Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 174/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Schválené: 2.2.2017

Vyhlásené: 7.2.2017

Účinnosť: 22.2.2017

Platné do: 4.3.2019

Nahradené: 238/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 174/2017,
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 174/2017,
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len "nariadenie") sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, a to v: a) Základnej škole, M. R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec, b) Základnej škole, Koperníkova 24, 920 01 Hlohovec, c) Základnej škole, A. Felcána 4, 920 01 Hlohovec, d) Základnej škole, Školská 165, 920 03 Hlohovec–Šulekovo, e) Základnej škole, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec, 2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.1

Čl. 2
Určenie miesta a času zápisu

1. Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, je stanovený v období od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, nasledovne: - tretí aprílový týždeň, ktorý nasleduje po 1. apríli príslušného roka v stredu, štvrtok, piatok od 10.00 h do 17.00 h a v ostatné pracovné dni počas mesiaca apríl v čase stanovenom po dohode s riaditeľom príslušnej základnej školy. 2. Miestom zápisu je budova príslušnej základnej školy, v ktorej sa zápis koná. Konkrétnu miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis určí riaditeľ príslušnej základnej školy, pričom toto určenie zverejní na viditeľnom mieste budovy základnej školy, na webovom sídle školy, prípadne iným vhodným spôsobom najneskôr do 1. marca príslušného roka, ktorý predchádza začiatku zápisu podľa čl. II ods. 1 tohto nariadenia. Miestnosť určená pre zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude viditeľne označená.


Čl. 3
Zrušovacie ustanovenie

1. Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 155/2016, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec, pre školský rok 2016/2017.


Čl. 4
Záverečné ustanovenia


1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec 02. 02. 2017.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

_________________________________________________________

1 § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6875007

Úvodná stránka