Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových + dodatok č.1 ( účinný od 5. marca 2007) + Dodatok č. 2 (účinnosť 1. januára 2014)

Schválené: 27.6.2006

Účinnosť: 13.7.2006

Platné do: 16.5.2016

Nahradené: 160/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ust. § 12 ods. 1 a 2 zák. SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami, s použitím § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec o postupe vo veciach bytových

ČASŤ I.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na:

a) nájomné byty v bytových domoch v Hlohovci:

 • na ulici Svätopeterská,
 • v časti objektu na ulici Pod Beranom 10,
 • ktoré postavilo mesto Hlohovec podľa:
 • Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 8/1999, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na výstavbu nájomných bytov v znení smerníc Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 1/2001 a č. 4/2001(ďalej len " Smernica č. 8/1999"),
 • Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2/2004, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov ( ďalej len" Smernica č. 2/2004").

b) nájomné byty v Hlohovci:

 • ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec.

c) ubytovacie zariadenie v Hlohovci, ul Železničná 2, ktoré je zariadením na prechodné ubytovanie.

Čl. 2
Účel VZN

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /VZN/ je:

a) určiť pravidlá a podmienky pre uzavretie nájomných zmlúv na prenájom bytu na byty v bytových domoch v Hlohovci:

 • na ulici Svätopeterská,
 • v časti objektu na ulici Pod Beranom 10,

b) určiť pravidlá a podmienky pre prevod vlastníctva bytov, ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec,
c) určiť pravidlá a podmienky pre predaj voľných bytov,
d) určiť pravidlá a podmienky pre poskytovanie prechodného ubytovania.


ČASŤ II.
PRENAJÍMATEĽ

Čl. 3
Určenie prenajímateľa

1. Prenajímateľom bytov pre účely zákona:
a) č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník /ďalej len Občiansky zákonník/,
b) SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov je:
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.,
so sídlom v Hlohovci, Za poštou 7,
alebo jeho možný právny nástupca.

2. Prenajímateľ na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom bytov, t.j. mestom Hlohovec :

 • uzatvára nájomné zmluvy na byty podľa čl. 4, ods. 1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Hlohovec s nájomcami podľa Občianského zákonníka,
 • vykonáva správu, opravu a údržbu bytov, podľa čl. 4, ods. 1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Hlohovec ,
 • je oprávnený vystupovať vo veciach bytov, nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytov voči orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúre a pod. v mene prenajímateľa i vlastníka bytov u bytov podľa čl.4, ods. 1,
 • vykonáva správu, opravu a údržbu ostatných bytov, ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec,
 • je oprávnený vystupovať vo veciach bytov, nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytov voči orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúre a pod. v mene prenajímateľa i vlastníka bytov u bytov, ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec.

3. Prenajímateľ na základe zmluvy uzavretej s vlastníkmi bytov, ktorí nadobudli byty do vlastníctva podľa zák. č. 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:

 • môže vykonávať správu, opravu a údržbu bytov.

4. Prenajímateľ je povinný chrániť záujmy mesta Hlohovec ako vlastníka bytov v nájomných vzťahoch všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.


ČASŤ III.
POSTUP PRI OBSADZOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV

Čl. 4

1. Nájomnými bytmi pre účely tohto VZN sú byty v bytových domoch v Hlohovci:
a) na ulici Svätopeterská,
b) v časti objektu na ulici Pod Beranom 10,
ktoré postavilo mesto Hlohovec podľa:

 • Smernice č. 8/1999,
 • Smernice č. 2/2004.

Čl. 5.
Povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ môže uzavrieť nájomnú zmluvu na voľný byt podľa čl.4, ods. 1 iba s fyzickou osobou, ktorú určí mesto Hlohovec, podľa tohto VZN.

2. Prenajímateľ je povinný dodržiavať podmienky nájmu bytov, uvedené v:

 • čl. 4 Smernice č. 8/1999,
 • čl. 6 a 14 Smernice č. 2/2004.

3. Protiprávne nasťahovanie alebo obsadenie bytu rieši prenajímateľ návrhom na vypratanie bytu v lehote do 30 dní odo dňa zistenia takéhoto protiprávneho úkonu. Občan, ktorý protiprávne obsadí byt nemá právo na náhradný byt, náhradné ubytovanie alebo prístrešok.

