Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec + Dodatok č. 1 (účinnosť od 2.10.2009) + Dodatok č. 2 (účinnosť od 12.11.2011) + Dodatok č. 3 (účinnosť od 27.11.2012)

Schválené: 15.2.2007

Účinnosť: 5.3.2007

Platné do: 30.4.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

 

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa upravujú:
a) poplatky za úkony mesta Hlohovec vykonávané prostredníctvom Mestského úradu (ďalej len "MsÚ") alebo príspevkovej organizácie mesta - Mestského kultúrneho centra (ďalej len "MsKC"),
b) niektoré správne poplatky.

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poplatky, ktoré upravujú osobitné predpisy.

1) Poplatky za úkony vykonávané MsÚ alebo príspevkovou organizáciou mesta

Čl. II
Všeobecné ustanovenie

1. MsÚ vyberá za vykonané úkony nasledovné poplatky:
a) poplatok za kopírovanie,
b) poplatok za vytlačenie kópie z výkresov územného plánu,
c) poplatok za poskytnutie užívateľských výstupov z digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec,
d) poplatok za vyhlásenie v rozhlase v m.č. Šulekovo.
2. Príspevková organizácia mesta - MsKC vyberá:
a) poplatok za vyhlásenie v rozhlase v meste Hlohovec.

Čl. III
Poplatok za kopírovanie

1. Poplatok za kopírovanie sa vyberá za vyhotovenie kópie na kopírovacom zariadení v súvislosti s činnosťou MsÚ.
2. Poplatok je stanovený vo výške:

  • formát A4 jednostranne ................ 2,- Sk,
  • formát A4 obojstranne .................. 3,- Sk,
  • formát A3 jednostranne ................ 4,- Sk,
  • formát A3 obojstranne ................. 6,- Sk.


Čl. IV
Poplatok za vytlačenie kópie z výkresov územného plánu

1. Poplatok za vytlačenie kópie z výkresov územného plánu sa platí za vykonanie tohto úkonu na základe požiadavky fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
2. Poplatok je stanovený vo výške:

  • kópia z výkresov územného plánu vo veľkosti formátu A4 pre fyzickú osobu ........110,- Sk,
  • kópia z výkresov územného plánu vo veľkosti formátu A4 pre právnickú osobu na podnikateľské účely..... 210,- Sk.


Čl. V
Poplatok za poskytnutie užívateľských výstupov z digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec

1. Poplatok za poskytnutie užívateľských výstupov z digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (ďalej len "DTM) sa platí za poskytnutie nasledovných druhov výstupov:
a) digitálne údaje na počítačovom médiu (disketa, HW klúč, e-mail),
b) výtlačok výrezu z mapy (papier),
c) nahliadnutie do mapy.
2. Poplatok je stanovený vo výške:
a) Digitálna forma:
Územie mesta je rozdelené na obvody podľa hustoty meraných bodov.
Obvod I - sídlisková zástavba (merané plošne) .... cena 6 000,-Sk/ha + hodinový strojový čas 240.-Sk/hod,
Obvod II - uličná zástavba rodinnými domami (merané uličné pásy) ....... cena 4 000,-Sk/ha + hod. stoj. čas,
Obvod III - parky a okrajové plochy mesta bez súvislej zástavby ........ cena 1 000,-Sk/ha + hod. stroj. čas.
Cena pri prekrytí jednotlivých obvodov sa stanoví podľa % zastúpenia jednotlivých obvodov na ploche poskytovaných údajov.
b) Analógová forma (výtlačok z mapy):
Obvod I - sídlisková zástavba ........................... cena 450,-Sk/ha + hod. stroj čas,
Obvod II - uličná zástavba ...............................cena 400,-Sk/ha + hod. stroj. čas,
Obvod III - parky a okrajové plochy ......................cena 200,-Sk/ha + hod. stroj. čas.
Mierku výtlačku z DTM volí žiadateľ. Výtlačok bude vyhotovený v jednom exemplári s farebnou grafikou. V prípade výstupu presahujúceho veľkosťou formát A3 bude do ceny zahrnutý aj náklad na tlač a papier.
V prípade poskytovania referenčných súborov (údaje z DTM nie v plnom obsahu) je stanovená cena z ceny príslušného obvodu 50% za polohopis, výškopis a 50% za inžinierske siete.
Pri poskytovaní údajov z DTM na časti územia s informatívnym zakreslením vedení inžinierskych sietí bude cena znížená o 1/3 (pri zachovaní ceny hod. stroj. času).
Pre potreby organizácií Mesta Hlohovec, Západoslovenskej energetiky, a.s., Slovak Telekomu, a.s. a Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., budú potrebné údaje poskytované bezplatne len za cenu hod. strojového času. Obdobne sa bude postupovať pri poskytovaní údajov tretím osobám (napr. projektantom), vykonávajúcim činnosť na konkrétnej akcii pre vyššie spomenuté organizácie. O takejto činnosti predloží žiadateľ písomný doklad s uvedením akcie, predpokladaného rozsahu poskytnutého územia a podpisom s pečiatkou oprávneného pracovníka.
c) Nahliadnutie do mapy:
Nahliadnutie je poskytované každému žiadateľovi. Účtuje sa hodinový strojový čas 240,-Sk /hod, najmenší účtovaný čas je 15 min. a účtuje sa za každých začatých 15 min. Nahliadnutie do 5 min. je bezplatné.
3. Kvalita poskytovaných digitálnych a grafických údajov je v zhode s predpismi pre mapy veľkých mierok. K poskytovaným údajom vydá správca DTM osvedčenie.

