Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta + Dodatok č. 1 k VZN č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta (účinnosť od 1.8.2008)

Schválené: 12.4.2007

Účinnosť: 30.4.2007

Platné do: 31.12.2017

Nahradené: 202/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 92/2007 a o nájomnom za hrobové miesta

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa upravuje výška nájomného za užívanie hrobového miesta na cintoríne v Hlohovci a v m.č. Šulekovo.

Čl. II
Nájomné za hrobové miesto

1. Nájomné za hrobové miesto podľa osobitného zákona 1) platí nájomca hrobového miesta na základe zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej s prevádzkovateľom pohrebiska.
2. Nájomné za hrobové miesto sa platí na obdobie 10 rokov vo výške:

  • urnové miesto /100x100cm/........................................................... 200,- Sk,
  • jednohrob dieťaťa do 6 rokov /80x140cm/.................................. 225,- Sk,
  • jednohrob dieťaťa do 14 rokov /90x200cm/................................. 360,- Sk,
  • jednohrob dospelého /110x250cm/............................................. 550,- Sk,
  • dvojhrob dospelého /210x250cm/................................................ 1.050,- Sk,
  • trojhrob dospelého /310x250cm/ ................................................. 1.550,- Sk,
  • jednohrobka /110x250cm/............................................................... 1.375,- Sk,
  • dvojhrobka /210x250cm/ ........................................................ .........2.625,- Sk,
  • hrobka s kaplnkou /210x250cm/ ............................................. ......2.625,- Sk.

3. Nájomné za hrobové miesto je príjmom mesta Hlohovec.
4. Od platenia nájomného sú oslobodené vojnové hroby, hroby a hrobky vyhlásené za národné kultúrne pamiatky a hroby a hrobky evidované v zozname pamätihodností mesta.

Čl. III
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje VZN mesta Hlohovec č. 56/2002 o správe a prevádzkovaní cintorínov a domov smútku v Hlohovci a miestnej časti Šulekovo.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 41 zo dňa 12.4.2007.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

                                                     

                                                                                                                   PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                primátor mesta Hlohovec

_________________________________________________________________
1) zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva tento
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec, č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta


I. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta sa mení a dopĺňa nasledovne:

V článku II. Nájomné za hrobové miesto bod 2. sa za uvedený text vkladá nový text, ktorý znie:
-urnové miesto v urnovej stene 500,-- Sk“

II. Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta nadobúda účinnosť dňom 01. 08. 2008.

Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 92/2007 o nájomnom za hrobové miesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 26.06. 2008 uznesením č. 36.

       

                                                                                                                  PhDr. Ján Dlhopolček 
                                                                                                                        primátor mesta
 6844250

Úvodná stránka