Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 93/2007 o určení názvov ulíc

Schválené: 15.2.2007

Účinnosť: 5.3.2007

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 2b ods. 1, s poukazom na ustanovenie § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. I
Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je určenie nových názvov ulíc v zmysle ustanovenia § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čl. II
Názvy ulíc

1. Z dôvodu duplicity názvu ulice Školská, ktorá sa nachádza v meste Hlohovec v k.ú. Hlohovec ako aj v mestskej časti Šulekovo v k.ú. Šulekovo, mestské zastupiteľstvo určuje pre lokalitu ulice Školská nachádzajúcu sa v meste Hlohovec v k.ú. Hlohovec nový názov "Starý rínok".
2. Na základe realizácie novej individuálnej bytovej výstavby v lokalite "Lipiny" vznikla nová ulica. Mestské zastupiteľstvo určuje nový názov tejto ulice "Lipiny".
3. Ulice uvedené v čl. II ods. 1 a 2 tohto nariadenia sú vyznačené v prílohe tohto nariadenia.

Čl. III
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

1. V súvislosti s prijatím tohto nariadenia vzniká fyzickým osobám a právnickým osobám podľa osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených, povinnosť dať si do súladu s týmto nariadením svoje príslušné doklady (napr. preukaz totožnosti, živnostenský list a pod.)

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 22 zo dňa 15.2.2007.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


                                                                                                             PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                         primátor mesta Hlohovec6875081

Úvodná stránka