Čl. 6
Ohlasovacia povinnosť prenajímateľa

1. Prenajímateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu vlastníkovi bytov písomnou formou:
a) uvoľnenie bytu,
b) byt, ktorý nájomca neužíva z akéhokoľvek dôvodu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace,
c) byt, ktorého nájomca zomrel,
d) protiprávne obsadenie bytu,
e) byt, ktorý navrhuje vypratať z akéhokoľvek dôvodu,
f) byt, ktorý prenechal nájomca do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
g) byt, ktorý sa nedá užívať,
h) byt, na ktorý určený nájomca neuzavrel nájomnú zmluvu,
ch) byt, ktorý chce nájomca prenechať dočasne do podnájmu,
i) byt, ktorého nájomca, alebo tí, ktorí s ním bývajú napriek písomnej výstrahe hrubo porušujú dobré mravy v dome,
j) byt,ktorého nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce z nájmu bytu tým,že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace.

Čl. 7
Podávanie žiadostí

1. Žiadateľom o poskytnutie nájomného bytu podľa čl.4, ods. 1 môže byť len fyzická osoba, občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
a) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú poločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,
b) v čase podania žiadosti, ako aj počas doby jej evidencie má trvalý pobyt na mesta Hlohovec min. 3 roky,
c) v čase podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov,
d) neužíva žiadny byt ako nájomca, alebo spoločný nájomca,
e) nie je vlastníkom, ani spoluvlastníkom iného bytu, rodinného domu, alebo družstevného bytu,
f) doručil na MsÚ Hlohovec písomnú žiadosť, úplne vyplnený a potvrdený dotazník k žiadosti a ďalšie potrebné doklady a údaje, ktoré tvoria kritériá pre výber žiadateľov,
g) žiadateľ nemôže mať žiadne záväzky voči mestu (napr. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa a pod.).

2. Žiadosť musí mať písomnú formu s jednoznačným určením, či žiadateľ žiada garsónku, 1-izbový, alebo 2-izbový byt, musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná samotným žiadateľom.
3. Žiadateľov o poskytnutie bytu, podľa čl 7, ods. 1, tohto VZN eviduje MsÚ v Hlohovci, ktorý po preverení skutočností uvedených v žiadosti informuje žiadateľa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o zaradení, resp. nezaradení do zoznamu žiadateľov.
4. Žiadateľ je povinný :
a) doplniť na požiadanie MsÚ v Hlohovci neúplne vyplnený dotazník a údaje, ktoré tvoria kritériá pre výber žiadateľov,
b) spolupracovať s MsÚ v Hlohovci pri overovaní skutočností potrebných pre posúdenie oprávnenosti jeho žiadosti,
c) pravdivo aktualizovať údaje uvádzané v dotazníku k žiadosti v priebehu vedenia žiadosti v zozname žiadateľov.

5. V prípade, že dotazník k žiadosti neobsahuje dostatočné a úplné údaje potrebné k rozhodovaniu, vyzve poverený pracovník mesta Hlohovec občana, aby tieto údaje doplnil v určenej lehote.
6. Žiadateľ, ktorý nepreukázal podľa príslušných predpisov splnenie všetkých podmienok uvedených v čl. 7 ods. 1 a neurobí tak ani po písomnej výzve mesta Hlohovec, nebude zaradený do zoznamu žiadateľov.

Čl. 8
Výber žiadateľov

1. Zo zoznamu žiadateľov, evidovaného na MsÚ v Hlohovci sa zostavuje na určité obdobie - 1 kalendárny rok - poradie žiadateľov pre uzavretie nových nájomných zmlúv na príslušný kalendárny rok v termíne spravidla do konca februára.
2. Poradie žiadateľov sa určuje samostatne pre garsónky, 1-izbové a 2- izbové byty.
3. Počet žiadateľov vybraných do poradia žiadateľov musí zohľadňovať- aspoň približne - predpokladaný počet bytov, ktoré sa v príslušnom kalendárnom roku uvoľnia, nesmie však byť väčší ako 5.
4. Pri výbere žiadateľov sa postupuje nasledovným spôsobom :
a) MsÚ v Hlohovci:

 • eviduje zoznam žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu podľa čl.7, ods.1,
 • zoznam žiadateľov vedie samostatne pre:
 • garsónky
 • 1 izbové byty
 • 2 izbové byty,
 • zoznam žiadateľov vedie bez uvedenia lokality bytového domu,
 • predkladá kompletné zoznamy žiadateľov, dotazníky, doklady a údaje bytovej komisii.

b) Bytová komisia MsZ:

 • na základe predložených podkladov podľa kritérií uvedených v čl. 8, ods. 5 tohto VZN vypracuje návrh zoznamu žiadateľov o uzavretie nájomnej zmluvy,
 • predkladá návrh zoznamu žiadateľov s písomným odôvodnením Mestskej rade mesta Hlohovec (MsR).

