Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 194/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

Schválené: 21.9.2017

Vyhlásené: 26.9.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 194/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3 písm i) uvedeného zákona vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 194/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode  a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec

 

Čl. 1
Účel nariadenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť pravidlá času predaja a času prevádzky služieb najmä v obchodných, reštauračných a pohostinských prevádzkarniach  a v prevádzkarniach služieb na území mesta Hlohovec tak, aby mohli byť uspokojené potreby obyvateľov i požiadavky podnikateľov.

2. Toto nariadenie na nevzťahuje na:

a) čas predaja na trhoviskách,
b) čas ambulantného predaja.
 

Čl. 2
Základné pojmy

1. Čas predaja v obchode alebo čas prevádzky služieb (ďalej ako „prevádzkový čas“) je časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň v rámci výkonu podnikateľskej činnosti sprístupnená spotrebiteľom, t.j. v prevádzkarni sa v prospech  spotrebiteľov vykonáva  predaj  tovaru alebo poskytovanie služieb. Prevádzkový čas stanovený týmto nariadením je stanovený rozpätím ako čas maximálny.

2. Prísluchovou hudbou sa rozumie hudba určená na počúvanie, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom nejde o hudobnú produkciu.

3. Hudobnou produkciou sa rozumie najmä hudba určená na tanečnú zábavu, zábavu reprodukovanú technickým zariadením (diskotéka), koncertné vystúpenie, živá hudba na počúvanie alebo spev.

4. Prevádzkarňou sa rozumie priestor definovaný osobitným predpisom[1].

 

Čl. 3
Určenie prevádzkového času v obchodných prevádzkarniach

1. V obchodných prevádzkarniach potravinárskeho charakteru, v prevádzkarniach so spotrebným, priemyselným alebo drobným tovarom a v prevádzkarniach s predajom periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín sa  určuje prevádzkový čas  denne v rozpätí od 5,00 hod. do 22,00 hod.

2.  V obchodných  prevádzkarniach, ktoré   svojou   činnosťou  nenarušujú  nočný  kľud, verejný poriadok  alebo životné prostredie, predovšetkým v prevádzkarniach:

a) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania,

b) s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt,

c) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu supermarket  a hypermarket,

d) s predajom tovaru účelovo určených najmä ako nočné maloobchodné predajne potravín a rozličného tovaru (večierky),

e) s predajom tovaru a poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne, predajne zdravotných pomôcok a pod.),

    je prevádzkový čas časovo neobmedzený.

 

Čl. 4
Určenie prevádzkového času v prevádzkarniach služieb 

1. V prevádzkarniach služieb je prevádzkový  čas denne v  rozpätí od 6,00 hod. do 22,00 hod., ak nie je týmto nariadením ďalej určené inak.

2. V   prevádzkarniach    poskytujúcich   prevažne služby prístupu k   internetu  sa určuje prevádzkový čas nepretržite.

3. V prevádzkarniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami, v kasínach, v herniach a v prevádzkarniach poskytujúcich služby erotického salónu je určený  prevádzkový čas  denne v rozpätí  od 06,00 hod do 04,00 hod. nasledujúceho dňa.

 

Čl. 5
Určenie prevádzkového času v reštauračných a pohostinských prevádzkarniach

1. Prevádzkový čas v prevádzkarniach poskytujúcich rýchle občerstvenie bez podávania alkoholických nápojov, v prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné služby alebo stravovacie služby, je v dňoch:

a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa určený v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00 hod.
b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06,00 hod. do 04,00 hod. nasledujúceho dňa.

2. Prevádzkový čas v  pohostinských prevádzkarniach a baroch,  v kaviarňach a  v cukrárňach je:

2.1 v takýchto prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú na Nám. sv. Michala, na ulici Pribinova v časti od ulice Slov. nár. povstania  po  ulicu Starý rínok, na  ulici M. R. Štefánika  v časti  od  Nám. sv. Michala po ulicu Starý rínok a na ulici Starý rínok, určený v dňoch:

a) pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00 hod.,
b) v piatok a v sobotu je určený v rozpätí od 06,00 hod. do 04,00 hod. nasledujúceho dňa,

2.2 v takýchto prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú mimo Nám. sv. Michala a ulíc uvedených v bode 2.1 alebo ich častí,  určený:

a) od 1. apríla do 30. septembra denne v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod.,
b)  od 1. októbra do 31. marca denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.

