Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 89/2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Hlohovec + dodatok č. 1 (účinný od 5. marca 2007)

Schválené: 12.12.2005

Účinnosť: 27.12.2005

Platné do: 13.7.2018

Nahradené: 223/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 89/2005

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. I
Úvodné ustanovenie

Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej osobe a právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.


DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV

Čl. 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova Mesto Hlohovec poskytne príspevok na dopravu do detského domova,v ktorom je dieťa umiestnené.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Hlohovec,
b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
d) predloží písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa, o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky a písomný doklad potvrdený zodpovedným pracovníkom detského domova, že návšteva bola uskutočnená.

3. Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezaratávajú:
a) kompenzačné príspevky,
b) príspevok za bezvládnosť,
c) štipendiá,
d) príspevok na bývanie,
e) príspevok na zdravotnú starostlivosť,
f) príspevok pre tehotnú ženu,
g) aktivačný príspevok,
h) ochranný príspevok,
i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, vydá na obdobie ½ roka, na základe žiadosti oprávneného žiadateľa a na návrh Komisie zdravotnej a sociálnej, primátor mesta Hlohovec.
5. Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom MsÚ žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.
6. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po predložení dokladu o príjme zálohovo do výšky cestovného lístka autobusom alebo vlakom, pre aktuálny počet osôb - maximálne 2, z Hlohovca do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
7. Ďalšiu časť príspevku na dopravu, t.j. vo výške cestovného lístka autobusom alebo vlakom na cestu zo sídla detského domova do Hlohovca, možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa poskytnúť, až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu, tzn. po predložení potvrdenia o návšteve dieťaťa.
8. V prípade, že po poskytnutí zálohy nebude preukázaná návšteva dieťaťa v detskom domove, doplatok príspevku na dopravu nebude doplatený a Mesto Hlohovec bude vymáhať poskytnutú zálohu v zmysle platných predpisov.
9. Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, maximálne raz za mesiac.
10. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.


Čl. 3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý kalendárny rok.
3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Hlohovec,
b) dieťa, na ktoré žiada príspevok, má obvyklý pobyt na území mesta Hlohovec a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) má skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov.

4. Oprávnený žiadateľ požiada Mesto Hlohovec prostredníctvom MsÚ o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu. Maximálna hodnota projektu je 50 tis. Sk. V osobitných prípadoch môže MsZ stanoviť odlišnú maximálnu hodnotu projektu.
5. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe projektu predloženého oprávneným žiadateľom,rozhodne na návrh Komisie zdravotnej a sociálnej, Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec.
6. Predložený projekt musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadateľ osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí.
7. Mesto Hlohovec poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom v hotovosti. Finančná čiastka sa poskytne zálohovo najviac do výšky 10 000,-Sk. Ďalšia finančná čiastka do výšky 10 000,-Sk bude žiadateľovi poskytnutá až po predložení dokladov o použití ¾ už poskytnutej finančnej čiastky príslušnému oddeleniu MsÚ. Uvedený postup bude dodržaný až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej MsZ mesta Hlohovec.
8. Vyššiu finančnú čiastku, so súhlasom primátora mesta, možno zálohovo poskytnúť iba vtedy, ak žiadateľ predloží doklad, že má v predajni odložený tovar, cena ktorého finančnú čiastku 10 000,-Sk presahuje a na predložený tovar bola v schválenom projekte takáto čiastka vyčlenená.
9. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.
10. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.
11. Ak oprávnený žiadateľ do ½ roka nepredloží projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov, alebo predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov, môže na návrh Komisie zdravotnej a sociálnej, Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec schváliť uznesenie o využití finančných prostriedkov pre fyzickú osobu, ktorej bolo dieťa v zmysle platných pradpisov zverené do osobnej starostlivosti.

Čl. 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, schválená finančná čiastka definovaná v čl. 3 ods. 1 bude dieťaťu poskytnutá ako príspevok na tvorbu úspor.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove .
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh Komisie zdravotnej a sociálnej Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec uznesením.

Čl. 5
Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

1. V zmysle § 88 ods. 3 zákona NR SR č. 305/2005 o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže Mesto Hlohovec poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm. e) vyššie citovanéko zákona , finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.
2. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne uznesením MsZ mesta Hlohovec individuálne, najneskôr do 27. apríla, na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom.
3. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 31. októbra predchádzajúceho kalendárneho roka podať žiadosť prostredníctvom MsÚ o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok. Akreditovaný subjekt môže o príspevok na rok 2006 požiadať do 28.2.2006
4. Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu,
e) požadovanú výška finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.

5. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 citovaného zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia, môže požiadať o finančný príspevok v zmysle VZN č. 87/2005, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, z rozpočtu mesta.

TRETIA ČASŤ

Čl. 6
Spoločné ustanovenia

1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
2. Mesto Hlohovec si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si Mesto Hlohovec vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.

Čl.7
Záverečné ustanovenia

1.Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 120 zo dňa 12. 12. 2005.
2. VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, december 2005


                                                                                                      PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                           primátor mesta


Vyvesené v zmysle § 6 ods. 8 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vyvesené dňa: 13.12.2005

 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 89/2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Hlohovec na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 89/2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Hlohovec na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 89/2005 sa mení nasledovne:

1. V celom znení VZN sa názov "komisia zdravotná a sociálna" nahrádza názvom "komisia zdravotná, sociálna a bytová" v príslušnom gramatickom tvare.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 89/2005 zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 89/2005 bol schválený uznesením MsZ č. 23 zo dňa 15.2.2007.
4. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 89/2005 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Hlohovec, február 2007


                                                                                                          PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                primátor mesta6875078

Úvodná stránka