosť venuje prechodu motorových vozidiel uvedeným priestorom tak, aby manipuláciou so stĺpikom nedošlo k ich poškodeniu. Musí mať prehľad o pohybe vozidiel, v hornej časti ulice M. R. Štefánika, aby prípade nedošlo k náhodnému poškodeniu i vozidla, ktorého vodič chcel využiť otvorený priechod, ale o prechod pešou zónou nežiadal.

Čl. 5
Vjazd do pešej zóny

1. Vjazd do pešej zóny je zakázaný pre:
a) vozidlá so zlým technickým stavom (zaolejované a špinané vozidlá, vozidlá s viditeľným odkvapkávaním oleja a tekutín),
b) nemotorové vozidlá s výnimkou ručného vozíka a vozíka pre zdravotne postihnuté osoby,
c) vozidlá pásové, vozidlá a mechanizmy s kovovými kolesami, bágre,
d) vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7 ton s výnimkou podľa § 5,

2. V pešej zóne je zakázaný taký pohyb vozidiel a mechanizmov, ktorým by dochádzalo k znečisťovaniu a znehodnocovaniu povrchu dlažby (stopy po pneumatikách pri náhlom brzdení alebo zrýchlení).
3. Bez obmedzenia je povolený vjazd do pešej zóny pre:
a) jednotky požiarneho zboru,
b) jednotky zdravotnej služby,
c) vozidlá havarijných služieb (vodárne a kanalizácie, energetické závody, telekomunikácie, plynárenský priemysel),
d) mestskú políciu počas plnenia výkonu služby,
e) príslušníkov policajného zboru počas plnenia výkonu služby,
f) vozidlá pohrebnej služby.


Čl. 6
Podmienky pre stavebnú činnosť a údržbu nehnuteľností nachádzajúcich sa na pešej zóne

1. Pred realizáciou stavebnej činnosti je stavebník povinný:

 • zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie, resp. pre stavebné úpravy a drobné stavby, ktorej súčasťou je aj stanovisko mesta,
 • požiadať o súhlas mesta na užívanie verejného priestranstva, resp. o povolenie na zvláštne užívanie časti komunikácie.

2. Počas realizácie stavebnej činnosti je stavebník povinný:
a) zabezpečiť dodržiavanie rýchlosti vozidiel max. 20 km/hod. s pomalým zastavovaním tak, aby bola zamedzená tvorba kresieb pneumatikami,
b) osadiť stavebné mechanizmy (autoplošina) pod pätkami podložkami z dreva alebo tvrdej gumy,
c) realizáciu akejkoľvek práce na fasádach z lešenia vykonávať s podmienkami ochrany chodcov, t.j. vonkajším prekrytím lešenia (plachtami, fóliami),
d) pod pätky lešenia osadiť ochranné drevené podložky,
e) každodenne upratovať a vyčistiť okolie po ukončení prác nekovovým náradím, bez polievania a kropenia,
f) opravu poškodenej dlažby ihneď zabezpečiť prostredníctvom správcu, prípadne prevádzkovateľa zóny na vlastné náklady toho, kto ju poškodil,
g) pred začatím rekonštrukčných a stavebných prác prevziať a po ich ukončení odovzdať správcovi pešej zóny, resp. zástupcovi Mesta Hlohovec tú časť verejného priestranstva, ktorú používal.

Čl. 7
Údržba pešej zóny

Údržbu a čistotu pešej zóny zabezpečuje správca, resp. subjekt určený Mestom Hlohovec, alebo prevádzkovateľ objektov na pešej zóne.
1. Letná údržba sa vykonáva spravidla denne od 15. marca do 15. novembra s nasledovnými obmedzeniami:
a) samotný výkon údržby sa vykonáva v čase od 05,00 hod. do 10,00 hod.,
b) údržba sa môže vykonávať:

 • strojným mechanickým a ručným čistením,
 • zametaním,
 • strojným polievaním.