c) MsR mesta Hlohovec:

 • posudzuje poradie žiadateľov navrhnuté bytovou komisiou,
 • predkladá návrh zoznamu žiadateľov na schválenie MsZ mesta Hlohovec.

d) MsZ mesta Hlohovec:
schvaľuje poradie žiadateľov odporučené MsR.
e) Primátor mesta Hlohovec:
vydáva súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy uchádzačom schváleným MsZ.
5. Pri výbere žiadateľov sa postupuje podľa nasledovných kritérií :
a) trvalý pobyt na území mesta Hlohovec min. 3 roky,
b) doterajšie bytové podmienky žiadateľa a naliehavosť bytovej potreby žiadateľa,
c) previerka doterajších bytových pomerov žiadateľa členmi bytovej komisie na tvári miesta, vrátane písomného záznamu o výsledku previerky,
d) počet členov, žijúcich v spoločnej domácnosti, z toho detí, členenie rodinných príslušníkov podľa generácií,
e) vážny zdravotný stav (problém) v rodine, vrátane invalidity, podporený dokladom od štátneho lekára,
f) hygienické pomery doterajšieho bývania (zdravotne nevhodné a závadné),
g) majetkové pomery žiadateľa, schopnosť platiť nájomné za byt a služby s ním spojené (vylúčenie neplatičov),
h) zamestnanosť žiadateľa,
ch)priemerný mesačný príjem jednotlivých členov rodiny žiadateľa (pričom mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá),
i) iné príjmy žiadateľa (rodinné prídavky, výživné, podnikateľská činnosť, dávky priznané orgánmi štátnej správy),
j) termín podania žiadosti.
6. Všetky kritériá sú posudzované vo vzájomnej súvislosti pri výbere žiadateľov a ich platnosť sa preverí pred uzavretím nájomnej zmluvy.
7. Prednostne budú poskytované byty rodinám, v ktorých žiadatelia sú vo veku 18-40 rokov.
8. Zoznam vybraných žiadateľov je zverejnený na oznamovacej tabuli na MsÚ Hlohovec, odd. HČ, úsek pre byty, počas celého roka.
9. So žiadateľom, ktorého podľa čl. 7 a čl. 8 tohtoVZN určí mesto Hlohovec, uzavrie prenajímateľ nájomnú zmluvu, podľa čl. 9 tohto VZN.
10. Uplynutím kalendárneho roka, na ktorý bolo poradie schválené stráca toto poradie žiadateľov platnosť.
11. Zostávajúcich žiadateľov s ktorými nebola uzavretá nájomná zmluva presunie mesto Hlohovec do nového poradia žiadateľov na ďalší kalendárny rok, iba v prípade, ak sa nezmenili údaje a kritériá, ktoré boli rozhodujúce pre zápis do poradia uchádzačov.
12. Na každý kalendárny rok zostavuje mesto Hlohovec nový zoznam žiadateľov, ktorý obsahuje nové poradie uchádzačov o byt.
13. Vo výnimočných a zreteľahodných prípadoch môže primátor mesta, po predchádzajúcom prerokovaní v MsR a po schválení MsZ udeliť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu mimo poradia.

Čl. 9
Uzatvorenie nájomnej zmluvy

1. Nájomnú zmluvu uzavrie prenajímateľ na dobu určitú - 1 rok.
2. V nájomnej zmluve bude upravené právo nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v Občianskom zákonníku.
3. Nájomca, s ktorým nebola opakovane uzavretá nájomná zmluva z dôvodov nedodržania podmienok nájomnej zmluvy a podmienok uvedených v Občianskom zákonníku, nemá právo na náhradný byt, náhradné ubytovanie, alebo prístrešok.


ČASŤ IV.
PREVOD VLASTNÍCTVA BYTOV

Čl. 10
Určenie bytov na prevod do vlastníctva

1. Bytmi, určenými na prevod vlastníctva bytov podľa tohto článku VZN sú byty, ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec.
2. Prevod bytov je možné realizovať len podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3. Prevod bytov do vlastníctva doterajších nájomcov je vlastníkom poverené realizovať:
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.,
so sídlom v Hlohovci, Za poštou 7.


ČASŤ V.
PREDAJ VOĽNÝCH BYTOV

Čl. 11
Predmet predaja

1. Voľnými bytmi pre účely predaja podľa tohto článku VZN sú garsónky, 1-izbové, 2-izbové, 3-izbové a viac izbové byty, ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec a ktoré boli uvoľnené:

 • zánikom nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom podľa § 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 • smrťou nájomcu, ak jeho práva neprechádzajú na iné osoby podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,
 • migráciou obyvateľstva,
 • na základe výpovede nájmu bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka.

