Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 200/2017 o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

Schválené: 14.12.2017

Vyhlásené: 15.12.2017

Účinnosť: 30.12.2017

Toto VZN je doplnené. Dopĺňa ho VZN 215/2018.

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 200/2017
o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec

Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Hlohovec.

2. Miestne referendum je hlasovanie obyvateľov mesta Hlohovec (ďalej len „mesto“) o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, v ktorom obyvatelia slobodne a nezávisle vyslovia hlasovaním svoj názor.

3. Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Hlohovec a najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „oprávnený volič“ alebo iba „volič“). Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v miestnom referende sa použije osobitný predpis1.
 

Čl. 2
Vyhlásenie miestneho referenda

1. Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci (ďalej len „MsZ“).

2. MsZ vyhlási miestne referendum v prípadoch stanovených zákonom o obecnom zriadení.2

3. Podmienky vyhlásenia miestneho referenda určuje zákon o obecnom zriadení.3

4. MsZ môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.4


Čl. 3
Lehoty na uskutočnenie miestneho referenda

1. MsZ vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo: a) do 90 dní od doručenia petície mestu, v prípade ak sa referendum vyhlasuje na základe petície,5 b) do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.6

2. Po vyhlásení miestneho referenda MsZ bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.7
 

Čl. 4
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

1. MsZ vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

2. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje najmä:

a) výslovné vyhlásenie miestneho referenda,

b) ak ide o vyhlásenie referenda na základe petície, informáciu o tom, že miestne referendum sa vyhlasuje na základe petície,

c) deň a čas konania miestneho referenda,

d) miesto konania miestneho referenda,

e) otázku alebo otázky, ktorých sa miestne referendum týka a o ktorých sa má hlasovať,

f) lehotu na delegovanie členov a náhradníkov do komisie pre miestne referendum a okrskových komisií pre miestne referendum,

g) lehotu na prvé zasadnutie komisie pre miestne referendum a okrskových komisií pre miestne referendum.

3. MsZ súčasne uznesením zriadi komisiu pre miestne referendum podľa čl. 8 ods. 6 tohto nariadenia.

4. Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.

5. Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia MsZ o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v meste, ako aj spôsobom v meste obvyklým.8 V oznámení upozorní aj na povinnosť preukázať pred hlasovaním svoju totožnosť spôsobom určeným v tomto nariadení.


Druhá časť
PRÍPRAVA A KONANIE MIESTNEHO REFERENDA

Čl. 5
Okrsky na konanie miestneho referenda

1. Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára primátor mesta okrsky (ďalej len „volebný okrsok“) a určuje miestnosti (ďalej len „volebná miestnosť“), a to najneskôr do 20 dní od vyhlásenia miestneho referenda. Primátor mesta pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov.

2. Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými číslami.


Čl. 6
Orgány pre miestne referendum

1. Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre miestne referendum (ďalej len „komisie“), ktorými sú:

a) komisia pre miestne referendum, ktorá sa vytvára pre územie mesta a ktorá je kreovaná podľa čl. 8 ods. 6 tohto nariadenia,

b) okrskové komisie pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“), ktoré sa vytvárajú pre každý okrsok a ktoré sú kreované podľa čl. 8 ods. 1 až 5 tohto nariadenia.

2. Členom komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

3. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.“

4. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za odmietnutý.

5. Komisia na svojom prvom zasadnutí určí žrebom predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie.

6. Funkcia člena komisie zaniká:

a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa funkcie, ktoré sa doručuje na Mestský úrad v Hlohovci (ďalej ako „Mestský úrad“),

b) dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval; v prípade členov delegovaných MsZ dňom odvolania člena,

c) ak člen komisie nezloží sľub najneskôr 10 dní pred konaním miestneho referenda; to sa netýka náhradníkov,

d) ak sa člen komisie v deň konania miestneho referenda nedostaví najneskôr do začatia hlasovania do volebnej miestnosti za účelom plnenia si povinností, ktoré mu z jeho funkcie vyplývajú.

7. Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie primátor mesta povolá prostredníctvom MsÚ náhradníka.

8. Prvé zasadnutie komisie pre miestne referendum ako aj okrskových komisií zvolá primátor v lehote ustanovenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.

