Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov Mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní

Schválené: 21.6.2007

Účinnosť: 9.7.2007

Platné do: 22.2.2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 71 ods.1 písm.h/ zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl.1
Úvodné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len "VZN") sa určuje výška finančných príspevkov Mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec a postup pri ich poskytovaní.

 

Čl. 2
Základné ustanovenia

1. Podľa § 71 ods. 1 písm. h/ zákona NR SR č. 195/1998 Z.z., mesto organizuje spoločné stravovanie. Stravovaním sa na účely tohto VZN rozumie zabezpečenie obeda pre dôchodcu s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec.

2. Podľa § 71 ods. 2 zákona NR SR č. 195/1998 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov, mesto môže poskytovať zo svojho rozpočtu subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona finančný príspevok alebo jednoúčelový finančný príspevok.

3. Mesto Hlohovec stravovanie dôchodcov zmluvne zabezpečuje v prevádzkach poskytujúcich stravovanie obyvateľom ( ďalej len "poskytovateľ stravy " ). Zmluva s poskytovateľom stravy sa uzatvára najviac na jeden rok.

4. Výšku stravnej jednotky dohodne Mesto Hlohovec zmluvne s poskytovateľom stravy v rozmedzí od 58, - Sk do 80,- Sk za jeden obed.

Čl. 3
Spôsob úhrady stravy

1. Každý dôchodca zaplatí poplatok za stravu na príslušný kalendárny mesiac u poskytovateľa stravy. Výška poplatku, ktorý dôchodca zaplatí za jeden obed, je cena obeda znížená o finančný príspevok Mesta Hlohovec podľa Čl. 4 tohto VZN.
2. Mesto Hlohovec uhradí finančný príspevok podľa Čl.4 tohto VZN po predložení faktúry poskytovateľom stravy.

Čl. 4
Výška príspevku Mesta Hlohovec


1. Výška príspevku na stravovanie, ktorý poskytne Mesto Hlohovec, je závislá od ceny obeda a výšky dôchodku a je stanovená podľa nasledovného rozpisu:

a) Cena obeda: od 58,-Sk do 65, - Sk

 

 

ab) výška dôchodku manželskej
dvojice

výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)

od 6.000,- Sk - 9.000,- Sk

60,- Sk

od 9.001,- Sk - 10.500,- Sk

50,- Sk

od 10.501,- Sk - 11.600,- Sk

40,- Sk

od 11.601,- Sk - 13.000,- Sk

30,- Sk

od 13.001,- Sk - 14.000,- Sk

20,- Sk

od 14.001,- Sk - 15.000,- Sk

10,- Sk

od 15.001, - Sk

6, - Sk

 

b) Cena obeda: od 66,-Sk do 69, - Sk

 

ba) výška dôchodku jednotlivca výška fin. príspevku mesta
od 3.000,- Sk - 5.000,- Sk

35,- Sk

od 5.001,- Sk - 5.400,- Sk

30,- Sk

od 5.401,- Sk - 5.800,- Sk

25,- Sk

od 5.801,- Sk - 6.500,- Sk

20,- Sk

od 6.501,- Sk - 7.000,- Sk

15,- Sk

od 7.001,- Sk - 7.500,- Sk

10,- Sk

od 7.501, - Sk

5, - Sk

 

 

bb) výška dôchodku manželskej
dvojice

výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)

od 6.000,- Sk - 9.000,- Sk

70,- Sk

od 9.001,- Sk - 10.500,- Sk

60,- Sk

od 10.501,- Sk - 11.600,- Sk

50,- Sk

od 11.601,- Sk - 13.000,- Sk

40,- Sk

od 13.001,- Sk - 14.000,- Sk

30,- Sk

od 14.001,- Sk - 15.000,- Sk

20,- Sk

od 15.001, - Sk

10,- Sk

 

c) Cena obeda: od 70,-Sk do 75, - Sk

 

ca) výška dôchodku jednotlivca výška fin. príspevku mesta
od 3.000,- Sk - 5.000,- Sk

40,- Sk

od 5.001,- Sk - 5.400,- Sk

35,- Sk

od 5.401,- Sk - 5.800,- Sk

30,- Sk

od 5.801,- Sk - 6.500,- Sk

25,- Sk

od 6.501,- Sk - 7.000,- Sk

20,- Sk

od 7.001,- Sk - 7.700,- Sk

15,- Sk

od 7.701,- Sk - 8.200,- Sk

10,- Sk

od 8.201, - Sk

5, - Sk

 

 

cb) výška dôchodku manželskej
dvojice

výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)

od 6.000,- Sk - 10.000,- Sk

80,- Sk

od 10.001,- Sk - 10.800,- Sk

70,- Sk

od 10.801,- Sk - 11.600,- Sk

60,- Sk

od 11.601,- Sk - 13.000,- Sk

50,- Sk

od 13.001,- Sk - 14.000,- Sk

40,- Sk

od 14.001,- Sk - 15.400,- Sk

30,- Sk

od 15.401,- Sk - 16.400,- Sk

20,- Sk

od 16.401, - Sk

10,- Sk

 

d) Cena obeda: od 76,-Sk do 80, - Sk

 

da) výška dôchodku jednotlivca výška fin. príspevku mesta
od 3.000,- Sk - 5.000,- Sk

45,- Sk

od 5.001,- Sk - 5.400,- Sk

40,- Sk

od 5.401,- Sk - 5.800,- Sk

35,- Sk

od 5.801,- Sk - 6.500,- Sk

30,- Sk

od 6.501,- Sk - 7.000,- Sk

25,- Sk

od 7.001,- Sk - 7.700,- Sk

20,- Sk

od 7.701,- Sk - 8.200,- Sk

15,- Sk

od 8.201, - Sk

10,- Sk

 

 

db) výška dôchodku manželskej
dvojice

výška fin. príspevku mesta
(príspevok za 2 obedy)

od 6.000,- Sk - 10.000,- Sk

90,- Sk

od 10.001,- Sk - 10.800,- Sk

80,- Sk

od 10.801,- Sk - 11.600,- Sk

70,- Sk

od 11.601,- Sk - 13.000,- Sk

60,- Sk

od 13.001,- Sk - 14.000,- Sk

50,- Sk

od 14.001,- Sk - 15.400,- Sk

40,- Sk

od 15.401,- Sk - 16.400,- Sk

30,- Sk

od 16.401, - Sk

20,- Sk

 


Čl.5
Zrušovacie ustanovenie

1. Týmto VZN sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 66/2003 o výške stravnej jednotky, o výške úhrady za stravu - odobratý obed a fin. príspevku Mesta Hlohovec, ktoré bolo schválené MsZ dňa 28.10.2003 uznesením č. 104.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1.Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ mesta Hlohovec č. 54, dňa 21.06.2007.
2. VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Hlohovec, jún 2007

                                                                                                                    PhDr. Ján Dlhopolček
                                                                                                                primátor mesta Hlohovec6844247

Úvodná stránka