Čl. 12
Predaj voľných bytov

1. Predaj voľných bytov žiadateľov realizuje vlastník bytov -mesto Hlohovec na základe podnetu prenajímateľa - Bytového hospodárstva Hlohovec, s.r.o. podľa platného VZN č. 77/2005 O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta.
2. Z finančných prostriedkov, získaných z predaja voľných bytov vytvára mesto Hlohovec fond rozvoja bývania mesta, ktorý je určený účelovo a výlučne na výstavbu a rekonštrukciu bytového fondu.


ČASŤ VI.
PRECHODNÉ UBYTOVANIE

Čl. 13
Všeobecné ustanovenia

1. Ubytovacie zariadenie v Hlohovci, ul Železničná 2, je zariadením na prechodné ubytovanie.
2. Vlastníkom ubytovacieho zariadenia na prechodné ubytovanie v Hlohovci na ul. Železničná č.2 je mesto Hlohovec.
3. Ubytovateľom podľa § 754 - §759 Občianskeho zákonníka je:
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.
so sídlom v Hlohovci, Za poštou 7.

Čl. 14
Podávanie žiadostí

1.Žiadateľ môže za účelom riešenia svojich bytových problémov podať žiadosť o poskytnutie prechodného ubytovania ubytovateľovi.
2. Žiadateľov o prechodné ubytovanie na základe ich písomnej žiadosti eviduje ubytovateľ.
3. Žiadosť musí mať písomnú formu, musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná samotným žiadateľom.
4. Žiadateľ je povinný:

 • doplniť na požiadanie ubytovateľa údaje, ktoré tvoria kritériá pre výber žiadateľov,
 • spolupracovať s ubytovateľom pri overovaní skutočností potrebných pre posúdenie oprávnenosti jeho žiadosti,
 • pravdivo aktualizovať údaje uvádzané v žiadosti v priebehu vedenia žiadosti v evidencii žiadateľov o prechodné ubytovanie.

5. Nesplnenie povinností uvedených v bode 4 oprávňuje ubytovateľa žiadosť zamietnuť alebo ju vyradiť z evidencie.

Čl. 15
Výber žiadateľov

1. Výber žiadateľov o prechodné ubytovanie robí ubytovateľ.
2. Pri výbere žiadateľov postupuje ubytovateľ podľa nasledovných kritérií:

 • trvalý pobyt na území mesta Hlohovec,
 • naliehavosť potreby prechodného ubytovania,
 • súčasné bytové podmienky žiadateľa,
 • hygienické pomery doterajšieho bývania (zdravotne nevhodné a závadné),
 • majetkové pomery žiadateľa (schopnosť platiť úhradu za ubytovanie a služby spojené s ubytovaním),
 • priemerný ročný príjem žiadateľa,
 • iné príjmy žiadateľa (rodinné prídavky, výživné, podnikateľská činnosť),
 • stav rodiny (ucelená, resp. neucelená),
 • skutočnosť, či o ubytovanie žiada žiadateľ s deťmi,
 • skutočnosť, či žiadateľ už bol predtým ubytovaný v ubytovacom zariadení (zaplatenie pohľadávok ubytovateľovi),
 • povahové vlastnosti žiadateľa,
 • previerka bytových pomerov žiadateľa,
 • termín podania žiadosti.

3. Ubytovateľ posudzuje všetky kritériá vo vzájomnej súvislosti a prednostne poskytuje ubytovanie žiadateľom, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Hlohovec.
4. S vybraným žiadateľom uzavrie ubytovateľ zmluvu o ubytovaní podľa § 754 - § 759 Občianskeho zákonníka.


