Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.184/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Zámocký park v Hlohovci“

Schválené: 18.5.2017

Vyhlásené: 22.5.2017

Účinnosť: 6.6.2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 25a ods. 1 a § 69 ods. 1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.184/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Zámocký park v Hlohovci“
 

Čl. 1
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „VZN“) je vyhlásenie obecného chráneného územia „Zámocký park v Hlohovci“, vymedzenie jeho hraníc a stanovenie podmienok jeho ochrany, tvorby a prezentácie, najmä určenie opatrení na zabezpečenie starostlivosti o predmet ochrany územia a určenie zásad a regulatívov využívania územia vrátane určenia zákazov činností alebo obmedzenia činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany územia.1


Čl. 2
Základné identifikačné údaje chráneného územia

1. Obecné chránené územie „Zámocký park v Hlohovci“ je situované v juhozápadnej časti intravilánu mesta Hlohovec v blízkosti obytnej mestskej zóny. Rovinatá časť obecného chráneného územia leží v aluviálnej časti rieky Váh. Vzhľadom na lokalizáciu a plošný rozsah je obecné chránené územie využívané ako mestský park s časovo neobmedzeným prístupom pre návštevníkov.

2. Chránené územie „Zámocký park v Hlohovci“ sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Hlohovec, katastrálnom území Hlohovec na parcelách registra KN „C“, a to:

Parcely
Číslo parcely Výmera m2 Druh pozemku List vlastníctva (č.)
5021/8 254 Ostatná plocha 4800
5022/0 2438 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5048/2 58695 Ostatná plocha 4800
5048/10 394 záhrada 4800
5048/11 18 Ostatná plocha 4800
5048/12 57 Ostatná plocha 4800
5048/13 286 Ostatná plocha 4800
5049/1 6521 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5049/2 357 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5049/3 37 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5049/4 79 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5054/3 79 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5054/5 5800 Ostatná plocha 4800
5076/1 18356 Ostatná plocha 4800
5076/2 128 Ostatná plocha 4800
5067 997 záhrada 4800
5068/313 2041 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5065 1679 záhrada 4800
5064 307 záhrada 4800
5063 584 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5062/1 2480 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5066 763 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5050 522 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5051 5941 záhrada 4800
5052 2193 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5080/0 1147 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5081/1 8164 Ostatná plocha 4800
5081/2 294 Ostatná plocha 4800
5077/2 141 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5078 4026 Ostatná plocha 4800
5054/6 1360 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/1 18 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/2 46 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/3 32 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/4 18 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/5 18 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/6 20 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/7 24 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/8 20 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/9 20 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
5055/10 16 Zastavaná plocha a nádvorie 4800
6508/2010´´E´´ 4800 Trvalý trávnatý porast 4800


3. Grafické vyznačenie obecného chráneného územia „Zámocký park v Hlohovci“ na kópii katastrálnej mapy je Prílohou č.1 k tomuto VZN.


Čl. 3
Osobitná ochrana územia vyplývajúca z platných právnych predpisov

a územnoplánovacích podkladov

1. Zámocký park v Hlohovci (ďalej len „Zámocký park“) je evidovaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod evidenčným č. 838/3 ako pamiatkový objekt park. Park je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ s areálom.2

2. Súčasťou Zámockého parku sú stromy vyhlásené štátom za chránené podľa osobitných predpisov3, a to: borovica lesná4 a platan západný.5

3. Zámocký park patrí podľa platného Miestneho územného systému ekologickej stability medzi genofondovo významné plochy flóry a fauny a plochy so zachovalými prirodzenými alebo prírode blízkymi fytocenózami a zoocenózami (označenie G21).

4. Zámocký park je dielom záhradnej a krajinnej architektúry s nadregionálnym významom. Podľa definície uvedenej v časti A, čl.1 Florentskej charty, ktorá má za cieľ ochranu historickej zelene „Historická záhrada je architektonická a vegetačná kompozícia, ktorá je z hľadiska dejín alebo umenia celospoločensky významná.“ 6


Do architektonickej kompozície historickej záhrady patrí :
a) jej pôdorys a topografia,
b) jej vegetácia, ktorá v sebe zahŕňa rastlinné druhy, proporcie, farebnosť, rozmiestnenie a vzájomné pomery jednotlivých druhov drevín,
c) jej stavebné a dekoratívne prvky,
d) jej tečúce a stojaté vody odzrkadľujúce oblohu.7


Čl. 4
Zásady ochrany a prezentácie územia

1. Zámocký park ako obecné chránené územie, ktoré sa zaraďuje medzi objekty historickej zelene, musí byť udržiavané vo vhodnom prostredí. Neprípustná je akákoľvek zmena fyzikálneho prostredia, ktorá ohrozuje ekologickú rovnováhu. To platí pre všetky druhy vnútornej a vonkajšej infraštruktúry (kanalizácia, vodné systémy, komunikácie a cesty, parkovacie plochy, oplotenie, technické zariadenia umožňujúce údržbu zvyšujúce komfort návštevníkov, atď.).8

2. Výkon činností súvisiacich s výsadbou, údržbou a ochranou všetkých prvkov a plôch zelene musí byť realizovaný v obecnom chránenom území tak, aby bol zachovaný ich vyhovujúci zdravotný, kondičný a estetický stav.