Čl. VI
Poplatok za vyhlásenie v rozhlase

1. Poplatok za vyhlásenie v rozhlase sa platí za vyhlásenie, príp. oznámenie vyhlasované v rozhlase na základe písomnej požiadavky fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje text vyhlásenia alebo oznámenia.
2. Výška poplatku je 50,- Sk za jedno vyhlásenie v trvaní najviac 3 minúty (základný poplatok bez DPH). Za vyhlásenie, ktoré trvá viac ako 3 minúty, sa základný poplatok zvyšuje o 50,-Sk za každé ďalšie začaté 3 minúty vyhlásenia.
3. Poplatok za vyhlásenie v rozhlase v m.č. Šulekovo vyberá pre mesto Hlohovec pracovník zabezpečujúci výkon samosprávnych činností v m.č. Šulekovo. Poplatok za vyhlásenie v rozhlase v meste Hlohovec je príjmom príspevkovej organizácie - MsKC, ktorá vyhlásenie v rozhlase zabezpečuje.
4. Od tohto poplatku sú oslobodené vyhlásenia a oznámenia vyhlasované vo verejnom záujme.

Čl. VII
Spoločné ustanovenie

Poplatky uvedené v čl. III, IV a V sú splatné pri podaní žiadosti a sú príjmom mesta Hlohovec. Pri zaplatení poplatku vydá MsÚ alebo MsKC potvrdenie o jeho zaplatení.

(2) Správne poplatky

Čl. VIII
Všeobecné ustanovenie

1. Mesto Hlohovec vyberá správne poplatky na základe osobitného zákona 2) za úkony a konania, ktoré ako správny orgán vykonáva.
2. Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 2)
3. Oslobodenie od platenia správnych poplatkov ako aj ich výšku stanovuje osobitný predpis. 2)
4. Správne poplatky vyberané mestom sa platia prevodom z účtu v banke, alebo poštovým poukazom na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne MsÚ.

Čl. IX
Poplatok za osvedčenie podpisu

Na základe splnomocnenia osobitného zákona 2) mesto Hlohovec ako správny orgán, ktorý je oprávnený zvýšiť správny poplatok za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise až o 100%, ak tento úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti, stanovuje poplatok:
a) za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise a zviazanie listiny ............. 45,- Sk,
b) za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise mimo úradnú miestnosť .....54,- Sk.

Čl. X
Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 23/1995 o poplatkoch za úkony vykonávané MsÚ a poplatkoch za poskytovanie niektorých služieb MsÚ a mestskými príspevkovými organizáciami.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 21 zo dňa 15.2.2007.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


                                                                                                             PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                          primátor mesta Hlohovec

__________________________________________________________________________
1) napr. zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
2) zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

 

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec
č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení VZN č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva tento

Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení VZN č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.


Čl. I.
 


1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec, ktoré bolo schválené dňa 15. 02. 2007 v znení VZN č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, schváleným dňa 11. 12. 2008, sa mení a dopĺňa nasledovne:

V Čl. IX Poplatok za osvedčenie podpisov sa v písm. a) slová 0,5 eur nahrádzajú slovami 1 euro.


Čl. II


1. Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení VZN č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú VZN mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike bol schválený MsZ v Hlohovci dňa 10. 09. 2009.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

                                                                                                                         PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                               primátor mesta

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva tento


dodatok č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 1 a v znení VZN mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Čl. I


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 1 a v znení VZN mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V čl. III ods. 2 sa slová „0,06 eur“ nahrádzajú slovami „0,10 eur“, slová „0,09 eur“ nahrádzajú slovami „0,20 eur“, slová „0,13 eur“ nahrádzajú slovami „0,20 eur“, slová „0,19 eur“ nahrádzajú slovami „0,30 eur“.
2. V čl. III sa dopĺňa nový odsek 3 nasledovne: „Mesto Hlohovec vyberá poplatky za kopírovanie v prípade, že kópie sú využívané na overenie skutočností v súkromnom záujme fyzických a právnických osôb. V prípade, že kópie sú zhotovované na úradné účely v rámci konaní vedených Mestským úradom v Hlohovci, ich zhotovovanie je bezplatné.“
3. Čl. IV sa vypúšťa.
4. Články č. V – VII sa označujú ako články č. IV – VI.
5. Čl. VIII sa vypúšťa.
6. Články č. IX – XI sa označujú ako články č. VIII – X.
 

Čl. II


1. Tento dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 1 a v znení VZN mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike bol schválený MsZ mesta Hlohovec dňa 27.10.2011.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia.
 

V Hlohovci dňa 28.10.2011
 

                                                                                                                       Peter Dvoran
                                                                                                                     primátor mesta

 

Dodatok č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007
o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 2

 


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva tento


dodatok č. 3


k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 2
 

Čl. I
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:
V Čl. VIII. Poplatok za osvedčenie podpisov sa v písm. a) slová „1 euro“ nahrádzajú slovami „3 eurá“.
 

Čl. II
 

1. Tento dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení dodatku č. 2 bol schválený MsZ mesta Hlohovec dňa 08.11.2012.
2. Tento dodatok č. 3 nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia.


V Hlohovci dňa 08.11.2012
 

                                                                                                                           Peter Dvoran

                                                                                                                        primátor mesta
 

 

 6875086

Úvodná stránka