Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 85 /2005 o verejných kultúrnych podujatiach + dodatok č. 1 (účinnosť od 26.9.2006)

Schválené: 24.10.2005

Účinnosť: 8.11.2005

Platné do: 22.2.2016

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec č. 85 /2005 o verejných kultúrnych podujatiach

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Čl. I.
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je stanoviť podmienky usporiadania verejných kultúrnych podujatí na území mesta Hlohovec.


Čl. II.
Vymedzenie pojmu verejné kultúrne podujatie

1. Verejnými kultúrnymi podujatiami /ďalej len "podujatie"/ sa podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné:
a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.
2. Pre účely tohto VZN sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie,cirkusové a varietné predstavenia.
3. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Čl. III.
Oznámenie verejného kultúrneho podujatia

l. Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie oddeleniu spoločenských vecí MsÚ v Hlohovci najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
2. V oznámení treba uviesť meno, označenie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas začiatku a ukončenia konania, kontaktnú osobu, resp. osobu zodpovednú za priebeh konania. V jednom oznámení možno uviesť i viac podujatí. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Čl. IV.
Povinnosti usporiadateľa

1. Hluk z verejnej produkcie hudby je usporiadateľ povinný technickými a organizačnými opatreniami obmedziť tak, aby neprekročil najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas a neobťažoval obyvateľov v zastavanom území mesta, príp. fyzické osoby pohybujúce sa po verejnom priestranstve.
2. Na účely kontroly dodržiavania hygienických limitov hluku pre denný a nočný čas za nočný čas považujeme čas medzi 22,00 hod. a 6,00 hod.1)
3. Usporiadateľ zodpovedá i za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno - hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie dozoru na to oprávneným orgánom / štátna a MsP, prípadne osoba, ktorá je písomne poverená dozorom primátorom mesta/.
4. Za splnenie povinností uvedených v bodoch 1,2 čl. IV zodpovedá okrem usporiadateľa podujatia i osoba, ktorá zariadenie prevádzkuje alebo osoba, ktorá prevádzkuje verejnú hudbu.
5. Po ukončení podujatia, ktoré sa konalo na verejnom priestranstve, je usporiadateľ povinný uviesť miesto, na ktorom sa podujatie uskutočnilo do pôvodného stavu.

Čl. V.
Práva a povinnosti mesta

1. Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením.
2. Osoba, ktorú primátor mesta výkonom dozoru písomne poveril / ďalej len "dozorný orgán"/, upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, respektíve ho preruší. Podujatie treba zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo mestu.


Čl. VI.
Ukončenie podujatia

1.Usporiadateľ, prípadne prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa podujatie koná, je povinný ukončiť podujatie v čase uvedenom v oznámení, pričom čas ukončenia podujatia musí byť v súlade s časom predaja určeným v čl. 2 ods. 1,2, v čl. 3 ods. 1,2 a v čl. 4 ods.1, resp. 2 VZN č. 84/2005 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec.
2. Ak sa verejné kultúrne podujatie koná v inom zariadení, na ktoré sa nevzťahuje ods. 1 tohto článku, napr. konanie plesov, spoločenských zábav, podujatie musí byť ukončené podľa čl. 5 ods. 9 VZN č. 84/2005 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec.
3. Ak sa podujatie koná na verejnom priestranstve, je usporiadateľ povinný toto podujatie ukončiť do 22, 00 hod. V prípade konania akcie nad uvedený čas, konečné stanovisko, na základe písomnej žiadosti usporiadateľa, predloženej minimálne sedem dní pred jej konaním, vydá primátor mesta.
4. V prípade neukončenia podujatia v určenom čase, bude toto podujatie ukončené príslušníkmi MsP, pričom za porušenie tejto povinnosti môže mesto uložiť povinnej osobe sankciu určenú podľa čl. VII tohto VZN.


Čl. VII.
Sankčné opatrenia

1. V prípade rušenia nočného kľudu účastníkmi podujatia v priestoroch usporiadateľa alebo na verejnom priestranstve, najmä pri nedodržaní povolenej hlučnosti 2) , pri fyzickom napádaní, ničení majetku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo iných návykových látok, alebo pri inom protiprávnom konaní, dozorný orgán oznámi usporiadateľovi rozhodnutie o prerušení prípadne zakázaní podujatia ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia sa usporiadateľovi doručí do 3 dní. Rozhodnutie vydá v súlade so všeobecnými predpismi o správnom konaní.
2. Podľa § 4 ods. 3 zák. SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, opravný prostriedok proti rozhodnutiu o prerušení alebo zákaze podujatia nemá odkladný účinok.
3. Porušenie ustanovení tohto VZN mesta fyzickou alebo právnickou osobou, bude riešené v zmysle § 32, § 47, § 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znp.
4. V zmysle § 13 odst. 9 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp, môže primátor mesta fyzickej alebo právnickej osobe uložiť pokutu až do výšky 200 000,- Sk, ak fyzická alebo právnická osoba poruší VZN mesta.

Čl. VIII.
Ostatné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto VZN sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
2. Ustanovenia čl. III. tohto VZN sa nevzťahuje na produkcie bez vstupného na verejných priestranstvách, ktoré na tento účel určilo mesto.

Čl. IX.
Zrušovacie ustanovenie

1. Týmto VZN sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 69/2003 o verejných kultúrnych podujatiach, schválené MsZ uznesením č. 123/1/2 dňa 11.12.2003.


Čl. X.
Záverečné ustanovenia

1.Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 98/2005 zo dňa 24.10.2005.
2. VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, október 2005


                                                                                                               PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                           primátor mesta Hlohovec

_______________________
1) § 13n ods. 2 zák. NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znp
2) Nariadenie vlády SR č. 40/2002 Z.z.o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znp

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 85 o verejných kultúrnych podujatiach


1. Dodatkom č. 1 sa ruší úvod VZN č. 85 a nový úvod znie:

"Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, zákona NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:"
2. V článku IV v bodoch 1 a 2 sa slová " pre denný a nočný čas " nahrádzajú slovami " pre deň, večer a noc ".
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia " § 13n ods.2 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znp " nahrádza citáciou " § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií ".
4. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia " Nariadenia vlády č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znp. " nahrádza citáciou " Nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií ".
5. V článku VII bod 3 sa vypúšťajú slová " alebo právnickou ".
6. V článku VII bod 4 sa za slovo " fyzickej " vkladajú slová " osobe oprávnenej na podnikanie " a za slovo " fyzická " sa vkladajú slová " osoba oprávnená na podnikanie ".


Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.6875065

Úvodná stránka