Čl. 16
Práva a povinnosti ubytovateľa a ubytovaného

1. Právo na poskytnutie prechodného ubytovania v zariadení na prechodné ubytovanie vznikne žiadateľovi (ubytovanému) na základe zmluvy o prechodnom ubytovaní podľa § 754 - § 759 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Za ubytovanie a služby s ním spojené je ubytovaný povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu v lehotách určených ubytovacím poriadkom.
3. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.
4. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
5. Práva a povinnosti ubytovateľa a ubytovaného podrobne upravuje ubytovací poriadok, ktorý vydáva ubytovateľ.
6. Ubytovateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie ubytovaných s ubytovacím poriadkom, ktorý je pre nich záväzný.
7. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené na ubytovanie a plnenie spojené s ubytovaním riadne, v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny.
8. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach je riešená
§ 433 a § 436 Občianskeho zákonníka.
9. Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby, ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je ubytovaný povinný nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť.
10. Ubytovateľ môže od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
11. Pre vysporiadanie vzájomných vzťahov zo zrušenej zmluvy platí § 457 Občianskeho zákonníka.
12. Podmienky odovzdania priestorov vyhradených ubytovanému na užívanie pri skončení alebo zrušení zmluvy upravuje ubytovací poriadok.
13. Po skončení prechodného ubytovania nemá ubytovaný nárok na poskytnutie bytovej náhrady (náhradný byt, náhradné ubytovanie, prístrešie) od ubytovateľa.


ČASŤ VII.

Čl. 17
Záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania zásad tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje MsZ mesta Hlohovec.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto VZN mesta Hlohovec o postupe vo veciach bytových strácajú platnosť:

 • VZN č. 36/1999 o postupe vo veciach bytových,
 • VZN č. 51/2001 o postupe pri obsadzovaní nájomných bytov v časti objektu na ul. Pod Beranom 10, v Hlohovci,
 • VZN č. 72/2004 o postupe pri obsadzovaní nájomných bytov v bytových domoch v Hlohovci, ul. Svätopeterská.

4. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia VZN na úradných tabuliach mesta Hlohovec.

                                                                                                                       PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                              primátor mesta


______________________________________________________________________

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vydáva podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov tento

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových.

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových sa mení nasledovne:
V celom znení VZN sa "bytová komisia" nahrádza názvom "komisia zdravotná, sociálna a bytová" v príslušnom gramatickom tvare.
2. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 90/2006 bol schválený uznesením MsZ č. 23 zo dňa 15.2.2007.
4. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 90/2006 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, február 2007


                                                                                                                  PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                      primátor mesta
 

_______________________________________________________________________

 

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 90/2006

o postupe vo veciach bytových

 


     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1   a § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ust. § 12 ods. 1 a 2 zák. SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami a podľa §21 a 22 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, vydáva tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec.

 

Čl. I

1. Čl. 1 vrátane nadpisu znie :  

Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na:
a) nájomné byty sociálneho bývania v bytových domoch v Hlohovci:
- na ulici Svätopeterská 13, 13A a 13B
- v časti objektu na ulici pod Beranom 10
ktoré boli obstarané z verejných prostriedkov, postavených s podporou štátu, najmä prostredníctvom dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR
b) nájomné byty v Hlohovci:
- ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec.

c) ubytovacie zariadenie v Hlohovci, ul Železničná 2, ktoré je zariadením na prechodné ubytovanie.

2. Čl. 2 ods. 1 písm. a) znie:

a) Určiť pravidlá a podmienky pre uzavretie nájomných zmlúv na nájom bytu na byty v bytových domoch v Hlohovci:
- na ulici Svätopeterská 13, 13A a 13B
- v časti objektu na ulici Pod Beranom 10

3. ČASŤ III.  vrátane nadpisu znie:

POSTUP PRI OBSADZOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV 
Čl. 4
Vymedzenie sociálneho bývania

/1/ Nájomnými bytmi na sociálne bývanie pre účely tohto VZN sú byty v bytových domoch v Hlohovci:
a) na ulici Svätopeterská 13, 13A a 13B
b) v časti objektu na ulici Pod Beranom  10
ktoré boli obstarané z verejných prostriedkov, postavených s podporou štátu, najmä prostredníctvom dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR.

/2/ Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

/3/  Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie podľa ods. 2 sa považuje bývanie, ktoré napĺňa základné funkcie bývania.

Čl. 5
Povinnosti prenajímateľa 

/1/ Prenajímateľ môže uzavrieť nájomnú zmluvu na voľný nájomný byt sociálneho bývania byt podľa čl. 4 ods. 1 iba s fyzickou osobou, ktorú určí  mesto Hlohovec podľa tohto VZN.
/2/ Prenajímateľ je povinný dodržiavať podmienky nájmu bytov podľa zák. č. 443/2010 Z.z.
/3/ Protiprávne nasťahovanie alebo obsadenie bytu rieši prenajímateľ návrhom na vypratanie bytu (rozkaz na plnenie) v lehote 30 dní odo dňa zistenia takéhoto protiprávneho úkonu. Občan, ktorý protiprávne obsadí byt nemá právo na náhradný byt, náhradné ubytovanie alebo prístrešok.
/4/ Prenajímateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu vlastníkovi bytov písomnou formou:
a) uvoľnenie bytu,
b) byt, ktorý nájomca neužíva z akéhokoľvek dôvodu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, (ak má    
    o tom prenajímateľ vedomosť)
c) byt, ktorého nájomca zomrel,
d) protiprávne obsadenie bytu,
e) byt, ktorý prenechal nájomca do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
f) byt, ktorý sa nedá užívať,
g) byt, na ktorý určený nájomca neuzavrel nájomnú zmluvu,
h) byt, ktorý chce nájomca prenechať dočasne do podnájmu,

Čl. 6
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte s osobitným režimom

/l/ Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu.

