Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrady

Schválené: 29.6.2017

Vyhlásené: 6.7.2017

Účinnosť: 1.8.2017

Platné do: 14.5.2018

Nahradené: 216/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrady


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 písm. p) a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 191/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o sume úhrady za opatrovateľskú službu a o spôsobe jej určenia a platenia úhrady.

Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje sumu úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Mestom Hlohovec (ďalej ako „úhrada“), spôsob jej určenia a platenia úhrady.

2. Prijímateľom opatrovateľskej služby je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona a spĺňa podmienky stanovené zákonom.1

3. Poskytovateľom opatrovateľskej služby je Mesto Hlohovec.2


Čl. 2
POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

1. Mesto Hlohovec poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu v zmysle zákona prijímateľom opatrovateľskej služby, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt3 v meste Hlohovec.

2. Mesto Hlohovec poskytuje opatrovateľskú službu na území mesta Hlohovec ako terénnu sociálnu službu v domácnosti prijímateľa opatrovateľskej služby v pracovných dňoch najviac 7,5 hod. denne v čase od 6.00 hod. do 17.00 hod.


Čl. 3
SUMA ÚHRADY ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU, SPÔSOB JEJ URČENIA A PLATENIA ÚHRADY

1. Suma úhrady za opatrovateľskú službu je vo výške 1,60 € za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ opatrovateľskej služby podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby za kalendárny mesiac, v

3. Úhradu je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet Mesta Hlohovec. Rozsah, spôsob a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si konkrétny prijímateľ opatrovateľskej služby dohodne s Mestom Hlohovec v zmluve o poskytovaní sociálnej služby4 v súlade s týmto nariadením.


Čl. 4
ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 124/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške a spôsobe určenia úhrady.


Čl. 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 29.06. 2017.

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.08.2017.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

 

______________________________________________________________

1 Najmä § 3 ods. 2 a § 41 zákona

2 § 3 ods. 3 zákona

3 § 3 a nasl. zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

4 § 74 zákona6875044

Úvodná stránka