Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 182/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci

Schválené: 18.5.2017

Vyhlásené: 23.5.2017

Účinnosť: 7.6.2017

Platné do: 31.12.2018

Nahradené: 235/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 443/2010 Z.z.“) a zákonom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 182/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 167/2016
o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci


Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 167/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ul. v Hlohovci (ďalej len „nariadenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. V celom texte nariadenia vrátane nadpisu sa pomenovanie „Železničná“ nahrádza pomenovaním „Pribinova“ vo všetkých gramatických tvaroch a označenie „Železničná ul. 2A“ sa nahrádza označením „Pribinova ul. 104“ vo všetkých gramatických tvaroch.
 2. Článok 1 ods. 3 znie:
  „3. Nájomné byty pre účely tohto VZN sú byty vo vlastníctve Mesta Hlohovec v bytovom dome so súpisným číslom 4214, ktorý sa nachádza na ulici Pribinova 104 v Hlohovci, postavený na pozemku registra „C“, parcelné číslo 746/3, okres Hlohovec, mesto Hlohovec, katastrálne územie Hlohovec.“
 3. V článku 3 ods. 1 písm. e) sa na konci tohto ustanovenia za slová „alebo ochranu obyvateľov mesta“ dopĺňajú slová „ak v článku 6 ods. 1 tohto VZN nie je ustanovené inak“
 4. Článok 6 ods. 1 znie:
  „1. Mesto Hlohovec môže vyčleniť najviac 10 % nájomných bytov a to v skladbe: 2 jednoizbové byty, 3 dvojizbové byty a 1 trojizbový byt, ktoré prenajme fyzickej osobe žijúcej v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, vypočítaného pre domácnosť žiadateľa, ak aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov mesta.“
 5. V článku 7 ods. 5 druhá veta znie:
  „Nájomné a úhrady za plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nájomných bytov, sú splatné mesačne vopred, vždy najneskôr k 15. dňu mesiaca predchádzajúceho mesiacu, za ktorý sa nájomné alebo zálohová platba za plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nájomného bytu, platí.“
 6. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú bez zmeny.
   

Čl. II

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 18. 05. 2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6937324

Úvodná stránka