Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 172/2016, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 15.12.2016

Vyhlásené: 16.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Platné do: 31.12.2018

Nahradené: 236/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie č. 172/2016,
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 150/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Čl. 1


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„6. Správca poplatku môže na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) vyberať poplatok od vlastníka v prípade, ak vlastník prenajíma nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta iným podnikateľským subjektom. Vlastník ručí za vybraný poplatok od všetkých podnikateľských subjektov (právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie) užívajúcich jeho nehnuteľnosť. V prípade uzatvorenia ďalšieho zmluvného vzťahu alebo zániku nájomného vzťahu je vlastník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 30 dní aktuálny zoznam nájomcov podnikajúcich v danej nehnuteľnosti.“

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

2. V článku 9 odsek 2 znie:
„2. Mesto Hlohovec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím. O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje primátor mesta po posúdení sociálnej odkázanosti poplatníka na základe doložených potvrdení o príjmoch poplatníka. V prípade, ak požiada o zníženie alebo odpustenie poplatku jeden z manželov, je potrebné z dôvodu posudzovania sociálnej odkázanosti poplatníka predložiť doklady o príjmoch oboch manželov.“

3. V článku 9 odsek 3 znie:
„3. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do 15. decembra príslušného kalendárneho roka.“


Čl. 2
Záverečné ustanovenie


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 15.12.2016.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 01.01.2017.
Hlohovec, december 2016

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec6844209

Úvodná stránka