Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky + dodatok č. 1 (účinný od 5. marca 2007) - PLATNÉ DO 07.05.2009

Schválené: 24.10.2005

Účinnosť: 8.11.2005

Platné do: 7.5.2009

Nahradené: VZN č. 109/2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 86 / 2005 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. I
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je v rámci plnenia úloh mesta Hlohovec na úseku sociálnej pomoci stanoviť podmienky a kritériá pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec.

Čl. II
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) hmotnou núdzou stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum 1) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením, a to najmä vlastnou prácou, užívaním vlastného majetku a uplatnením zákonných nárokov,
b) fyzickou osobou, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze:
1. manžel a manželka,
2. rodičia a nezaopatrené deti 2) žijúce s nimi v domácnosti 3) ,
3. rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem 4) ,
najviac vo výške minimálnej mzdy 5) žijúce s rodičmi v spoločnej domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu 6) ,
c) sociálnou núdzou:
1. stav, keď si občan sám nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania,
2. stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky ťažkého dravotného postihnutia alebo ich prekonať za podmienok stanovených osobitným zákonom 7) ,
d) sociálnou pôžičkou špecializovaná činnosť na riešenie sociálnej núdze vykonávaná v rámci sociálnych služieb,
e) základným vybavením domácnosti posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu.

 

DRUHÁ ČASŤ
JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Čl. III
Oprávnené osoby

Mesto Hlohovec môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej aj "DHN") občanovi s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, za podmienky, že sa jedná o :
a) úplné alebo neúplné rodiny s nezaopatrenými deťmi,
b) poberateľa invalidného alebo starobného dôchodku,
c) osamelého občana.

Čl. IV
Účel jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

1. Jednorazová DHN sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov najmä na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady.
2. Jednorazovú DHN možno poskytnúť aj na nákup obuvi, potravín, liekov, zdravotných potrieb, hygienických potrieb, na drobné bytové úpravy, na úhradu stravného v ŠJ ako aj na vybavenie osobných dokladov.
3. Jednorazová DHN nebude poskytnutá na úhradu nedoplatkov najmä za vodu, plyn,
elektrickú energiu, nedoplatkov za byt, na daňové a iné nedoplatky.

Čl. V
Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

1. Jednorazová DHN bude poskytnutá:
a) úplným alebo neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi
aa) pri počte 1-3 deti najviac do výšky 3.000,- Sk,
ab) pri počte 4 a viac detí najviac do výšky 5.000,- Sk,
b) poberateľovi invalidného alebo starobného dôchodku
ba) jednotlivcovi najviac do výšky 3.000,- Sk,
bb) manželskej dvojici najviac do výšky 4.000,- Sk,
c) osamelému občanovi
ca) ak nemá deti a nie je dôchodcom najviac do výšky 3.000,- Sk
cb) ak je bezdomovec najviac do výšky 2.000,-Sk.
2. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, možno poskytnúť jednorazovú DHN do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky trojnásobku životného minima.8)

Čl. VI
Účelovo určená jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Mesto môže oprávnenej osobe poskytnúť aj účelovo určenú jednorazovú DHN na účel:
a) pokrytia pohrebných a cintorínskych výdavkov spojených s úmrtím člena rodiny najviac do výšky 3.000,- Sk,
b) úhrady mimoriadnych výdavkov občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím najviac do výšky 5.000,- Sk,
c) pokrytia výdavkov súvisiacich so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením do tábora, na lyžiarsky výcvikový kurz, do školy v prírode a pod. najviac do výšky 3.000,- Sk,
d) kompenzácie škody spôsobenej živelnou pohromou (požiar, výbuch plynu a pod.) najviac do výšky 10.000,- Sk.

