Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 180/2017 Trhový poriadok – Fraštacký trh

Schválené: 23.3.2017

Vyhlásené: 27.3.2017

Účinnosť: 11.4.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 180/2017
Trhový poriadok – Fraštacký trh

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Mesto Hlohovec vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh – Fraštacký trh v Hlohovci (ďalej len „Fraštacký trh“).

2. Verejným priestranstvom určeným pre Fraštacký trh je pre účely tohto VZN Františkánsky park, Františkánske námestie č. 1 v Hlohovci, a to nehnuteľnosti v k.ú. Hlohovec, zapísané v LV č. 4765 ako pozemok registra C, parcela č. 529.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN je príloha č. 1 – mapový podklad vymedzujúci priestor Fraštackého trhu podľa predchádzajúcej vety.

3. Príležitostný trh – Fraštacký trh je ohradený, pričom na informačnej tabuli je zverejnený Trhový poriadok a všetky povolenia nutné k prevádzke trhu.

4. Príležitostný trh slúži prednostne na predaj miestnej, regionálnej produkcie, potravinárskych výrobkov, vlastnej výroby remeselníkov, spojený s prípadnou prezentáciou ľudového remesla.

5. Predaj tovarov a poskytovanie služieb sa uskutočňuje spravidla v stánkoch, prípadne v iných predajných zriadeniach.

Čl. 2
Správa príležitostného trhu a povinnosti správcu

1. Správu príležitostného trhu – Fraštacký trh vykonáva spoločnosť All Marketing s.r.o., Čsl. armády 2081/28, 920 01 Hlohovec, IČO: 47695005 (ďalej len „správca“). Správca je povinný zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Správca je povinný tento trhový poriadok zverejniť na Fraštackom trhu na viditeľnom mieste.

2. Správca
a) vykonáva dozor nad predajom,
b) napomáha kontrolným orgánom pri výkone dozoru,
c) zabezpečuje dostupnosť toaliet pre pracovníkov obsluhy a pre kupujúcich vo vzdialenosti do 100 m. Toalety musia byť členené podľa pohlavia, udržiavané v čistote a funkčnosti.
d) zabezpečí rozmiestnenie stánkov,
e) kontroluje osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností osôb, ktoré predávajú potraviny,
f) sleduje dodržiavanie hygienických predpisov,
g) zabezpečuje udržiavanie poriadku a čistoty pred začatím prevádzky, počas prevádzky a po ukončení prevádzky,
h) zabezpečí pre predajcov prístup k studenej vode, nádoby na odpad a následný odvoz odpadu,
i) pre predajcov zabezpečí elektrickú energiu.

3. Správca kontroluje u predávajúceho skutočnosti uvedené v zákone. 1)

Čl. 3
Trhové dni a prevádzkový čas

1. Trhové dni Fraštackého trhu sú maximálne 2 dni v roku, a to 1 krát v jarných mesiacoch a 1 krát v jesenných mesiacoch.

2. Prevádzkový čas je od 06:00 hod. do 20:00 hod.
Predajný čas je od 08:00 hod. do 18:00 hod.

3. Zásobovanie je možné realizovať v zmysle dopravného značenia podľa osobitného predpisu.2)

Čl. 4
Spôsob určenia nájomného

Nájomné za predajné zariadenie alebo prenajatú plochu sa určuje dohodou medzi predávajúcim a správcom trhu.

Čl. 5
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

1. Predávať výrobky a poskytovať služby na Fraštackom trhu možno len na základe povolenia vydaného Mestom Hlohovec, pričom je potrebný predchádzajúci súhlas vydaný správcom trhového miesta Fraštackého trhu.

2. Na Fraštackom trhu môžu na základe povolenia Mesta Hlohovec predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných
predpisov, 3) 4)
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej
alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny. 5)

3. Mesto Hlohovec vydá na základe žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostnom trhu povolenie žiadateľovi uvedenému v odseku 2, ktorý preukáže splnenie podmienok podľa § 10 zákona požadovanými dokladmi. 6)
Prílohou k žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sú doklady stanovené zákonom. 7)

Čl. 6
Spôsob predaja

1. Predaj možno uskutočňovať z predajných miest, ktorými sa rozumejú predajné stánky so stolmi, ktoré vyhovujú účelu na krátkodobý predaj na trhovom mieste.8)
V prípade predaja potravín a produktov, ktoré podliehajú špeciálnym hygienickým a veterinárnym požiadavkám, možno využiť vlastné predajné zariadenie, predajné motorové vozidlo k tomuto účelu prispôsobené. Mobilné zariadenia a pojazdné mobilné predajne musia byť schválené na predaj potravín, prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov podľa osobitného predpisu.9) 13) Zariadenia na prípravu a predaj hotových pokrmov a nápojov musia spĺňať všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzok a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín.