/2/ Podlahovú plocha podľa odseku l možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. l tohto dodatku č.2 k VZN 90/2006 (ďalej len bezbariérový NB).

/3/ Oprávnenou fyzickou osobou - žiadateľom podľa odseku 1 je:
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti  najviac vo výške 3-násobku životného minima;
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti  najviac vo výške 4-násobku životného minima, ak:
ba) členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím;
bb) ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom;
bc) aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu  obyvateľov mesta.
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov.
d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov. 

/4/ Žiadateľ musí byť starší ako 18 rokov a v čase podania žiadosti, ako aj počas doby jej evidencie má trvalý pobyt na území mesta Hlohovec min. 3 roky.

/5/ Žiadateľ ani jeho manželka, druh alebo družka nesmú byť vlastníkmi ani spoluvlastníkmi s výškou podielu presahujúcou ½ rodinného domu alebo bytu a neužíva žiadny byt ako nájomca, alebo spoločný nájomca. Táto podmienka platí aj pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy.

/6/ Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu (§-3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu (§ 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov) za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

/7/ Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.

/8/ Podmienky ustanovené v ods. 3 sa posudzujú pri podávaní žiadosti o pridelenie nájomného bytu a pri uzatváraní nájomnej zmluvy. Na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
/9/ V čase podania žiadosti žiadateľ musí preukázať, že nemá voči Mestu Hlohovec alebo prenajímateľovi žiadne daňové ani iné nedoplatky.

Čl. 7
Podávanie a posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu

/1/ Žiadateľ je povinný vyplniť dotazník k žiadosti  a  predložiť povinné prílohy:
a) popis súčasnej bytovej situácie,
b) potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, u podnikateľa potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok,
c) potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí  a rodiny o poberaní štátnych sociálnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materský príspevok,  prídavok na dieťa, a iné...), ak je poberateľ žiadateľ alebo osoba žijúca v domácnosti žiadateľa,    
d) kópiu výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok, ak je poberateľ žiadateľ alebo osoba žijúca v domácnosti žiadateľa,
e) kópiu právoplatného rozhodnutia o rozvode manželov, a o určení výživného na dieťa, 
f) potvrdenie, že žiadateľ má uhradené poplatky za TKO (finančné oddelenie - referát miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady),
g) kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne u dieťaťa do 3 rokov potvrdenie všeobecného lekára, dokladujúceho zdravotné postihnutie,
h) odporúčanie zamestnávateľa na prenájom bytu, ak je žiadateľ osobou zabezpečujúcou zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru a ochranu pre obyvateľov mesta alebo zabezpečujúcou spoločenské a sociálne potreby mesta Hlohovec,
i)  čestné vyhlásenie žiadateľa o úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a  čestné vyhlásenie, že nie je nájomcom, vlastníkom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie a nie je schopný sám riešiť svoju bytovú situáciu – žiadateľ potvrdí podpisom v dotazníku,
j) potvrdenie daňového úradu a sociálnej poisťovne o neexistencii nedoplatku.

/2/  Žiadosť musí mať písomnú formu s jednoznačným určením, či žiadateľ žiada garsónku, 1-izbový alebo 2-izbový byt, musí byť odôvodnená a vlastnoručne podpísaná samotným žiadateľom.

/3/ Žiadateľ je povinný:
a)  doplniť na požiadanie MsÚ v Hlohovci v určenej lehote neúplne vyplnený dotazník a údaje, ktoré tvoria kritériá pre výber žiadateľov,
b) spolupracovať s MsÚ v Hlohovci pri overovaní skutočností potrebných pre posúdenie oprávnenosti jeho žiadosti,
c) pravdivo aktualizovať údaje uvádzané  v dotazníku k žiadosti v priebehu vedenia žiadosti v zozname žiadateľov.

/4/ Príslušný referent na základe kontroly úplnosti a pravdivosti údajov v žiadostiach vytvorí pre každý typ nájomného bytu podľa izbovitosti zoznam žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto VZN.

