Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec

Schválené: 23.3.2017

Vyhlásené: 29.3.2017

Účinnosť: 15.4.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 178/2017 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Hlohovec:


Čl. 1
Úvodné ustanovenie


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je obmedziť používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F21, F32, P13 a T14 na území mesta Hlohovec.


Čl. 2
Obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov


Na celom území mesta Hlohovec je zakázané z dôvodu ochrany verejného poriadku používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 počas celého roka, s výnimkou časového úseku od 20.00 h dňa 31. decembra do 02.00 h dňa 1. januára kalendárneho roka.


Čl. 3
Zrušovacie ustanovenie


Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 135/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Hlohovec.


Čl. 4
Záverečné ustanovenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 23. 03. 2017.


2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 15.04.2017.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

____________________________________________________________
1 § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
2 § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
3 § 4 ods. 2 písm. c) bod 1 nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
4 § 4 ods. 2 písm. b) bod 1 nariadenia vlády č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
 6875072

Úvodná stránka