9. Člen komisie je pri výkone svojej funkcie povinný plniť si svoje úlohy svedomito, zodpovedne, nezávisle, v súlade s týmto nariadením, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi. Pri výkone funkcie je povinný správať sa primerane a dôstojne, je povinný zdržať sa požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok ako aj propagácie názorov, ktoré sú v prospech alebo neprospech návrhov predložených v miestnom referende.
 

Čl. 7
Úlohy orgánov pre miestne referendum

1. Komisia pre miestne referendum:

a) dohliada na pripravenosť okrskových komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto nariadenia,

b) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,

c) dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch,

d) je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,

e) zisťuje celkové výsledky hlasovania,

f) vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch hlasovania a odovzdáva ju primátorovi mesta,

g) odovzdáva dokumenty z referenda do úschovy Mestskému úradu.

2. Okrsková komisia:

a) zabezpečuje správny priebeh hlasovania, poriadok vo volebnej miestnosti a primerané podmienky na hlasovanie,

b) dopisuje voličov v deň konania miestneho referenda do zoznamu voličov,

c) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku,

d) odovzdáva dokumenty z miestneho referenda do úschovy Mestskému úradu.

 

Čl. 8
Kreovanie orgánov pre miestne referendum

1. Do okrskovej komisie deleguje každá politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktoré je zastúpené v MsZ podľa výsledkov ostatných volieb do orgánov samosprávy obcí a petičný výbor, ak bolo referendum vyhlásené na základe petície skupiny obyvateľov mesta, jedného člena a jedného náhradníka, a to v lehote určenej v uznesení o vyhlásení miestneho referenda.

2. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby

          1. oprávnenej konať za politickú stranu alebo za petičný výbor a v prípade politickej strany aj odtlačok pečiatky politickej strany,

           2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

3. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť Mestskému úradu v Hlohovci v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

4. Ak okrsková komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 4 alebo ak sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva primátor mesta. Uvedené platí aj pre komisiu pre miestne referendum.

5. Do každej okrskovej komisie deleguje primátor mesta zapisovateľa, spravidla z radov zamestnancov mesta.

6. Komisia pre miestne referendum má najmenej 5 členov, a to členov z radov poslancov MsZ a zamestnancov mesta. Náhradníkov tejto komisie určuje MsZ uznesením. V zložení komisie sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v MsZ. Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície občanov, môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj petičný výbor, a to spôsobom a v lehote podľa ods. 1. až 3. Zapisovateľa tejto komisie menuje a dovoláva primátor mesta, spravidla z radov zamestnancov mesta.

7. Zapisovateľ zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom hlasovania a spisuje v spolupráci s ostatnými členmi komisie zápisnicu o výsledkoch hlasovania. Zároveň plní funkciu odborného poradcu komisie.

 

Čl. 9
Zoznamy voličov

1. Zoznamy oprávnených voličov na hlasovanie v miestnom referende (ďalej len „zoznam voličov“) vyhotovuje Mestský úrad v Hlohovci zo stáleho zoznamu voličov9.

2. Mestský úrad odovzdá zoznam voličov okrskovej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

3. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch uvedených v zoznamoch voličov, ktoré spracúvajú.

4. Do zoznamu voličov okrsková komisia dopíše v deň konania miestneho referenda:

a) voliča, ktorý sa v deň konania miestneho referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, a to na základe predloženého platného občianskeho preukazu alebo platného dokladu o pobyte pre cudzinca,

b) voliča, ktorý sa v deň konania miestneho referenda dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu10, a to po predložení platného občianskeho preukazu alebo platného dokladu o pobyte pre cudzinca.


Čl. 10
Čas konania miestneho referenda

1. Miestne referendum sa koná v jeden deň, v sobotu.

2. Miestne referendum sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00 hodiny.

 

Čl. 11
Hlasovacie lístky

1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:

a) deň a miesto konania miestneho referenda,

b) návrh alebo návrhy vo forme otázky označenej poradovým číslom; pri každom návrhu je uvedená odpoveď "áno" a odpoveď "nie",

c) poučenie o spôsobe hlasovania.

2. Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej farby a akosti a tých istých rozmerov. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Prípravu a vyhotovenie hlasovacích lístkov zabezpečí Mestský úrad.

3. Mestský úrad zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili najneskôr v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania.

