Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 244/2019 o určení názvu ulice „Šumperská ulica“

Schválené: 20.6.2019

Vyhlásené: 25.6.2019

Účinnosť: 10.7.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 244/2019
o určení názvu ulice „Šumperská ulica“


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 244/2019 o určení názvu ulice „Šumperská ulica“.


Čl. I

Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je určenie názvu novej ulice v zmysle príslušných ustanovení osobitného predpisu1.

Čl. II

Názov novej ulice

1. Na základe realizácie novej individuálnej bytovej výstavby v meste Hlohovec v lokalite Šumperky, v urbanistickom obvode UO 17 Teplá dolina vznikla nová ulica, ktorá sa nachádza v novovytvorenej zóne bytovej výstavby Šumperky I, v rámci 1. etapy výstavby rodinných domov. Územie je situované juhovýchodne od areálu poľnohospodárskeho družstva s hranicou obytného súboru tvorenou Šumperským jarkom a je pripojená na miestnu komunikáciu Nitrianska, v časti južne od obchodného centra Kaufland. Predmetná ulica je graficky vyznačená v prílohe tohto nariadenia.

2. Týmto nariadením sa určuje ulici špecifikovanej v čl. II ods. 1 tohto nariadenia názov „Šumperská ulica“.

Čl. III

Záverečné ustanovenia


1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 20. 06. 2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta

 

Hlohovec.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
 

 6844232

Úvodná stránka