Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 173/2017, ktorým sa určujú školské obvody jednotlivých základných škôl, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Schválené: 2.2.2017

Vyhlásené: 7.2.2017

Účinnosť: 1.3.2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 173/2017,
ktorým sa určujú školské obvody jednotlivých základných škôl, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a toto


všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 173/2017,
ktorým sa určujú školské obvody jednotlivých základných škôl,
ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa stanovujú jednotlivé školské obvody na území mesta Hlohovec podľa jednotlivých častí pre jednotlivé základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec.

Čl. 2
Práva a povinnosti

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 1

Čl. 3
Vymedzenie školských obvodov

I. školský obvod – Základná škola, M. R. Štefánika 30 – je tvorený ulicami: Hlohová, Zábranie, Ţelezničná, M. R. Štefánika, Tolstého, Komenského, Štúrova, Fándlyho, Pribinova, Radlinského, Rozmarínova, Hurbanova, Puškinova, Rázusova (nepárne orientačné číslo 1 – 23, párne orientačné číslo 2 – 18), R. Dilonga, Nábreţie A. Hlinku (nepárne orientačné číslo 1 - 23), Vajanského, Fraštacká, Bezručova, Nám. sv. Michala, Slov. nár. povstania, Františkánske námestie, Starý rínok, Jesenského

II. školský obvod – Základná škola, Koperníkova 24 - je tvorený ulicami: Koperníkova, Vodárenská, Tajovského, Vinohradská, Za poštou, Nitrianska, Jarmočná, Pri cintoríne, Tehelná, Kukučínova, Kalinčiakova, Druţstevná, Palárikova, Drevená, Krátka, Bernolákova, Palackého, , Mladý háj, Šafárikova, Továrenska, Zajačky, Tokajka , Sládkovičova, Kpt. Nálepku, Rad mjr. Pavloviča, Bottova, Nerudova, Lipiny, Pri hvezdárni, Teplá izba, Rázusova (nepárne orientačné čísla od 25 a všetky následne vyššie čísla, párne orientačné čísla od 20 všetky následne vyššie čísla)

III. školský obvod – Základná škola, A. Felcána 4 - je tvorený ulicami: Pánska niva, Svätopeterská, Cisárka, Čulenova, Fraňa Kráľa, Váţska, Timravy, Dukelská, Hviezdoslavova, M. Benku, Arpáda Felcána, 9. mája, Gorkého, Kamenohorská, Veterná, Čsl. armády, Karpatská, Inovecká, J. A. Gagarina, Ruţová, Gáborská, Petra Jilemnického, Mierová, Františka Lipku, Rovná, Kruhová, Slnečná, Stará hora, Hošták, Ľ. Zúbka, Šoltésova, Vansovej, Poniklecová

IV. školský obvod – Základná škola, Podzámska 35 - je tvorený ulicami: Šomodská, Zámok, Balatón, Balatónska, Gaštanová, Sihotská, Nábreţie A. Hlinku (všetky nepárne orientačné čísla od 25 a vyššie a všetky párne orientačné čísla), Podzámska, Námestie sv. Cyrila a Metoda, Michalská, M. Bela, Hollého, Manckovičova, Závalie, Kamenná, Pod Šomod , Pod Beranom

V. školský obvod - Základná škola Vilka Šuleka, Školská – m. č. Šulekovo – je tvorený ulicami: D. Jurkoviča, Hájska, Holubyho, Janka Kráľa, L. Novomeského, Ľ. Podjavorinskej, Mlynská, Okrúhla, Osloboditeľov, Pltnícka, Priemyselná, Rybárska, Seredská, Školská, Šulekova, Záhradnícka, Za Váhom, Terezov


Čl. 4
Zrušovacie ustanovenie

1. Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 81/2005 o školských obvodoch.


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec 02. 02. 2017.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. 03. 2017.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

____________________________________________________________

1 § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6875093

Úvodná stránka