 

Čl. 12
Príprava miestnosti na hlasovanie

1. Predseda okrskovej komisie za prítomnosti členov okrskovej komisie skontroluje pred začatím miestneho referenda hlasovaciu schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež vybavenie volebnej miestnosti.

2. Vo volebnej miestnosti je na úpravu hlasovacích lístkov určený osobitný priestor tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania.

3. Volebná miestnosť je označená nápisom: „Miestne referendum – volebná miestnosť“ s uvedením čísla okrsku.

4. Vo volebnej miestnosti musí byť volebná schránka, zoznam voličov a čisté tlačivá zoznamu voličov na dopísanie voličov, dostatočný počet hlasovacích lístkov a obálok s odtlačkom úradnej pečiatky a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

5. Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia byť vystavené hlasovacie lístky s označením „vzor“ a informácia pre voliča o spôsobe hlasovania.

6. Volebná miestnosť musí byť vybavená osobitnými priestormi na úpravu hlasovacích lístkov a písacími potrebami na úpravu hlasovacích lístkov. Počet osobitných priestorov na úpravu hlasovacích lístkov určuje Mestský úrad s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku.


Čl. 13
Hlasovanie

1. Oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Oprávnený volič hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný v zozname voličov. Oprávnení voliči hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.

2. Oprávnený volič po príchode do miestnosti na hlasovanie preukáže svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo platným dokladom o pobyte cudzinca. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá mu hlasovací lístok a obálku. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom a po zázname v zozname dostane od okrskovej komisie hlasovací lístok a obálku. Okrsková komisia vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname voličov. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

3. Po prevzatí hlasovacieho lístka a obálky vstupuje volič do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, v ktorom upravuje hlasovací lístok. Volič v osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov vkladá do obálky hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku, ktorý vkladá do obálky zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo odpoveď "nie". Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých návrhoch, platí predchádzajúca veta tohto ustanovenia pre každý z týchto návrhov samostatne.

4. Na požiadanie voliča mu okrsková komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.

5. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej komisii, má právo vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vložiť do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej komisie.

6. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby Mestský úrad a v deň konania volieb okrskovú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená. V takom prípade okrsková komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Vyslaní členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky. Okrsková komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.

7. Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky vložila iná osoba, nie však člen okrskovej komisie.


Tretia časť
ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA

Čl. 14
Platnosť hlasovacích lístkov

Hlasovací lístok je neplatný, ak nie je upravený ustanoveným spôsobom. Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive. Poškodený hlasovací lístok nie je neplatný, ak je z neho zrejmý spôsob hlasovania. V sporných prípadoch rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková komisia.

Čl. 15
Sčítanie hlasov v okrskovej komisii

1. Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a nepoužité obálky a potom dá otvoriť hlasovaciu schránku. Ak okrsková komisia použila na žiadosť oprávnených voličov aj prenosnú hlasovaciu schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

2. Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" pre každý z návrhov. Výsledky uvádza v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku.

Čl. 16
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku

1. Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (ďalej len „zápisnica“), ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia okrskovej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania zápisnice sa poznamenajú v zápisnici.

2. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obsahuje: a) čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, b) počet voličov zapísaných v zozname voličov, c) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, d) počet voličov, ktorí odovzdali obálku, e) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, f) počet platných hlasovacích lístkov, g) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. Tlačivo zápisnice zabezpečí pre okrskové komisie Mestský úrad.

3. Okrsková komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku komisii pre miestne referendum. Okrsková komisia ukončí svoju činnosť na pokyn komisie pre miestne referendum.

4. Okrsková komisia odovzdáva volebné dokumenty do úschovy Mestskému úradu.
 

Čl. 17
Zápisnica o výsledkoch hlasovania v miestnom referende

1. Komisia pre referendum zisťuje výsledky miestneho referenda na podklade zápisníc okrskových komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Ak vzniknú pochybnosti o údajoch uvedených v zápisnici, má právo vyžiadať si od okrskovej komisie vysvetlivky a iné informácie; zjavné chyby opravuje po dohode s okrskovou komisiou sama, inak požiada okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila. Pri tejto činnosti môžu byť prítomní členovia a zapisovatelia okrskových komisií, pozorovatelia ako aj iné osoby, s prítomnosťou ktorých vyslovila súhlas komisia pre referendum.

2. Komisia pre referendum vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledkoch hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie pre referendum. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania tejto zápisnice sa poznamenajú v zápisnici.

