Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec + VZN 226/2018 (účinnosť 18. 7. 2018)

Schválené: 18.5.2017

Vyhlásené: 22.5.2017

Účinnosť: 6.6.2017

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie je doplnené Všeobecne záväzným nariadením č. 226/2018

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č.183/2017 o ustanovení podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
na území mesta Hlohovec


PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Účel nariadenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok a zásad starostlivosti o verejnú zeleň, vrátane ustanovenia podrobností o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území mesta Hlohovec, s cieľom utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov mesta a chrániť životné prostredie.1


Čl. 2
Základné pojmy

  1. Verejná zeleň je zeleň, ktorá rastie na verejných priestranstvách a ktorá je voľne a bez obmedzenia prístupná verejnosti.
  2. Za verejné priestranstvá sa na účely tohto VZN považujú budovy, miesta a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Hlohovec a sú vo vlastníctve alebo v správe mesta Hlohovec a ktoré slúžia na verejné užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné.
  3. Dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, sú drevinami rastúcimi mimo lesa. Drevina rastúca mimo lesa je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy, rastúci jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pôdneho fondu.2
  4. Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbanistickom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.3
  5. Prvkami a plochami verejnej zelene sú stromy, kry, plochy trávnikov, záhonové a solitérne výsadby kvetov (trvalky, letničky, dvojročné druhy, hľuznaté a cibuľovité druhy) rastúce na území verejných priestranstiev mesta a prvky mobilnej zelene, ktoré plnia prednostne nehospodárske funkcie a ktoré sú vymedzené v dokumentácii Pasport zelene.
  6. Pasport zelene je základným typom inventarizácie prvkov a plôch verejnej zelene mesta (trávniky, stromy, kry, záhony, mobilná zeleň, prvky drobnej architektúry, ostatný mobiliár). Ide o kvantitatívny typ evidencie, s mapovým zobrazením a číselnou databázou umožňujúcou identifikáciu jednotlivých plôch a prvkov.


Čl. 3
Predmet úpravy

Mesto týmto VZN bližšie upravuje podrobnosti:
a) o ochrane verejnej zelene,
b) o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.


DRUHÁ ČASŤ
OCHRANA VEREJNEJ ZELENE
A DREVÍN, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE


Čl. 4
Správa verejnej zelene

1. Správcom verejnej zelene je mesto Hlohovec (ďalej len „mesto“).

2. Pasport verejnej zelene obstaráva, spravuje a aktualizuje mesto a je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Hlohovci počas úradných dní.


Čl. 5
Všeobecná ochrana verejnej zelene

1. Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.4 Každý, kto vykonáva činnosť na alebo v bezprostrednej blízkosti verejnej zelene, je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jej ochranu a zachovanie tak, aby predišiel škodám na verejnej zeleni.

2. Cieľom ochrany verejnej zelene je najmä zamedziť:
a) mechanickému, chemickému a inému poškodeniu prvkov a plôch verejnej zelene,

b) fyziologickému poškodeniu prvkov a plôch verejnej zelene vplyvom negatívnych zmien prostredia (zhutnenie pôdy, zmeny vodného režimu, chemického zloženia pôdy a pod.),

c) neodôvodnenej likvidácii prvkov a plôch verejnej zelene podmienenej výstavbou a inými vplyvmi, ktoré majú negatívny dopad na trvalú udržateľnosť zdravého životného prostredia v urbanizovanom priestore mesta.


Čl. 6
Podrobnosti o ochrane verejnej zelene
a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

1. Pre zabezpečenie ochrany verejnej zelene je potrebné predchádzať akýmkoľvek škodám na verejnej zeleni. Za činnosti poškodzujúce verejnú zeleň možno považovať najmä:

a) mechanické poškodzovanie prvkov a plôch verejnej zelene,

b) trhanie kvetov zo záhonov a poškodzovanie trávnikov,

c) zastavenie a státie s motorovým vozidlom na plochách verejnej zelene5,

d) zhromažďovanie drevnej hmoty alebo iného biologického odpadu na verejnej zeleni mimo miest a termínov zberov odpadov vyhlásených mestom,

e) poškodzovanie verejnej zelene vylievaním chemikálií, splaškových a iných odpadových vôd,

