Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 170/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

Schválené: 15.12.2016

Vyhlásené: 16.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2017

Nahradené: 201/2017

Toto Všeobecne záväzné nariadenie je doplnené Všeobecne záväzným nariadením č. 187/2017

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa
§ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec č. 170/2016
o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec

 

Čl. I
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) mesta Hlohovec určuje

  1. podrobnosti financovania základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“), materských škôl (ďalej len „MŠ“ ) a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.1)
  2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto Hlohovec financovať ZUŠ, MŠ a školské zariadenia, okrem údajov podľa osobitného predpisu,2)
  3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,
  4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne mesto Hlohovec finančné prostriedky.


Čl. II
Príjemca dotácie

1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú tieto školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec:
a) Základná umelecká škola, Pribinova 5, Hlohovec,
b) Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, Hlohovec,
c) Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec,
d) Materská škola, Hollého 3, Hlohovec,
e) Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec,
f) Materská škola, Fraštacká 4, Hlohovec,
g) Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec,
h) Materská škola, Podjavorinskej 8, Hlohovec-Šulekovo,
i) Základná škola M. R. Štefánika 30 , Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
j) Základná škola Koperníkova 24, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
k) Základná škola A. Felcána 4, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania,
l) Základná škola V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec–Šulekovo, za svoje školské zariadenie – školský klub detí,
m) Základná škola Podzámska 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

2) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Hollého 10, 917 66 Trnava za tieto svoje školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta Hlohovec:
a) Cirkevná materská škola Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec,
b) Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec, za svoje školské zariadenia – školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

3) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tiež:
Centrum voľného času zriadené na území inej obce v prípade, ak žiakom tohto CVČ je dieťa vo veku od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom v meste Hlohovec.


Čl. III
Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl,
školských zariadení a lehoty na predloženie údajov


1) Školy a školské zariadenia podľa Čl. II ods. 1) a ods. 2) tohto nariadenia predložia zriaďovateľovi údaje, ktoré budú podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta na nasledujúci rok v lehote najneskôr do 15. 09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.

2) Mesto Hlohovec poskytne finančné prostriedky3) na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na základe žiadosti cirkevného zriaďovateľa.4) Lehota na predloženie žiadosti je najneskôr do 15. 09. kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú.


Čl. IV
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov

1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec je určená v prílohe 1 tohto nariadenia.

2) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je určená v prílohe 2 tohto nariadenia.

3) Prijímateľ dotácie podľa Čl. II tohto nariadenia je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu miezd a prevádzky ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Hlohovec do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

Čl. V
Termín poskytovania finančných prostriedkov

Mesto Hlohovec poskytne príjemcovi podľa Čl. II tohto nariadenia dotáciu mesačne najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca okrem príjemcu uvedeného v Čl. II, v bode 3).

 

Čl. VI
Zrušovacie ustanovenie

Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2015 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 164/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 166/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 164/2016.


Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 15. 12. 2016.

2. Toto nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2017.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta

_____________________________________________________________

1) § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2) ust. § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
3) ust. § 6 ods. 12 písm. j) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
4) ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Príloha č. 1

Výška finančných prostriedkov na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a centra voľného času zriadeného na území inej obce

Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa
v €
Počet žiakov/detí
k 15. septembru
2016
Rozpočet školy/školského
zariadenia
v €
ZUŠ – individuálna forma vyučovania 689,866 360 248 352,-
ZUŠ – skupinová forma vyučovania 472,717 322 152 215,-
CVČ Dúha v Hlohovci 270,85 470 127 302,-
CVČ v inej obci 65,- - 1 555,-
MŠ Vinohradská 7, Hlohovec 2 488,519 106 263 783,-
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 2 854,713 108 308 309,-
MŠ Fraštacká 4, Hlohovec 2 743,918 85 233 233,-
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec 2 444,607 107 261 573,-
MŠ Hollého 3, Hlohovec 2 866,934 136 389 903,-
MŠ Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo 2 321,397 68 157 855,-
ŠKD pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 252,557 115 29 044,-
ŠKD detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 446,765 102 45 570,-
ŠKD detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 475,231 78 37 068,-
ŠKD pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec, m.č. Šulekovo 564,750 20 11 295,-
ŠKD pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 387,635 170 64 368,-
ZŠS pri ZŠ  M. R. Štefánika 30, Hlohovec - potenciálny stravník 117,157 357 41 825,-
ZŠS pri ZŠ  Koperníkova 24, Hlohovec - potenciálny stravník 173,720 339 58 891,-
ZŠS pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec - potenciálny stravník 201,444 241 48 548,-
ZŠS pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec - potenciálny stravník 94,020 554 52 087,-

 

Príloha č. 2

Výška finančných prostriedkov na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti

 

Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa
v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru 2016

Rozpočet školy/školského zariadenia
v €
Cirkevná MŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec 2305,613 71 163 699,-
ŠKD pri ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec 372,757 69 30 939,-
ZŠS pri ZŠ sv. Jozefa, pribinova 35, Hlohovec - potenciálny stravník 128,995 208 26 831,-

 


 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie je doplnené Všeobecne záväzným nariadením č. 187/20176875059

Úvodná stránka