3. Údržba a ošetrovanie sadovníckych úprav parku musia byť vykonávané v súlade s územno-plánovacími podkladmi tak, aby bol zachovaný charakter a architektonický zámer realizovanej výsadby.

4. Nové sadovnícke úpravy v obecnom chránenom území, osadenie mobiláru, nové prvky drobnej architektúry, ako aj všetky iné zmeny presahujúce rámec základnej údržby, je možné realizovať iba na základe príslušnej projektovej dokumentácie odsúhlasenej Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, Mestom Hlohovec a príslušnými orgánmi ochrany prírody a krajiny.

5. Dosadby drevín na pôvodných stanovištiach musia byť realizované na základe výsadbového plánu tak, aby nenarúšali pôvodný charakter sadovníckych úprav parku (zachované priehľady, pohľady, architektonicko – urbanistické vzťahy). Dosadby drevín je potrebné prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave, ako s príslušným orgánom ochrany pamiatkového fondu.

6. Pri údržbe obecného chráneného územia je potrebné vykonávať systematicky, vo vhodných biotechnických termínoch a na zodpovedajúcej odbornej úrovni predovšetkým nasledovné činnosti:

a) pravidelné kosenie plôch trávnikov podľa určených tried intenzity údržby, so zachovaním bylinnej synúzie prirodzeného druhového zloženia vo vymedzených častiach,

b) odborné ošetrovanie drevín, s rešpektovaním špecifických požiadaviek na ochranu a ošetrovanie senescentných jedincov drevín v parku, historické a pamiatkové hodnoty chráneného územia a prevádzkovú bezpečnosť areálu,

c) kyprenie, hnojenie, odburiňovanie a zalievanie skupinových výsadieb, záhonov a novovysadených drevín,

d) odbornú prípravu stanovišťa pred výsadbou drevín a trvaliek,

e) odbornú starostlivosť po výsadbe,

f) vykonanie nevyhnutných mechanických, chemických a biologických opatrení proti chorobám a škodcom,

g) údržbu plôch zelene v takom stave, aby nedochádzalo k šíreniu burín a inváznych druhov rastlín,

7. Pre zachovanie dendrologickej hodnoty parku je potrebné pri stavebnej činnosti v chránenom území dodržiavať nasledovné zásady ochrany drevín:

a) pred začatím týchto činností je subjekt zodpovedný za tieto práce povinný požiadať o písomné stanovisko mesto Hlohovec, pričom v stanovisku budú špecifikované podmienky vykonávania týchto činností tak, aby boli dodržané zásady ochrany jestvujúcich drevín a príslušné ustanovenia platných právnych predpisov,

b) pri stavebných prácach alebo pri výkopových prácach prebiehajúcich v blízkosti drevín je subjekt zodpovedný za tieto práce povinný zabezpečiť ich ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami9 a arboristickými štandardmi (napr. obalením jutovinou, debnením, vyviazaním konárov alebo iným spôsobom zabraňujúcim možnému poškodeniu) a pred pojazdom koreňového systému mechanizmami a vozidlami. Neprípustné je skladovanie stavebných hmôt a materiálov v koreňovom priestore drevín.

c) v prípade poškodenia drevín počas stavebných prác alebo pri výkopových prácach je subjekt zodpovedný za tieto práce povinný zabezpečiť ich odborné ošetrenie fyzickou alebo právnickou osobou zaoberajúcou sa touto činnosťou na vlastné náklady a bezodkladne o týchto skutočnostiach písomne informovať mesto Hlohovec,

d) v prípade ak dôjde k takému poškodeniu dreviny, ktoré má za následok nevyhnutnosť výrubu dreviny, je subjekt zodpovedný za tieto práce povinný písomne požiadať mesto o jej výrub. V tomto prípade si mesto Hlohovec vyhradzuje právo žiadať finančnú náhradu za výrub stromu v plnej výške spoločenskej hodnoty dreviny,

8. Pre zachovanie architektonicko – historických hodnôt parku musí byť zabezpečená systematická starostlivosť o vodné prvky a prvky drobnej architektúry.


