Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 210/2018, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 61/2003 o postupe Mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

Schválené: 22.2.2018

Vyhlásené: 23.2.2018

Účinnosť: 10.3.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 210/2018,
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 61/2003
o postupe Mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 210/2018, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 61/2003 o postupe Mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky.


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie všeobecne
záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 61/2003 o postupe Mesta Hlohovec pri zanedbávaní
povinnej školskej dochádzky.


Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta
Hlohovec č. 61/2003 o postupe Mesta Hlohovec pri zanedbávaní povinnej školskej
dochádzky.


Čl. 3
Záverečné ustanovenia

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 22. 02. 2018.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6844219

Úvodná stránka