Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 199/2017 o poskytovaní prepravnej služby na území mesta Hlohovec

Schválené: 9.11.2017

Vyhlásené: 10.11.2017

Účinnosť: 25.11.2017

Platné do: 14.5.2018

Nahradené: 216/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 199/2017
o poskytovaní prepravnej služby na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 a § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec.


Čl.1
Úvodné ustanovenia

  1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) je upraviť pravidlá a podmienky poskytovania prepravnej služby ako sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), určiť sumu úhrady za túto prepravnú službu a spôsob jej platenia.
  2. Prepravná služba (ďalej ako iba „služba“) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.1


Čl.2
Poskytovanie služby

  1. Mesto Hlohovec zabezpečuje službu prostredníctvom Mestského úradu v Hlohovci - odboru spoločenských služieb (ďalej ako „MsÚ“).
  2. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch, v čase od 06:30 hod. do 14:30 hod.
  3. Služba sa poskytuje na iba území mesta Hlohovec (k.ú. Hlohovec a k.ú Šulekovo).
  4. Žiadateľ si službu objednáva telefonicky alebo osobne, najneskôr deň vopred u povereného zamestnanca Mesta Hlohovec do 14:30 hod., pričom uvedie počet a charakter požadovaných prepravovaných osôb, miesto nástupu a výstupu a účel poskytnutia služby, ktorý musí byť v súlade s týmto nariadením. Poskytovateľ služby môže v rámci efektívnosti poskytovanej služby prepravovať viacero osôb súčasne.
  5. Žiadateľ oznamuje zrušenie objednávky služby v dostatočnom predstihu, minimálne deň vopred, pred termínom poskytovania služby v časovom rozpätí od 8:00 hod. do 14:00 hod.
  6. Službu môže poskytovateľ poskytnúť fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa čl. 3 tohto nariadenia aj okamžite bez predchádzajúceho objednania podľa ods. 4 tohto článku, a to iba v prípade, ak osobné motorové vozidlo určené na službu v danom čase nevykonáva inú prepravu na základe objednávky.


Čl.3
Oprávnená osoba na poskytnutie služby

1. Služba je poskytovaná:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Hlohovec,
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Hlohovec.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona.2

3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona.3

4. Službu je možné poskytnúť aj fyzickej osobe s trvalým alebo s prechodným pobytom v meste Hlohovec, ktorá:
a) dosiahla vek 65 rokov života a ktorá sa preukáže preukazom totožnosti,
b) je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ním sa preukáže,
c) je prijímateľom domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Hlohovec a preukáže sa preukazom totožnosti,
d) je prijímateľom sociálnej služby v zmysle zákona poskytovanej na území mesta Hlohovec a preukáže sa preukazom totožnosti; pričom vodič si túto skutočnosť overí podľa potvrdenia vydaného poskytovateľom sociálnej služby na predpísanom tlačive,
e) je rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa do veku 6 rokov života, ak službu požiada pre seba a toto dieťa; vek dieťaťa sa preukazuje zdravotným preukazom poistenca.

5. Oprávnená osoba na poskytnutie služby môže byť pri preprave sprevádzaná najviac dvoma ďalšími fyzickými osobami, ktoré ju sprevádzajú za účelom uvedeným v čl. 4 tohto nariadenia.

6. Služba sa neposkytne oprávnenej osobe:
a) ktorá je pod vplyvom návykových alebo iných omamných látok alebo správa sa agresívne, hrubo alebo vulgárne,
b) je dlžníkom za poskytnutú službu z predchádzajúceho obdobia.
 


Čl.4
Účel poskytovanej služby

1. Služba sa pre potreby oprávnených osôb uvedených v čl.3 ods. 4 realizuje iba za účelom:
a) návštevy zdravotníckeho zariadenia,
b) zakúpenia liekov alebo zdravotníckych pomôcok v lekárni,
c) návštevy orgánu verejnej správy.


Čl.5
Cenník služby

1. Jednou jazdou pre potreby tohto nariadenia je čas od nástupu oprávnenej osoby do osobného motorového vozidla zabezpečujúceho službu do momentu jej vystúpenia z tohto vozidla.

2. Suma úhrady za túto službu (cena prepravy) je nasledovná:

Služba Cena (eur)
Cena prepravy v rámci mesta Hlohovec / 1 jazda 0,50

Cena prepravy sprevádzajúcej osoby / 1. osoba/ 1 jazda

Cena prepravy sprevádzajúcej osoby / 2. osoba/ 1 jazda

Cena prepravy sprevádzajúcej osoby
v prípade ak ide o dieťa do veku 6. rokov/ 1 jazda

0,00

0,50

0,00
 

 

3. Výška úhrady za službu sa určuje paušálnym poplatkom bez ohľadu na dĺžku trasy.


Čl.6
Spôsob platenia úhrady

1. Oprávnená osoba podľa tohto nariadenia platí úhradu za službu v hotovosti priamo vodičovi osobného motorového vozidla ihneď po vykonaní jazdy. Vodič vystaví oprávnenej osobe po ukončení jazdy príjmový doklad, na ktorom uvedie meno a priezvisko oprávnenej osoby, dátum poskytnutia služby a výšku úhrady za službu.


Čl.7
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 09.11.2017.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

_______________________________________________________

1 § 42 ods. 1 zákona
2 § 42 ods. 2 zákona
3 § 42 ods. 3 zákona6875061

Úvodná stránka