Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 204/2017 o sociálnej službe monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 30.12.2017

Platné do: 14.5.2018

Nahradené: 216/2018

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA HLOHOVEC Č. 204/2017 O SOCIÁLNEJ SLUŽBE MONITOROVANIE A SIGNALIZÁCIA POTREBY POMOCI

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 a § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 204/2017 o sociálnej službe monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Čl.1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) je upraviť pravidlá a podmienky poskytovania sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci s použitím telekomunikačných technológií na území mesta Hlohovec ako sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), určiť okruh prijímateľov sociálnej služby.

2. Podľa § 52 ods. 1 zákona o sociálnych službách ide o sociálnu službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie1.

Čl.2
Poskytovanie služby

1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Hlohovec (ďalej ako „žiadateľ“).

2. Mesto Hlohovec zabezpečuje službu prostredníctvom Mestského úradu v Hlohovci - odboru spoločenských služieb (ďalej ako „MsÚ“).

Čl.3
Oprávnená osoba na poskytnutie služby

1. Podmienkou na poskytovanie služby je:
a) potvrdenie poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa,
b) vykonanie sociálneho šetrenia v domácnosti žiadateľa,
c) spôsobilosť žiadateľa na právne úkony.

2. Podmienky poskytovania služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

3. Výška úhrady za prenájom technického zariadenia zabezpečujúceho monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci je stanovená v zmysle dohody medzi Mestom Hlohovec a dodávateľom technológie.

4. Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci si žiadateľ podá na odbor spoločenských služieb, MsÚ Hlohovec.
 

Čl.4
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 14.12.2017.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

______________________________________________

1 § 52 Zákona o sociálnych službách6875005

Úvodná stránka