/5/ Žiadateľov o poskytnutie bytu podľa čl. 6. ods. 3, tohto VZN eviduje MsÚ v Hlohovci, ktorý po preverení skutočností uvedených v žiadosti informuje žiadateľa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti s prílohami podľa čl. 7 ods.1, tohto VZN  o zaradení, resp. nezaradení do zoznamu žiadateľov.

/6/   Žiadateľ, ktorý nepreukázal podľa príslušných predpisov splnenie všetkých podmienok uvedených v čl. 7 ods. 1 a neurobí tak ani po písomnej výzve mesta Hlohovec, nebude zaradený do zoznamu žiadateľov.                      

Čl. 8
Výber žiadateľov

/1/   Zo zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu sociálneho bývania evidovaného na MsÚ v Hlohovci sa zostavuje na určité obdobie – 1 kalendárny rok – poradie žiadateľov pre uzavretie nových nájomných zmlúv na príslušný kalendárny rok v termíne spravidla do konca
februára.

/2/   Poradie žiadateľov sa určuje samostatne pre garsónky, 1-izbové a 2-izbové byty.
 
/3/   Pri výbere žiadateľov sa postupuje podľa nasledovných kritérií:
a) trvalý pobyt na území mesta Hlohovec  min. 3 roky,
b) doterajšie bytové podmienky žiadateľa a naliehavosť bytovej potreby žiadateľa,
c) počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti, z toho detí, členenie rodinných príslušníkov podľa generácií,
d) vážny zdravotný stav (problém) v rodine, vrátane invalidity, podporený dokladom od lekára,
e) hygienické pomery doterajšieho bývania (zdravotne nevhodné a závadné),
f) majetkové pomery žiadateľa, schopnosť platiť nájomné za byt a služby s ním spojené (vylúčenie neplatičov),
g) zamestnanosť žiadateľa,
h) priemerný mesačný príjem jednotlivých členov rodiny žiadateľa podľa čl. 6 ods.3 tohto VZN
i) iné príjmy žiadateľa (rodinné prídavky výživné, podnikateľská činnosť, dávky priznané orgánmi štátnej správy),
j) termín podania žiadosti,
k) overenie záväzkov voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a mestu Hlohovec.

/4/ Všetky kritériá sú posudzované vo vzájomnej súvislosti pri výbere žiadateľov a ich platnosť preverí  oddelenie hospodárskej činnosti  MsÚ Hlohovec, pred uzavretím nájomnej zmluvy.

/5/ Pri výbere žiadateľov sa postupuje nasledovným spôsobom:
a) MsÚ v Hlohovci:
-eviduje zoznam žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu podľa čl. 7, ods. 4,
-zoznam žiadateľov vedie samostatne pre garsónky, 1-izbové byty,  2-izbové byty,
-zoznam žiadateľov vedie bez uvedenia lokality bytového domu,
-predkladá kompletné zoznamy žiadateľov, dotazníky, doklady a údaje komisii zdravotnej,
sociálnej a bytovej.
b) Komisia zdravotná, sociálna a bytová:
-na základe predložených dokladov podľa kritérií uvedených v čl. 8, ods. 3 tohto VZN vypracuje návrh poradovníka na pridelenie bytu,
- predkladá návrh poradovníka na pridelenie bytu s písomným odôvodnením Mestskej rade mesta Hlohovec (MsR).
c) MsR mesta Hlohovec:
-posudzuje poradie žiadateľov navrhnuté komisiou zdravotnou, sociálnou a bytovou,
-predkladá návrh poradovníka na pridelenie bytu na schválenie MsZ mesta Hlohovec.
d) MsZ mesta Hlohovec:
-schvaľuje poradovník na pridelenie bytu odporučené MsR.
e) Primátor mesta Hlohovec:
-vydáva súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy uchádzačom schváleným MsZ.

/6/Počet žiadateľov vybraných do poradovníka musí zohľadňovať –aspoň približne-predpokladaný počet bytov, ktoré sa uvoľnia, nesmie však byť väčší ako 5. Vybraní žiadatelia sú písomne informovaní o zaradení do poradovníka na pridelenie bytu. 

/7/ Zoznam vybraných žiadateľov je zverejnený na oznamovacej tabuli na MsÚ Hlohovec, odd. Hospodárskej činnosti, referát pre byty a nebytové priestory a na webovej stránke mesta Hlohovec, počas celého roka.

/8/ So žiadateľom, ktorého podľa čl. 7 a čl. 8 tohto VZN určí mesto Hlohovec, uzavrie prenajímateľ nájomnú zmluvu, podľa čl. 9 tohto VZN.

