Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 233/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení

Schválené: 27.9.2018

Vyhlásené: 2.10.2018

Účinnosť: 17.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 233/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 233/2018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie nasledovných všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec, a to: Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada v platnom znení a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v platnom znení.


Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje:

a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 82/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec - Dodatku č.1, ktorým sa mení a doplňuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 76/2005 o ochrane parku Zámocká záhrada Hlohovec

b) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatok č. 5, všeobecne záväzného nariadenia č. 154/2015 (Dodatok č. 6), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzná nariadenie č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 a v znení všeobecne záväzného nariadenia č.196/2017 (dodatok č. 7 – Zmeny a doplnky 2017), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a VZN č. 154/2015 (dodatok č. 6).


Čl. 3
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 27. 09. 2018.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6844268

Úvodná stránka