Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 215/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

Schválené: 24.4.2018

Vyhlásené: 27.4.2018

Účinnosť: 12.5.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona o obecnom zriadení vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 215/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) sa týmto všeobecne záväzným nariadením mení nasledovne:

1. V úvodnej vete nariadenia sa text „podľa § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení“ nahrádza znením „podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona o obecnom zriadení“.

2. V čl. 4 sa mení znenie ods. 5, pričom nový ods. 5 znie: „5. Mesto zverejní oznámenie o vyhlásení miestneho referenda v lehote a spôsobom stanoveným zákonom o obecnom zriadení8.“

3. V čl. 18 sa mení znenie ods. 2, pričom nový ods. 2 znie: „2. Mesto vyhlási výsledky miestneho referenda v lehote a spôsobom stanoveným zákonom o obecnom zriadení 12.“

4. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.


Čl. II

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 24.04.2018 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6875054

Úvodná stránka