Dočisťovanie pešej zóny sa môže vykonávať aj mimo vymedzeného častu a to:

 • malými zametacími strojmi,
 • ručným dočisťovaním,
 • iným vhodným spôsobom.

c) vozidlá určené na čistenie musia byť opatrené nekovovými kefami.

2. Zimná údržba sa vykonáva spravidla od 15. novembra do 15. marca nekorodujúcimi a neagresívnymi prípravkami, na základe odporúčania dodávateľa dlažby. Je zakázané používať chlorid sodný všetkými subjektami vlastniacimi nehnuteľnosti po celej ploche zóny. Na pluhovanie sa môžu používať len radlice s gumovými britmi. Počas zimnej údržby pešej zóny nesmú byť plochy vyhradené pre zeleň využívané pre hromadenie odhrnutého snehu. Rovnako nesmie byť sneh skladovaný v miestach, z ktorých by po roztopení nadmerne stekal do vyhradených plôch pre verejnú zeleň. V prípade väčšieho spádu snehu je potrebné nahromadený a odhrnutý sneh odvážať. Podmienky zimnej údržby pešej zóny musia byť rozpracované každoročne v operačnom pláne zimnej údržby, ako samostatný bod.
3. Údržba zelene sa vykonáva spravidla v čase od 05,00 hod do 10,00 hod., povereným zmluvným dodávateľom za týchto podmienok:
a) je zakázané polievať závadnou vodou znečisťujúcou dlažbu,
b) pri postrekoch zelene je nutné realizovať dôslednú ochranu dlažby prekrytím fóliami, pričom je potrebné upovedomiť správcu, prípadne prevádzkovateľa o tomto výkone s oznámením aký druh a zloženie postrekovej látky sa aplikuje,
c) v pešej zóne je zakázané vylievať vodu alebo akúkoľvek tekutinu do vegetačných otvorov pre stromy a kríky situované v spevnených plochách.
Pri reze kríkov, stromov, ich výsadbe a podobných činnostiach môže byť dohodnutý so správcom, prípadne prevádzkovateľom zóny, iný časový termín.

4. V pešej zóne je zakázané znečisťovať alebo inak poškodzovať vybavenie pešej zóny.
5. Je zakázané vylievanie akýchkoľvek odpadových vôd používaných na upratovanie prevádzok a akéhokoľvek tekutého odpadu do dažďových vpustov a na dlažbu v pešej zóne.
6. Čistenie a odvoz komunálneho odpadu sa vykonáva v čase od 22,00 hod. do 10,00 hod. vozidlami, ktorých celková hmotnosť neprevyšuje 10 t. Veľkoobjemové kontajnery musia byť osadené na podložkách z tvrdej gumy, prípadne drevených doskách. Subjekt poverený zberom a odvozom komunálneho odpadu je povinný po vykonaní zberu dočistiť okolie odpadovej nádoby a manipulačný priestor zberového vozidla.

Čl. 8
Ostatné povolenia

1. Po kladnom stanovisku hlavného architekta mesta a správcu pešej zóny, pri zachovaní ochrany dlažby vyrubí Mesto Hlohovec za umiestnenie letných posedení pred reštauračnými zariadeniami správny poplatok (za zvláštne užívanie komunikácií) a miestnu daň v zmysle VZN č. 74/2005.
2. Na pešj zóne je možné umiestniť reklamné pútače. MsÚ povolí ich umiestnenie s prihliadnutím na potrebu dopravnej obsluhy v zmysle podmienok stavebného zákona.

Čl. 9
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:

 • mestská polícia,
 • poverení pracovníci Mesta Hlohovec,
 • správca, prípadne prevádzkovateľ pešej zóny,
 • hlavný kontrolór.

Čl. 10
Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je postihnuteľné v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN, môže primátor mesta v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 200 000,- Sk.

