Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 179/2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec

Schválené: 23.3.2017

Vyhlásené: 29.3.2017

Účinnosť: 1.5.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 179/2017,
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 91/2007
o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 179/2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec


Čl. 1
Úvodné ustanovenie


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec.


Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 91/2007 o poplatkoch za úkony vykonávané mestom Hlohovec.


Čl. 3
Záverečné ustanovenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 23. 03. 2017.


2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 01. 05. 2017.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6844206

Úvodná stránka