2. Predajné miesto možno užívať len na účel, na ktorý bolo určené a každé predajné miesto musí byť vhodne a viditeľne označené menom a priezviskom, bydliskom alebo obchodným menom, adresou sídla alebo miestom podnikania a identifikačným číslom.

Čl. 7
Podmienky predaja a povinnosti predávajúcich

1. Počet a schému umiestnenia predajných stánkov zverejní správca trhového miesta na informačnej tabuli.

2. Predávajúci je povinný dodržiavať povinnosti stanovené v zákone. 10)

3. Ďalej je predávajúci povinný:
a) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
b) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov, 11) najmä

 • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
 • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
 • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
 • správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
 • zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
 • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitnými predpismi 12) 15) tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
 • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
 • predávať zdravotne neškodné a kvalitné výrobky,
 • zabezpečiť pre zamestnancov vhodný kompletný pracovný odev, vrátane jednorazových rukavíc pri výdaji pokrmov,
 • mať k dispozícii doklady o zdravotnej spôsobilosti všetkých zamestnancov,
 • mať k dispozícii nadobúdacie doklady od potravín, príp. pokrmov.

4. Predajca je priamo zodpovedný za kvalitu a nezávadnosť predávaných produktov.

5. Pred začatím predaja na príležitostnom trhu Fraštacký trh správca príležitostného trhu oboznámi každého predajcu so schváleným trhovým poriadkom Fraštacký trh.

Čl. 8
Sortiment výrobkov a druhy poskytovaných služieb

1. Na Fraštackom trhu je povolené predávať:
a) darčekové predmety, bižutériu, šperky, textilné výrobky, hračky, kozmetiku, bytové doplnky,
b) produkty miestnej, regionálnej poľnohospodárskej výroby, t.j. ovocie a zelenina, orechy, jedlé strukoviny, mak, zemiaky, lesné plody, ktoré vyhovujú hygienickým požiadavkám v zmysle platných predpisov17),
c) poľnohospodárske produkty, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí – kvety, priesady, sadenice, ozdobné kry, semená kvetov a zeleniny,
d) potravinárske výrobky v spotrebiteľskom balení12,17),
e) mliečne produkty z ovčieho, kravského, kozieho mlieka – syry, jogurty a ostatné výrobky z mlieka, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja, pochádzajúce od výrobcov schválených18), resp. registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, 17)
f) mäsiarske a údenárske výrobky z bravčového mäsa, hydiny a králikov, pri dodržaní teplotných požiadaviek na ich uchovávanie na mieste predaja a prislúchajúcich ustanovení osobitných predpisov16), pochádzajúce od výrobcov schválených18), resp. registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou16),
g) vajcia ako prvovýrobca pri dodržiavaní osobitných predpisov, 17)
h) ryby od prvovýrobcov pri dodržiavaní osobitných predpisov, 17)
i) označené pekárenské a cukrárenské výrobky, chlieb, koláče, zákusky, cukrovinky a pečivo rôznych druhov, pochádzajúce od výrobcov registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,12) 17)
j) lesné plodiny po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku,
k) čerstvé huby, ak má predávajúci platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb,
l) včelie produkty, výrobky, včelí med bezchybný, zdravotne nezávadný, pochádzajúce od prvovýrobcov registrovaných na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,17)
m) spracované ovocie, zelenina - ovocné šťavy, mušty, sirupy, marmelády, džemy, čalamády, nakladaná zelenina, balená kyslá kapusta – vyrobené v prevádzkarni registrovanej na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, 17)
n) balené sušené ovocie, semená a orechy, označené predajcom a rokom zberu, pochádzajúce z prevádzkarne registrovanej na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,12,17)
o) všeobecne známe liečivé rastliny, bylinky17), čaje, koreniny a koreninové zmesi, 12)
p) biopotraviny, pochádzajúce od výrobcov registrovaných príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, 12)
q) ovocné liehoviny, bylinkové likéry, pivo z minipivovarov, víno regionálnych pestovateľov, 12)
r) ozdobné vence, sviece a kahance,
s) vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezónne, úžitkové a ozdobné predmety, hračky z dreva, košikárske výrobky a ostatné výrobky z prútia, peria a kože,
t) okrasná keramika, výrobky zo skla a predaj tovaru s ukážkami tradičných remesiel.