3. Zápisnica o výsledkoch hlasovania v miestnom referende obsahuje:

a) počet okrskových komisií, ktoré zaslali zápisnice,

b) počet volebných okrskov,

c) počet voličov zapísaných v zozname voličov,

d) počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,

e) počet voličov, ktorí odovzdali obálku,

f) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

g) počet platných hlasovacích lístkov,

h) počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. Tlačivo zápisnice pre komisiu pre referendum zabezpečí Mestský úrad.

5. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledkoch hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda komisie pre referendum jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu primátorovi mesta.

6. Dokumentáciu o činnosti komisie pre referendum odovzdá jej predseda do úschovy MsÚ.

Čl. 18
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda

1. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda.11

2. MsZ vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.12 Výsledky hlasovania sa v uvedenej lehote zverejnia aj na webovom sídle mesta.

3. Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda obsahuje okrem údajov uvedených v zápisnici o výsledkoch miestneho referenda aj konštatovanie, či návrh alebo návrhy boli alebo neboli v miestnom referende prijaté.


Čl. 19
Zabezpečenie miestneho referenda

1. Technické i iné pomocné prostriedky, najmä miestnosti na hlasovanie a materiálne vybavenie potrebné na vykonanie hlasovania zabezpečí mesto prostredníctvom Mestského úradu.

2. Výdavky spojené s prípravou, konaním a zisťovaním výsledkov miestneho referenda sa uhrádzajú z rozpočtu mesta.

3. Člen komisie a zapisovateľ komisie majú za deň konania miestneho referenda nárok na odmenu. Odmenu podľa prvej vety vypláca mesto. Výška odmeny za výkon funkcie člena a zapisovateľa komisie na deň konania referenda sa ustanovuje dohodou s prihliadnutím na výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte mesta na tento účel.
 

Čl. 20
Kampaň pred miestnym referendom

1. Časom kampane pred miestnym referendom sa rozumie na účely tohto nariadenia obdobie začínajúce dňom vyhlásenia konania miestneho referenda a končiace 48 hodín pred jeho konaním.

2. Štyridsaťosem hodín pred konaním a počas miestneho referenda je presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom alebo obrazom, či iným spôsobom, zakázané.

3. Počas kampane pred miestnym referendom je dovolené v meste Hlohovec umiestňovať plagáty iba na tento účel vyhradených miestach na určených verejných priestranstvách, ktoré budú pre tento účel viditeľne označené. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách okrem vyhradených miest je zakázané a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto nariadenia.

4. Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú otázok predložených v miestnom referende, možno najneskôr tri dni predo dňom konania miestneho referenda.

5. Členovia všetkých komisií a zapisovatelia nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania. 6. V deň konania miestneho referenda je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.

 

Štvrtá časť
SPOLOČNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 21
Spoločné ustanovenia

1. Ak toto nariadenie neustanovuje inak ako aj vo veciach neupravených týmto nariadením, najmä vo veciach stáleho zoznamu voličov, volebnej miestnosti a jej vybavenia, začatia, prerušenia a ukončenia hlasovania, samotného spôsobu hlasovania, poriadku vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí, prítomnosti osôb vo volebnej miestnosti
a pozorovania priebehu miestneho referenda, uplatnia sa primerane ustanovenia osobitného zákona.13

2. Ustanovenia o voličských preukazoch ani o hlasovaní poštou sa pri miestnom referende neuplatnia.

3. Pre organizačnú a technickú prípravu miestneho referenda a zabezpečenie jeho vykonania určí primátor mesta organizačný štáb zo zamestnancov mesta.
 

Čl. 22
Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 115/2010 o organizácii miestneho referenda.

Čl. 23
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 14.12.2017.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec


 

__________________________________________________________
1 § 4 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2 § 11a ods. 1 zákona o obecnom zriadení
3 § 11a ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení
4 § 11a ods. 4 zákona o obecnom zriadení
5 § 11a ods. 3 zákona o obecnom zriadení
6 § 11a ods. 5 zákona o obecnom zriadení
7 § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení
8 § 11a ods. 7 zákona o obecnom zriadení
9 § 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10 § 10 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11 § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení
12 § 11a ods. 8 zákona o obecnom zriadení
13 Prvá časť zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov6874995

Úvodná stránka