f) poškodzovanie verejnej zelene zvieratami, najmä psami (hrabaním, ohrýzaním a pod.),

g) vykonávanie terénnych úprav a úprav prvkov a plôch verejnej zelene bez povolenia mesta,

h) zmena charakteru a architektonického výrazu cielene založených plôch verejnej zelene bez vedomia a súhlasu mesta,

i) odstraňovanie akýchkoľvek súčastí verejnej zelene, jej prvkov a plôch bez súhlasu mesta a bez dôsledného zváženia plnenia požadovaných ekologických, estetických a spoločenských funkcií verejnej zelene v zmysle rešpektovania princípu trvalej udržateľnosti a zdravého životného prostredia.

2. Pre zabezpečenie ochrany drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, je zakázané:

a) lámať a neodborne orezávať konáre, alebo inak mechanicky poškodzovať nadzemné a podzemné časti drevín,

b) svojvoľne vyrúbať drevinu, ktorá je súčasťou verejnej zelene, bez súhlasu mesta ako vlastníka dreviny,

c) zámerne mechanicky poškodzovať dreviny (poškodzovanie kmeňa, koreňového systému), ako aj poškodzovať dreviny aplikáciou chemických alebo biologických látok s cieľom spôsobiť odumretie drevín (zalievaním škodlivinami, inou aplikáciou škodlivých látok do drevín a pod.),

d) poškodzovať koreňový systém drevín ukladaním stavebných a iných materiálov do vzdialenosti menšej ako 1,5m od vonkajšieho priemetu obrysu koruny stromu a do vzdialenosti menšej ako 0,5m od vonkajšieho priemetu obrysu krov,

e) trhať kvety a plody z drevín,

f) odstraňovať označenie zo stromov určených na výrub,

g) pripevňovať akékoľvek predmety alebo zariadenia na dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, bez povolenia mesta,

h) vysádzať akékoľvek dreviny na verejných priestranstvách bez povolenia mesta.


Čl. 7
Výsadba verejnej zelene

1. Výsadbu verejnej zelene zabezpečuje mesto v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, miestnym územným systémom ekologickej stability a nadradenými stupňami záväznej dokumentácie, programom rozvoja mesta Hlohovec a ostatných záväzných dokumentov a noriem.

2. Na verejných priestranstvách je možné realizovať výsadbu zelene alebo rastlín iba so súhlasom mesta.

3. Pri plánovaní výsadby drevín je potrebné zohľadniť vhodný vývojový priestor vzhľadom na maximálnu veľkosť nadzemných a podzemných častí dospelých drevín (pre zamedzenie kolízie s budovami a ochrannými pásmami stavieb a inžinierskych sietí

4. Plánovitá a koncepčná tvorba a obnova zelene je povinnou súčasťou investičnej činnosti, ktorá akýmkoľvek spôsobom bude zasahovať do plôch zelene (zmenšovanie plôch, zmena funkcie, negatívne vplyvy stavebnej činnosti), pričom musia byť rešpektované jestvujúce vegetačné prvky a architektonický zámer sadovníckych úprav (dreviny, záhony, tvarované živé ploty, vodné prvky, prvky drobnej architektúry).


TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 8
Delikty

1. Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 až 45 zákona o priestupkoch, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.6

2. Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak poruší nariadenie7. Obec uloží pokutu za správne delikty do 6 638 eur.

3. Poškodením verejne zelene spôsobom uvedeným v čl. 6 ods. 3 tohto VZN sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku alebo trestného činu podľa osobitných predpisov8.


Čl. 9
Spoločné ustanovenia

  1. Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacích predpisov.
  2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mestská polícia a poverení zamestnanci mesta Hlohovec.


Čl. 10
Záverečné ustanovenia

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 18.5.2017 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na verejnej tabuli.

 

....................................................
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

 

_____________________________________________________________

1 § 4 ods.3 písm. g) a h) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
2 § 2 ods.2 písm. m) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov
3 § 17 ods.1 Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov
4 § 415 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
5 § 25 ods. 1 písm s) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov miestnej infraštruktúry) a zabezpečenie priaznivých podmienok pri výsadbe odbornou prípravou stanovišťa na výsadbu.
6 § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
7 § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8 § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 245 a nasl. Trestného zákona v znení neskorších predpisov6844214

Úvodná stránka