Čl. VII
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

1.Poskytnutie jednorazovej DHN a jej výšku odporučí sociálna a zdravotná komisia MsZ na základe individuálneho posúdenia písomných žiadostí oprávnených osôb a o jej poskytnutí rozhodne primátor mesta.
2.Výnimky pri poskytovaní jednorazovej DHN môže schváliť len primátor mesta na základe písomného odôvodnenia.
3. Poskytovanie jednorazovej DHN a poskytovanie účelovo určenej jednorazovej DHN sa navzájom nevylučujú.
4. Jednorazová DHN sa poskytne finančnou alebo vecnou formou plnenia.
5. Jednorazová DHN sa poskytuje raz ročne, vo výnimočných prípadoch dvakrát ročne.
6. Na poskytnutie jednorazovej DHN nie je právny nárok.


TRETIA ČASŤ
SOCIÁLNA POŽIČKA

Čl. VIII
Oprávnené osoby

Osobou oprávnenou na poskytnutie sociálnej pôžičky je občan s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie jednorazovej DHN podľa čl. III. tohto VZN.

Čl. IX
Účel sociálnej pôžičky a jej výška

1. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť oprávnenej osobe na úhradu výdavkov na
a) kúpu základného vybavenia domácnosti,
b) opravu základného vybavenia domácnosti,
c) opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, ktorý užíva na trvalé bývanie.
2. Sociálnu pôžičku nemožno poskytnúť na základné vybavenie domácnosti, ktoré je súčasťou vybavenia bytového domu.
3. Sociálnu pôžičku je možné poskytnúť najviac do výšky 10.000,- Sk.

Čl. X
Poskytnutie sociálnej pôžičky

1. Poskytnutie sociálnej pôžičky a jej výšku odporučí sociálna a zdravotná komisia MsZ na základe individuálneho posúdenia písomných žiadostí oprávnených osôb a o jej poskytnutí rozhodne primátor mesta. Výnimky pri poskytovaní sociálnej pôžičky môže schváliť len primátor mesta na základe písomného odôvodnenia.
2. Sociálna pôžička sa poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky. Túto zmluvu uzatvára oprávnená osoba s mestom.
3. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä:
a) výšku pôžičky,
b) účel pôžičky,
c) lehotu splatnosti pôžičky,
d) výšku splátok,
e) záväzok oprávnenej osoby, že pôžičku
ea) začne splácať najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia a splatí ju do piatich rokov od jej výplaty,
eb) vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla.
4. Sociálna pôžička je bezúročná.
5. Sociálna pôžička sa poskytuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu mesta na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej oprávnená osoba kupuje základné vybavenie domácnosti.
6. Na poskytnutie sociálnej pôžičky nie je právny nárok.
7. Oprávnená osoba môže žiadať o poskytnutie ďalšej sociálnej pôžičky až po úplnom splatení už poskytnutej sociálnej pôžičky, alebo až po jej vrátení, ak sa poskytnutá sociálna pôžička nepoužila na určený účel.


ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XI
Spoločné ustanovenie

1.Poskytnutie jednorazovej DHN a poskytnutie sociálnej pôžičky sa navzájom nevylučujú.


Čl. XII
Zrušovacie ustanovenie

1.Týmto VZN sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti rušia Kritériá a ich dodatky pre vyplácanie jednorazových dávok občanom s trvalým bydliskom v meste Hlohovec, schválené MsZ uznesením:
a/ č. 74 zo dňa 12.09.2002,
b/ č. 30 zo dňa 18.02.2003,
c/ č. 37 zo dňa 08.06.2004,
d/ č. 95 zo dňa 14.12.2004.

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

1.Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 99/2005 zo dňa 24.10.2005.
2. VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, október 2005

 

                                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                    primátor mesta Hlohovec

___________________
1) §2 a 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2) §3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
3) §115 Občianskeho zákonníka
4) §5 a 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
5) zákona NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
6) zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
7) zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
8) § 2 písm.a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 86/2005 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom
v meste Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, vydáva tento

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 86/2005 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 86/2005 sa mení nasledovne:
1. V celom znení VZN sa názov "sociálna a zdravotná komisia" nahrádza názvom "komisia sociálna, zdravotná a bytová".
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 86/2005 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 86/2005 bol schválený uznesením MsZ č. 23 zo dňa 15.2.2007.
4. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 86/2005 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Hlohovec, február 2007


                                                                                                                      PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                            primátor mesta
 6844227

Úvodná stránka