Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 209/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec

Schválené: 22.2.2018

Vyhlásené: 23.2.2018

Účinnosť: 10.3.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. c) a § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o miestnych daniach) vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 209/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec


Čl.1

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V článku 2 ods. 4 sa na konci tohto ustanovenia za slová „cestnej premávky“ pripája nový text, ktorý znie: „Užívanie miestnych komunikácií iným, ako obvyklým spôsobom alebo užívanie na iné účely, než na ktoré sú miestne komunikácie určené, je podľa osobitného predpisu1 zvláštne užívanie miestnej komunikácie. Na zvláštne užívanie miestnych komunikácií je potrebné povolenie príslušného cestného správneho orgánu podľa osobitného predpisu1,2. Vydanie povolenia podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu3.
  2. V článku 5 sa za ods. 14 vkladá nový ods.15, ktorý znie:
    „15. V prípadoch, keď daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť voči správcovi dane, správca dane vyzve daňovníka na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 8 dní, podľa osobitného predpisu4.“
  3. V článku 5 sa doterajší ods. 15 označuje ako ods. 16 a doterajší ods. 16 sa označuje ako ods. 17.
  4. V článku 8 ods. 4 sa „§“ nahrádza skratkou „čl.“.
  5. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.


Čl. 2

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 22.2.2018.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

_____________________________________________________________
1 zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
2 zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
3 zákon č. 145/1995Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
4 zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 6844283

Úvodná stránka