Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec + VZN 232/2018 (účinnosť 17.10.2018)

Schválené: 22.2.2018

Vyhlásené: 27.2.2018

Účinnosť: 14.3.2018

Toto VZN bolo zmenené. Mení ho VZN 232/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018
o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 207/2018 o umiestňovaní plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec.


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

  1. Cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) je v súlade s platnými právnymi predpismi a so zreteľom na zabezpečenie verejného poriadku stanoviť činnosť, ktorej vykonávanie Mesto Hlohovec na svojom území obmedzuje.
  2. Účelom tohto nariadenia je obmedziť umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec tak, že sa zakazuje umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách s výnimkou miest na tento účel určených týmto nariadením a to s cieľom zabezpečiť na území mesta Hlohovec verejný poriadok a eliminovať vizuálny smog.
  3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie reklamných stavieb, bilbordov, bigbordov, megabordov, backlightov, city-lightov, bannerov, reklamných stien, vitrín a iných zariadení, ktorých účelom je reklamovať alebo propagovať najmä fyzickú alebo právnickú osobu, kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie alebo akciu, produkty, výrobky, tovary alebo služby a ktorých umiestňovanie alebo povoľovanie upravujú osobitné predpisy.1 Toto nariadenie sa nevzťahuje ani na tzv. podnikateľský informačný systém v meste Hlohovec.
  4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí podľa osobitného predpisu.2 Podrobnosti o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí upravuje Mesto Hlohovec osobitným všeobecne záväzným nariadením.


Čl. 2
Vymedzenie pojmov

  1. Pod pojmom plagát sa pre účely tohto nariadenia rozumie tlačený alebo písaný materiál najmä plagát, leták, oznam, prospekt, samolepka, ktorý svojím obsahom propaguje najmä fyzickú alebo právnickú osobu, príp. iný subjekt, kultúrne, spoločenské alebo športové podujatie alebo inú akciu, produkty, tovary, výrobky alebo služby.
  2. Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto nariadenia považuje ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak3.
  3. Vizuálnym smogom sa pre účely tohto nariadenia rozumie znečistenie verejných priestranstiev agresívnymi, nevkusnými, charakteru svojho okolia neprispôsobenými alebo veľkostne neprimeranými plagátmi, umiestňovanými často nelegálne, bez súhlasu alebo povolenia, niekedy i v pamiatkovo chránených územiach, na voľne stojacich skulptúrach alebo stĺpoch verejného osvetlenia a ktorý predstavuje negatívny zásah do estetickej a vizuálnej logiky mesta.


Čl. 3
Obmedzenie umiestňovania plagátov

1. Umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec je zakázané s výnimkou miest na tento účel určených týmto nariadením.

2. Na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec sú vyhradené nasledovné miesta – plochy s rozmermi 2600mm x 1250mm (ďalej aj ako tzv. „výlepové plochy“), ktoré sa nachádzajú na:
a) Nám. sv. Michala - oporný múr pod nehnuteľnosťou č. 23/36,
b) ul. Slov. nár. povstania pri nehnuteľnosti č. 871/17,
c) ul. Šulekova pri nehnuteľnosti č. 1056/22.

3. Umiestnenie plagátov na výlepových plochách, označovanie povolených plagátov ako aj ich odstraňovanie zabezpečuje Mestské kultúrne centrum Hlohovec (ďalej ako „MKC“).

4. Umiestnenie plagátov na výlepových plochách je možné iba so súhlasom MKC na základe podanej žiadosti.

5. Súhlas podľa ods. 4 sa neudelí na umiestnenie plagátu, ktorý:
a) obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
b) propaguje násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádza na protiprávne konanie alebo vyjadruje s ním súhlas,
c) prezentuje nahotu ľudského tela,
d) podnecuje na správanie, ktoré môže ohroziť zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin maloletých osôb,
e) obsahuje osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, odvoláva sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu alebo iným spôsobom zasahuje do práv iných osôb bez ich súhlasu.

6. Súhlas podľa ods. 4 MKC neudelí ani v prípade, ak:
a) nie je možné vzhľadom na obmedzený rozsah výlepovej plochy vyhovieť žiadostiam všetkých žiadateľov; v takomto prípade má prednosť umiestnenie plagátov propagujúcich kultúrne, športové alebo spoločenské podujatie,
b) nie je možné vzhľadom na rozsah výlepovej plochy umiestniť všetky plagáty žiadateľa; MKC má v takomto prípade právo vydať súhlas na umiestnenie iba určitého počtu plagátov žiadateľa,
c) o umiestnenie plagátu požiada žiadateľ, ktorý porušil toto nariadenie.

7. Umiestnenie plagátov na výlepových plochách je spoplatnené. Výšku poplatku ako aj ďalšie podmienky a podrobnosti týkajúce sa umiestňovania plagátov na výlepových plochách určuje MKC. Od poplatku sú oslobodené plagáty MKC, Mesta Hlohovec a Mestom Hlohovec zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

8. Podrobnosti o obsahu a spôsobe podania žiadosti o umiestnenie plagátu spolu so vzorom žiadosti, podmienky umiestňovania plagátov, cenník za umiestnenie plagátov, ako aj ďalšie podrobnosti týkajúce sa umiestňovania plagátov na výlepových plochách zverejní MKC na svojom webovom sídle.


Čl. 4
Kontrola dodržiavania nariadenia

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a) poverení zamestnanci MKC,
b) príslušníci Mestskej polície,
c) hlavný kontrolór mesta.

2. Porušenie nariadenia fyzickou osobou sa považuje za priestupok podľa osobitného predpisu.4

3. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak poruší toto nariadenie. Obec uloží pokutu za správny delikt podľa predchádzajúcej vety do 6 638 eur.5


Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 32/1997 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom.


Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 22.02.2018.

2. Toto nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

______________________________________________________

1 Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

2 § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

3 Napríklad § 30 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

4 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

5 § 27b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov6844204

Úvodná stránka