/9/ Uplynutím kalendárneho roka, na ktorý bol poradovník na pridelenie bytu schválený stráca tento poradovník platnosť.

/10/ Zostávajúcich žiadateľov, s ktorými nebola uzavretá nájomná zmluva presunie mesto Hlohovec do nového poradovníka na ďalší kalendárny rok, iba v prípade, ak sa nezmenili údaje a kritériá, ktoré boli rozhodujúce pre zápis do poradovníka uchádzačov.

/11/ Na každý kalendárny rok zostavuje mesto Hlohovec nový zoznam žiadateľov, ktorý obsahuje nové poradie uchádzačov o byt.

/12/ Vo výnimočných a zreteľahodných prípadoch môže primátor mesta, po predchádzajúcom prerokovaní v MsR a po schválení MsZ udeliť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu mimo poradia.      

Čl. 9
Nájomná zmluva

/1/ Prenajímateľ môže uzavrieť nájomnú zmluvu na voľný byt podľa čl. 4 ods. 1 iba s fyzickou osobou, ktorú určí mesto Hlohovec, podľa tohto VZN.

/2/ Prenajímateľ je povinný dodržiavať podmienky nájmu bytov podľa platného zákona č. 443/2010 Z.z.

/3/Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) začiatok nájmu
b) dobu nájmu
c) výšku mesačného nájomného
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy
e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu
g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu
h) skončenie nájmu
i) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.

/4/ Prenajímateľ nájomných bytov je oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného v prípade zmeny príslušných právnych predpisov. Nájomné a úhrady za plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nájomných bytov je splatné za príslušný mesiac, a to vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

/5/ Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, ktoré nie sú určené týmto VZN alebo nájomnou zmluvou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

/6/ Neuhradenie nájomného a úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu za viac ako 3 mesiace je dôvodom na vypovedanie nájmu.

/7/  Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac 3 roky a to okrem prípadu, ak:
a) nájomcom je osoba so zdravotným postihnutím, podľa osobitného predpisu, ktorému sa prenajíma nájomný byt, spĺňajúci podmienky stanovené osobitným predpisom, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac 10 rokov,
b) ak nájomcom je osoba podľa čl.6, ods. 3 písmeno d) tohto VZN, ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac 10 rokov.

/8/ Nájomná zmluva bude obsahovať dohodu o finančnej zábezpeke vo výške trojmesačného nájomného. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 15 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie prenajímateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.

/9/ V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených vo VZN a v osobitnom predpise.

/10/  O opakovaný nájom je nájomca povinný  požiadať minimálne 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu, pričom prenajímateľ uzavrie s nájomcom novú nájomnú zmluvu  v prípade splnenia podmienok určených týmto VZN. Nájomca je povinný predložiť potvrdenie o príjme prenajímateľovi. Prenajímateľa informuje oddelenie Hospodárskej činnosti MsÚ  Hlohovec o výške životného minima domácnosti platného k  31. decembru kalendárneho roka pred-chádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.

/11/ Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa odseku 9 môže prenajímateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného nájmu nájomného bytu:
a) nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa čl. 6 ods. 3, písmeno a) tohto VZN,
b) nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa čl. 6 ods. 3, písmeno b) tohto VZN.
Opakovaný nájom je možný vždy len na dobu určitú neprevyšujúcu 1 rok.

/12/ Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť budúcemu nájomcovi prehliadku nájomného bytu.

/13/ Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho bytu a bude vyradený z poradovníka žiadateľov.

/14/ K termínu ukončenia nájmu bytu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho správcovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody. 

/15/ Počas lehoty 30 rokov, v ktorej zachová Mesto Hlohovec nájomný charakter bytov postavených s podporou štátu, prenajímateľ aj nájomca je povinný umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytov zamestnancom príslušného ministerstva, zamestnancom Mesta Hlohovec, zamestnancom prenajímateľa a iných kontrolných orgánov, s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu a táto povinnosť sa zakotví do nájomnej zmluvy.

/16/  Vlastník nájomných bytov tvorí fond prevádzky, údržby a opráv, ročne vo výške min. 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu. Vlastník o tomto fonde i účtuje.

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Hlohovec č 90/2006 o postupe vo veciach bytových (ďalej len „tento dodatok k nariadeniu“) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 12.12.2013.
2. Tento dodatok  k nariadeniu nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.


V Hlohovci, dňa 13.12.2013

         
     Peter Dvoran
    primátor mesta

 6875026

Úvodná stránka