Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec

Schválené: 24.4.2018

Vyhlásené: 7.5.2018

Účinnosť: 22.5.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA HLOHOVEC č. 211/2018
o Územnom pláne mesta Hlohovec


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vyhlásenie záväznej časti Územného plánu mesta Hlohovec (ďalej len „ÚPN mesta Hlohovec“), na základe jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec.


Čl. 2
Obsah nariadenia

1) Nariadenie je platné pre celé územie mesta Hlohovec, ktoré je vymedzené hranicami katastrálnych území Hlohovec a Šulekovo.

2) Záväzná časť ÚPN mesta Hlohovec je nedeliteľnou súčasťou nariadenia ako jeho príloha.

3) Záväzná časť sa člení na:
a) textovú časť – príloha č. 1 nariadenia
b) výkresy: č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia so
záväznou časťou – príloha č. 2 nariadenia č. 5 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES – príloha č. 3 nariadenia č. 7 Schéma verejnoprospešných stavieb – príloha č. 4 nariadenia


Čl. 3
Uloženie dokumentácie

ÚPN mesta Hlohovec je uložený a možno do neho nahliadnuť na:
a) Mestskom úrade v Hlohovci – Odbore stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania a Odbore
výstavby ako príslušnom stavebnom úrade pre mesto Hlohovec

b) Okresnom úrade Trnava – odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania


Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 24.4.2018.

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta..
 

Prílohy k nariadeniu č. 211/2018:
príloha č. 1 – ZÁVÄZNÁ ČASŤ Územného plánu mesta Hlohovec (textová príloha)
príloha č. 2 – výkres č. 2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia so
záväznou časťou
príloha č. 3 – výkres č. 5 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES
príloha č. 4 – výkres č. 7 Schéma verejnoprospešných stavieb

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6875050

Úvodná stránka