Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Schválené: 2.5.2019

Vyhlásené: 7.5.2019

Účinnosť: 1.9.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 241/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec č. 241/2019 na určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a centra voľného času, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia


(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole (ďalej aj ako „MŠ“), základnej umeleckej škole (ďalej aj ako „ZUŠ“), školskom klube detí (ďalej aj ako „ŠKD“), centre voľného času (ďalej aj ako „CVČ“) a školskej jedálni (ďalej aj ako „ŠJ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo dospelý mesačným príspevkom (ďalej aj ako len „príspevok“), ktorého výšku určuje Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.


(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky mesačného príspevku v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre úhradu tohto príspevku.


(3) Príspevok je príjmom rozpočtu Mesta Hlohovec.


Čl. 2
Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole


(1) Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 17,00 eur na jedno dieťa.6941841

Úvodná stránka