3. V prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné služby alebo stravovacie služby je možné:

a) z dôvodu konania mimoriadnej a neverejnej akcie (podujatia) pre uzavretú spoločnosť    (napr. svadba, životné jubileum alebo udalosť, promócie, stužková a pod.), alebo

b) z dôvodu konania nepravidelnej a verejnej akcie (podujatia) s prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou (diskotéka, tanečná zábava, koncert a pod.), určenie jednorazového predĺženia prevádzkového času.

V takomto  prípade je podnikateľ (prevádzkovateľ) povinný doručiť mestu písomné ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkového času najneskôr 5 pracovných dní pred konaním takejto akcie (podujatia). Podnikateľ je povinný v ohlásení jednoznačne a pravdivo určiť rozsah a dôvod jednorazového predĺženia prevádzkového času, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. Povinnosť dodržať prevádzkový čas pre externú časť prevádzkarne v zmysle čl. 6 tohto nariadenia takýmto predĺžením prevádzkového času nie je dotknutá.

 

Čl. 6
Prevádzkový čas exteriérových priestorov

1. V prevádzkarniach, ktoré  majú zriadené  sezónne exteriérové  priestory na predaj  tovaru  alebo poskytovanie  služieb (tzv. terasy),  je  prevádzkový čas  pre externú časť takto využívanej  prevádzkarne určený  nasledovne:

a) v prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú v lokalite stanovenej v čl. 5 ods. 2 bode 2.1. v období  od 01. júna   do 30. septembra   denne v rozpätí od 06,00 hod. do 24,00 hod. a v období  od 1. októbra do 31. mája denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.,

b) v prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú v lokalite stanovenej v čl. 5 v ods. 2 bode 2.2. v období  od 01. júna   do 30. septembra   denne v rozpätí od 06,00 hod. do 23,00 hod. a v období  od 1. októbra do 31. mája denne v rozpätí od 06,00 hod. do 22,00 hod.;

pričom po 22,00 h nie je v takýchto priestoroch povolená  hudobná produkcia.

 

Čl. 7
Spoločné ustanovenie

Prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka je neobmedzený.
 

Čl. 8
Ohlásenie prevádzkového času  

1. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba (ďalej aj ako „podnikateľ“) si sama určí prevádzkový čas prevádzkarne v stanovenom rozpätí v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a takto určený čas je povinná  dodržiavať.

2. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľ predloží ním určený prevádzkový čas v stanovenom rozpätí v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia Mestu Hlohovec najneskôr 5 dní pred otvorením prevádzkarne.

3. Mesto Hlohovec vydá podnikateľovi (prevádzkovateľovi) písomné potvrdenie o podaní ohlásenia prevádzkového času v rozsahu ním navrhnutom. V prípade, ak ohlásenie o určení prevádzkového čas podnikateľom (prevádzkovateľom) bude nad rámec rozpätia ustanoveného týmto nariadením pre pravidlá prevádzkového času, Mesto vydá upozornenie na dodržanie maximálne prípustného rozpätia prevádzkového času danej prevádzkarne, a to výlučne v súlade s časovým rozpätím ustanoveným týmto nariadením.

4. Podnikateľ tiež  oznámi Mestu  Hlohovec každú   zmenu  prevádzkového   času.
 

Čl. 9
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Hlohovci a hlavný kontrolór mesta Hlohovec v rámci svojich právomocí.
 

Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie

 

Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 104/2008 o určení času predaja v obchodných a v pohostinských prevádzkach a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec.

 

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 21.9.2017.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  dňom 1. 1. 2018.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

_____________________________________________________________

 

[1] § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov6875042

Úvodná stránka