Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 201/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec + VZN 218/2018 (účinnosť 14. 7. 2018)

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Platné do: 31.12.2018

Nahradené: 234/2018

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie je doplnené Všeobecne záväzným nariadením 218/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec č. 201/2017
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

 

Čl. I
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) mesta Hlohovec určuje
1) podrobnosti financovania základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“), materských škôl (ďalej len „MŠ“) a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.1

2) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto Hlohovec financovať ZUŠ, MŠ a školské zariadenia, okrem údajov podľa osobitného predpisu,2

3) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,

4) deň v mesiaci, do ktorého poskytne mesto Hlohovec finančné prostriedky.


Čl. II
Príjemca dotácie

1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú tieto školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec:

a) Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec,

b) Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,

c) Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec,

d) Materská škola, Koperníkova 24, Hlohovec,

e) Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec,

f) Materská škola, A. Felcána 4, Hlohovec,

g) Materská škola, Hollého 3, Hlohovec,

h) Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec-Šulekovo,

i) Základná škola M. R. Štefánika 30 , Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,

j) Základná škola Koperníkova 24, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,

k) Základná škola A. Felcána 4, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,

l) Základná škola V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec–Šulekovo, za svoje školské zariadenie – školský klub detí,

m) Základná škola Podzámska 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

2) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Hollého 10, 917 66 Trnava za tieto svoje školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta Hlohovec:

a) Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec,

b) Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

3) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Centrum voľného času zriadené na území inej obce v prípade, ak žiakom tohto CVČ je dieťa vo veku od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom v meste Hlohovec.


Čl. III
Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl,
školských zariadení a lehoty na predloženie údajov

1) Školy a školské zariadenia podľa Čl. II ods. 1) a ods. 2) tohto nariadenia predložia zriaďovateľovi údaje, ktoré budú podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta na nasledujúci rok v lehote najneskôr do 15. 09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.

2) Mesto Hlohovec poskytne finančné prostriedky3 na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na základe žiadosti cirkevného zriaďovateľa.4 Lehota na predloženie žiadosti je najneskôr do 15. 09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.


Čl. IV
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov

1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec je určená v prílohe 1 tohto nariadenia.

2) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je určená v prílohe 2 tohto nariadenia.

3) Prijímateľ dotácie podľa Čl. II tohto nariadenia je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu miezd a prevádzky ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Hlohovec do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.


Čl. V
Termín poskytovania finančných prostriedkov

Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II tohto nariadenia dotáciu mesačne najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca okrem príjemcu uvedeného v Čl. II, v bode 3).


Čl. VI
Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 187/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 193/2017.


Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 14. 12. 2017.

2. Toto nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2018.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

Príloha 1 - sa nachádza v priloženom PDF súbore
Obsah prílohy - tabuľky:
- Výška finančných prostriedkov na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a centra voľného času zriadeného na území inej obce

- Výška finančných prostriedkov na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a centra voľného času zriadeného na území inej obce

Príloha 2 - sa nachádza v priloženom PDF súbore
Obsah prílohy - tabuľka:
- Výška finančných prostriedkov na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti

____________________________________________________

1) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2) ust. § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
3) ust. § 6 ods. 12 písm. j) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4) ust. § 6 ods. 12 písm. b) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov6844202

Úvodná stránka