Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 188/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2

Schválené: 29.6.2017

Vyhlásené: 30.6.2017

Účinnosť: 15.7.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 188/2017,

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec
č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a V
šeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009
o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 188/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2.

Čl. 2

Zrušovacie ustanovenie

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 130/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 111/2009 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Hlohovec a o nájme majetku vo vlastníctve mesta Hlohovec, v znení dodatku č. 1 a č. 2.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 29. 6. 2017.

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 15. 7. 2017.

 

Ing. Miroslav Kollár

primátor mesta

 6844259

Úvodná stránka