Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 203/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §2 a §7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 203/2017
o miestnom poplatku za rozvoj

 

Článok 1
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je ustanovenie miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) a ustanovenie výšky sadzieb poplatku za rozvoj.
 

Článok 2
Ustanovenie poplatku za rozvoj

Mesto Hlohovec týmto VZN ustanovuje poplatok za rozvoj na území mesta Hlohovec, v katastrálnom území Hlohovec a katastrálnom území Šulekovo.
 

Článok 3
Sadzby poplatku za rozvoj

Sadzby poplatku za rozvoj v katastrálnom území Hlohovec a katastrálnom území Šulekovo sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:

a) stavby na bývanie1 3 €,

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 €,

c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35 €,

d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 €

e) ostatné stavby 10 €.

Článok 4
Použitie výnosu

1. Výnos z poplatku za rozvoj použije Mesto Hlohovec na úhradu kapitálových výdavkov2 súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,

b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,

c) sociálneho bývania,

d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,

e) zdravotníckeho zariadenia,

f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,

g) miestnej komunikácie, parkovacích plôch, verejného osvetlenia a technickej infraštruktúry.

2. Výnos poplatku za rozvoj použije Mesto Hlohovec na úhradu kapitálových výdavkov, ktorými sú stavby podľa ods. 1, pričom sa tieto môžu nachádzať v inom katastrálnom území Mesta Hlohovec ako je katastrálne územie, v ktorom sa nachádzajú stavby, za ktoré bol vybraný poplatok za rozvoj.
 

Článok 5
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 14.12.2017.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

 

Hlohovec, 15.12.2017

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

_____________________________________________________

1 § 43b ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
2 § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.6875051

Úvodná stránka