Čl. 11

Toto VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Schválené dňa: 9. 9. 2005
Vyvesené dňa: 14. 9. 2005


                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                    primátor mesta Hlohovec

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva tento

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne


Čl. I

1. V čl. 1 ods. 1 sa slová „č. 315/1996 Zb.“ menia nasledovne: „č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
2. Čl. 2 sa mení nasledovne: „Pešia zóna sa nachádza na ul. M. R. Štefánika a je označená betónovými stĺpikmi a príslušným dopravným značením schváleným Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ v Trnave.“
3. V čl. 3 ods. 1 písm. b) sa na koniec písmena vkladá nová veta, ktorá znie: „Státie vozidiel v priestore pešej zóny je zakázané“.
4. V čl. 5 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 6 tohto VZN,“.
5. V čl. 5 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„4. Na základe rozhodnutia primátora mesta Hlohovec je možné udeliť povolenie vjazdu do pešej zóny pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7 ton, predovšetkým v súvislosti s rekonštrukciou nehnuteľností. Udelenie povolenia je fakultatívne a treba oň požiadať písomne v dostatočnom časovom predstihu. V prípade vzniku škody na pešej zóne zodpovedá za škodu objednávateľ vozidla, ktorého vjazd bol nutný v súvislosti so stavebnou alebo inou činnosťou majiteľov nehnuteľností nachádzajúcich sa na pešej zóne, resp. majiteľ vozidla, ak je majiteľ nehnuteľnosti zároveň vlastníkom vozidla. Pri vzniku škody je zodpovedná osoba povinná uhradiť vyčíslenú finančnú škodu na pešej zóne, resp. uviesť pešiu zónu do pôvodného stavu pred poškodením.“
6. V čl. 6 ods. 2 písm. f) sa slová „správcu, prípadne prevádzkovateľa zóny“ menia nasledovne: „spoločnosti zabezpečujúcej údržbu miestnych komunikácií v meste Hlohovec“.
7. Čl. 6 ods. 2 písm. g) sa mení nasledovne:
„g) pred začatím rekonštrukčných a stavebných prác prevziať a po ich ukončení odovzdať formou preberacieho konania spoločnosti zabezpečujúcej údržbu miestnych komunikácií v meste Hlohovec časť miestnej komunikácie, na ktorej prebiehalo užívanie, resp. zvláštne užívanie komunikácie.“
8. V čl. 7 v prvej vete sa vypúšťajú slová „správca, resp.“.
9. V čl. 7 ods. 3 písm. b) sa slová „správcu, prípadne prevádzkovateľa“ menia nasledovne: „spoločnosť zabezpečujúcu údržbu miestnych komunikácií v meste Hlohovec“.
10. V čl. 7 ods. 3 sa v poslednej vete odseku slová „správcom, prípadne prevádzkovateľom zóny“ menia nasledovne: „spoločnosťou zabezpečujúcou údržbu miestnych komunikácií v meste Hlohovec“.
11. V čl. 7 ods. 6 sa prvá veta mení nasledovne: „Čistenie pešej zóny a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa vykonáva v čase od 05.00 hod. do 10.00 hod. vozidlami, ktorých celková hmotnosť neprevyšuje 19 ton.“
12. Čl. 8 ods. 1 sa mení nasledovne: „1. Po kladnom stanovisku hlavného architekta mesta pri zachovaní ochrany dlažby vyberie Mesto Hlohovec za umiestnenie letných posedení pred prevádzkami správny poplatok (na základe rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie) a vyrubí miestnu daň v zmysle VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“
13. V čl. 9 sa vypúšťajú slová „správca, prípadne prevádzkovateľ pešej zóny“.
 

Čl. II
Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 28.4.2011
2. Tento Dodatok č. 1 k VZN mesta nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

V Hlohovci, dňa 28.4.2011

                                                                                                                            Peter Dvoran

                                                                                                                          primátor mesta 
 6875052

Úvodná stránka