Čl. 5
Zakázané činnosti

1. Pre zachovanie hodnôt Zámockého parku ako obecného chráneného územia sú v ňom zakázané nasledovné činnosti:

a) budovanie nových trás inžinierskych sietí v koreňovom priestore jestvujúcich drevín a v ich ochrannom pásme (všeobecne územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu) 10,

b) budovanie nadzemných líniových stavieb, ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť migračné trasy populácií živočíchov v ich prirodzenom prostredí, ako aj všetkých stavieb, ktoré by narušili historické hodnoty parku,

c) odcudzovanie a poškodzovanie drevín, bylín, voľne žijúcich živočíchov a prvkov drobnej architektúry, ktoré sú súčasťou areálu,

d) usmrcovanie voľne žijúcich živočíchov,

e) zriaďovanie skládky, znečisťovanie parku komunálnymi, stavebnými a inými odpadmi, drobnými odpadkami a inými látkami,

f) uskladňovanie stavebných materiálov, manipulovanie s chemickými látkami (napr. farby, riedidlá, pesticídy, ropné látky a pod.) na plochách zelene,

g) používanie chemických látok, okrem aplikácie povolených látok v rámci výkonov údržby parku zmluvným dodávateľom, resp. správcom,

i) vypúšťanie nepôvodných druhov zvierat určených na chov v zajatí do parku,

j) vypúšťanie vodných živočíchov a obojživelníkov určených na chov v zajatí do jazera a prívodného kanálu jazera.


Čl. 6
Činnosti vyžadujúce súhlas

1. Pre zachovanie hodnôt obecného chráneného územia sú obmedzene prípustné, podmienené súhlasom mesta Hlohovec a ďalšími dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy nasledovné činnosti:

a) budovanie a rekonštrukcia spevnených plôch, cyklistických, peších a cestných komunikácií,

b) rekonštrukcie stavieb, pri ktorých dochádza k zmenám ich vonkajšieho vzhľadu, plošnej rozlohy a výškových pomerov,

c) osádzanie prvkov drobnej architektúry (mobiliár, sochárske a iné diela),

d) realizácia výkopových a iných stavebných prác pri budovaní, rekonštrukcii a opravách inžinierskych sietí mimo koreňového systému drevín (pitná voda, kanalizácia, plynovod, teplovod, elektrické vedenie, telekomunikačné vedenie a iné),

e) výsadba a odstraňovanie drevín a iných porastov, funkčné zmeny plôch zelene,

f) vchádzanie motorovým vozidlom do parku bez osobitného povolenia mesta, s výnimkou údržby parku v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutný potrebný čas,

g) organizovanie športových, spoločenských, kultúrnych a iných verejne prístupných podujatí.

h) osadzovanie informačných, reklamných a iných tabúľ a zariadení a vylepovanie plagátov mimo miest na to vyhradených.

2. V stanovisku vydanom Mestom Hlohovec k vyššie uvedeným činnostiam budú určené podmienky tak, aby nedošlo k narušeniu prírodných, historických a architektonických hodnôt parku, pričom obecné chránené územie nesmie byť využívané nad prípustnú mieru.


Čl. 7
Zápis a označenie obecného chráneného územia

1. Obecné chránené územie Zámocký park bude po jeho vyhlásení a poskytnutí podkladov Mestom Hlohovec zapísané do Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny a vyznačené správou katastra v príslušných mapových operátoch.11

2. Označenie chráneného obecného územia Zámocký park je zabezpečené v teréne tabuľou s rozmermi 40 cm x 30 cm s názvom chráneného územia a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade.12


Čl. 8
Delikty

1. Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 až 45 zákona o priestupkoch, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.13

2. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak poruší nariadenie14. Obec uloží pokutu za správne delikty do 6 638 eur.


Čl. 9
Spoločné ustanovenia

1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.

2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci Mesta Hlohovec.


Čl. 10
Záverečné a zrušovacie ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.82/2005 o ochrane parku zámocká záhrada Hlohovec, v znení Dodatku č.1.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 18.5.2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


....................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

_________________________________________________________
2 Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
3 Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4 Evid.č. štátneho zoznamu S 460, Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Trnave č.9/2000, 02.03.2000,
5 Evid.č. štátneho zoznamu S 461, Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Trnave č.11/2000, 02.03.2000
6 Medzinárodný výbor pre historické záhrady ICOMOS-IFLA sa rozhodol na svojom zasadnutí dňa 21. mája 1981
Florencii vypracovať chartu týkajúcu sa ochrany historických záhrad s tým, že tento dokument ponesie názov mesta, v ktorom bol prijatý. Túto chartu navrhol Medzinárodný výbor a 15. decembra 1982 ju zaregistroval ICOMOS, ako doplnok k benátskej charte (ochrana stavebných pamiatok) v tejto špecifickej oblasti. Dokument ratifikovala aj Slovenská republika.
7 Florentská charta, 1982, Čl. 4
8 Florentská charta, 1982, Čl. 14
9 STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie - Časť 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach
10 Tretia hlava, ochrana drevín, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
11 § 51 ods. 3 a ods.5 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
12 § 52 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a §19 ods. 10 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
13 § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
14 § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov6875024

Úvodná stránka