Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 217/2018 o zrušení Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Koperníkova 24, Hlohovec, o zrušení Základnej školy, A. Felcána 4, Hlohovec a jej súčastí a o zrušení Materskej školy, A. Felcána 4/1797, Hlohovec, o zriadení Základnej školy s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčastí a o zriadení Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4,Hlohovec a jej súčastí

Schválené: 28.6.2018

Vyhlásené: 29.6.2018

Účinnosť: 14.7.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 596 /2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto

všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 217/2018, o zrušení Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Koperníkova 24, Hlohovec, o zrušení Základnej školy, A. Felcána 4, Hlohovec a jej súčastí a o zrušení Materskej školy, A. Felcána 4/1797, Hlohovec, o zriadení Základnej školy s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčastí a o zriadení Základnej školy s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec a jej súčastí


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") mesto Hlohovec zriaďuje a zrušuje jednotlivé právne subjekty, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec na základe rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení zo siete škôl a školských zariadení a zaradení do siete škôl a školských zariadení.
 

Čl. 2
Zrušenie subjektov,
ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Mesto Hlohovec k 31.augustu 2018 zrušuje Základnú školu, Koperníkova 24, Hlohovec a jej súčasti:

Školský klub detí, Koperníkova 24, ako súčasť Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec.

Školskú jedáleň, Koperníkova 24, ako súčasť Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec.

Mesto Hlohovec k 31.augustu 2018 zrušuje Materskú školu, Koperníkova 24, Hlohovec.

Mesto Hlohovec k 31.augustu 2018 zrušuje Základnú školu, A. Felcána 4, Hlohovec a jej súčasti:

Školský klub detí, A. Felcána 4, Hlohovec, ako súčasť Základnej školy, A. Felcána 4, Hlohovec,

Školskú jedáleň, A. Felcána 4, Hlohovec, ako súčasť Základnej školy, A. Felcána 4, Hlohovec.

Mesto Hlohovec k 31. augustu 2018 zrušuje Materskú školu, A. Felcána 4/1797, Hlohovec.
 

Čl. 3
Zriadenie subjektov,
ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Mesto Hlohovec k 1. septembru 2018 zriaďuje Základnú školu s materskou školou, Koperníkova 4, Hlohovec a jej súčasti:

Školský klub detí, Koperníkova 24, ako súčasť Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec

Školskú jedáleň, Koperníkova 24, ako súčasť Základnej školy, Koperníkova 24, Hlohovec

Mesto Hlohovec k 1.septembru 2018 zriaďuje Základnú školu s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec a jej súčasti:

Školský klub detí, A. Felcána 4, Hlohovec, ako súčasť Základnej školy s materskou, A. Felcána 4, Hlohovec,

Školskú jedáleň, A. Felcána 4, ako súčasť Základnej školy s materskou, A. Felcána 4, Hlohovec.


Čl. 4
Záverečné ustanovenie

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec 28. 06. 2018.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6875000

Úvodná stránka