2. Druhy poskytovaných služieb:
a) občerstvenie – jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste.

3. Na predaj potravín a poskytovanie služieb spoločného stravovania je predávajúci povinný mať súhlasné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Predajcovia potravín a poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať platné právne predpisy. 12) 13) 16) 17) 18)

Čl. 9
Zákaz predaja na Fraštackom trhu

Na trhovom mieste – príležitostnom trhu Fraštacký trh sa zakazuje predávať výrobky uvedené v zákone. 14)

Čl. 10
Zabezpečenie čistoty a hygieny počas predaja a po skončení prevádzky

1. Správca trhoviska pred začatím predaja na trhu a počas jeho priebehu zabezpečí zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu na vyčlenených miestach, dostatočné množstvo zberných nádob a plastových vriec na odpad. Na základe dohody s oprávnenou osobou na zvoz a likvidáciu odpadu v meste Hlohovec zabezpečí jeho odvoz a likvidáciu v zmysle príslušných právnych noriem upravujúcich činnosť týkajúcu sa odvozu a likvidácie odpadu a pristavenie zberného kontajneru.

2. Správca trhoviska zaistí počas prevádzky Fraštackého trhu udržiavanie poriadku, dodržiavanie základov hygieny primeraných k druhu prevádzky. Odpad vzniknutý počas predaja predávajúci povinne uloží do kontajnera, nádoby na to určenej a pripravenej.

3. V prípade výskytu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu musí predajca používať uzatvárateľnú, umývateľnú a dezinfikovateľnú plastovú nádobu na to určenú. Následne na základe zmluvy s asanačným podnikom bude zabezpečený jeho odvoz a likvidácia. Odpad v tomto prípade nesmie predstavovať priamy ani nepriamy zdroj kontaminácie.

4. Zostatky použitých olejov ako i ostatných olejov vzniknutých pri príprave pokrmov, rýchleho občerstvenia, odpadové oleje sa musia zhromažďovať vo vyčlenených uzatvárateľných nádobách na určenom mieste mimo výrobných priestorov prevádzky.

6. Príprava hotových pokrmov, rýchle občerstvenie musí byť z predpripravených potravín alebo z polotovarov, t.z. predprípravu realizuje účelová potravinárska prevádzka, kde sú vytvorené hygienicky vyhovujúce podmienky s požadovaným technologickým zariadením a danú činnosť má schválenú príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Podávanie pokrmov a nápojov sa môže len do jednorazových zdravotne bezpečných obalov, tanierov a pohárov. Pracovníci zodpovední za manipuláciu s potravinami musia mať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť.

7. Prevádzka predajného stánku s výčapným zariadením musí spĺňať požiadavky osobitného predpisu. 19) Musí byť zabezpečená sanitácia výčapného zariadenia a vnútorného zariadenia stánku, ak by sa nápoje rozliali na pult a podobne. Predajca zabezpečí dodržiavanie správnej teploty počas čapovania a podávania nápojov tak, aby boli dodržané podmienky ustanovené Potravinovým kódexom SR (7-12 stup. Celzia), a to zabezpečením vhodného výčapného zariadenia so zdrojom umožňujúcim chladenie.

8. Predajca zodpovedá za čistotu a poriadok v bezprostrednom okolí svojho predajného stánku.

9. Správca trhu zodpovedá za celkový poriadok celého trhového miesta – príležitostného trhu – Fraštacký trh, počas jeho konania a po ukončení konania trhu.

Čl. 11
Orgány dozoru

Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Mesto Hlohovec prostredníctvom
a) poverených zamestnancov,
b) Mestskej polície Mesta Hlohovec.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 23.3.2017.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec

_____________________________________________________________


1) § 5 ods. 4 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

2) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

3) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

4) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

5) zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

6) § 3 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

7) § 3 ods. 5 a 6 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

8) §13 ods. 4 písm.a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9) Príloha II, Kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

10) § 11 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

11) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskejm republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z.), zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

12) zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

13) zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

14) § 6 zákona č. 178/1998 Zz. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ozmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

15) oznámenie č. 195/1996 Z.z. - výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky

16) Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá

17) Nariadenie vlády č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj
a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení NV SR č. 100/2016 z 27.1.2016

18) zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

19) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín ako aj požiadavky Potravinového kódexu SR a § 13 ods. 4 pism. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec Trhový poriadok - Fraštacký
trh sa nachádza v priloženom PDF súbore6844208

Úvodná stránka