Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 165/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec

Schválené: 29.9.2016

Vyhlásené: 4.10.2016

Účinnosť: 19.10.2016

Platné do: 12.3.2018

Nahradené: 208/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec, na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 81 ods.8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hlohovec č. 165/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Hlohovec.

 

I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účel a cieľ úpravy

1.1 Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec v súlade s § 80 a § 81 zákona o odpadoch.

1.2 Cieľom VZN je vytvoriť funkčný miestny systém zberu, prepravy, zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov, s cieľom chrániť životné prostredie, zabezpečiť čistotu a poriadok v meste a v neposlednom rade utváranie podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta Hlohovec.


Článok 2
Predmet úpravy

2.1 Mesto Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo je pre potreby tohto VZN ďalej uvádzané len ako „mesto“.

2.2 Mesto týmto nariadením bližšie upravuje podrobnosti o:
a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi (v II.časti tohto VZN),
b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov (v II.časti tohto VZN),
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (v III.časti tohto VZN),
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne (v IV.časti tohto VZN),
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov (v V.časti tohto VZN), najmä zberu:

 1. elektroodpadov z domácností (v článku 11 tohto VZN),
 2. odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (v článku 12 tohto VZN),
 3. použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov (v článku 13 tohto VZN),
 4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok (v článku 14 tohto VZN),
 5. jedlých olejov a tukov (v článku 15 tohto VZN),
 6. zber starého šatstva, obuvi a textilného odpadu (v článku 16 tohto VZN)

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (v článku 17 tohto VZN),
g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu (v článku 18 tohto VZN),
h) prevádzkovaní zberných dvorov (v článku 19 tohto VZN),
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu (v článku 8 tohto VZN),
j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 odsekom 21 zákona o odpadoch, pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (v článku 20 tohto VZN).

 

Článok 3
Rozsah pôsobnosti

3.1 Toto VZN je záväzné pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta. To znamená, že je záväzné pre všetky fyzické osoby, pre všetky fyzické osoby oprávnené na podnikanie (ďalej len "podnikatelia") a právnické osoby, ktorých činnosťou odpad vzniká a ktoré sa zúčastňujú nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak určuje osobitný predpis1.

3.2 Každá fyzická osoba, každý podnikateľ a právnická osoba na území mesta sú povinní zapojiť sa do miestneho systému zberu odpadov, tak ako je určené týmto VZN a dodržiavať ostatné povinnosti stanovené zákonom o odpadoch2.
3.3 Toto VZN sa vzťahuje na celé územie mesta.
3.4 Toto VZN používa definície ustanovené zákonom o odpadoch.


Článok 4
Určenie miest a zberných nádob na ukladanie odpadov

4.1 Komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú odpady zaradené do skupiny 20 podľa Katalógu odpadov a je možné ich na území mesta ukladať výlučne na miestach určených na tento účel mestom.

4.2 Na území mesta sa za miesta na ukladanie odpadov určujú:
a) stojiská kontajnerov zriadené a určené mestom,
b) kontajnery, zberné nádoby a vrecia,
c) zberné dvory,
d) pre jarný a jesenný zber objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín vyhlásený mestom, miesta určené vo výzve pri vyhlásení zberu, bližšie popísané v ďalších častiach tohto VZN.

4.3 V okolí stojísk kontajnerov je vodič motorového vozidla povinný dodržiavať povinnosti stanovené osobitným predpisom3 a teda dbať o to, aby zastavil a stál len takým spôsobom, aby neobmedzil jazdu vozidiel zberovej techniky a bol umožnený prístup zberovej techniky ku kontajnerom v čase ich vývozu a aby zber prebiehal plynule.

4.4 Zberné nádoby a kontajnery sú vlastníctvom subjektu, ktorý má s mestom uzatvorenú platnú zmluvu na vykonávanie služieb v odpadovom hospodárstve alebo mesta resp. organizácie zodpovednosti výrobcov, v prípade triedeného zberu.

4.5 Užívateľom zberných nádob a kontajnerov pre potreby tohto VZN sú fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia na území mesta, ktorí využívajú systém zberu komunálnych odpadov podľa tohto VZN.


Článok 5
Umiestnenie zberných nádob

5.1 Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch, zodpovedajú fyzické osoby, ktorým boli nádoby zverené do užívania. Fyzické osoby umiestňujú zberné nádoby na pozemku prislúchajúcemu k rodinnému domu. V deň vývozu odpadov, podľa harmonogramov zverejnených mestom spôsobom v meste obvyklým, sú fyzické osoby povinné včas vyložiť zberné nádoby na verejné priestranstvo tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky ku zberným nádobám v čase ich vývozu a aby zber prebiehal plynule.

5.2 Kontajnery na sídliskách a pri bytových domoch sú umiestnené na miestach určených mestom a na vybudovaných stojiskách. Ich premiestňovanie je možné len so súhlasom mesta.

5.3 Za umiestnenie zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu z prevádzok a zariadení podnikateľov a právnických osôb, zodpovedá prevádzkovateľ týchto prevádzok a zariadení. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné nádoby umiestniť priamo v areáloch týchto subjektov, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom mesta.

5.4 Za umiestnenie zberných nádob určených na zber komunálneho odpadu pre objekty škôl a školských zariadení, orgánov verejnej moci, úradov a iných inštitúcií zodpovedá prevádzkovateľ týchto objektov. V prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné nádoby umiestniť priamo v areáloch týchto subjektov, ich umiestnenie na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom mesta.

5.5 Miesta pre zberné nádoby sa stanovujú tak, aby zohľadňovali vhodné donáškové vzdialenosti (v bytovej zástavbe na sídliskách), odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok a zariadení podnikateľov, estetické a hygienické podmienky a zároveň tak, aby bol umožnený prístup zberovej techniky ku zberným nádobám v čase ich vývozu a aby zber mohol prebiehať plynule.

5.6 Malé zberné nádoby určené na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev sú umiestnené na miestach určených mestom a na vybudovaných stojiskách. Ich premiestňovanie je možné len so súhlasom mesta.

5.7 Organizátor príležitostných podujatí zabezpečuje rozmiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad len so súhlasom mesta a na vlastné náklady. Počet nádob a zabezpečenie ich vývozu je organizátor podujatia povinný oznámiť mestu najmenej 14 kalendárnych dní pred plánovaným podujatím.


Článok 6
Starostlivosť o zberné nádoby

6.1 Každá fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba v meste, ktorá používa zberné nádoby a kontajnery, manipulujú s nimi alebo inak s nimi nakladá (ďalej aj ako „užívateľ“), je povinná s nimi šetrne zaobchádzať a chrániť ich pred poškodením, zničením a stratou. Za porušenie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú zberné nádoby v dňoch pravidelného alebo inak vyhláseného zberu, ponechané na určenom voľne prístupnom mieste.

6.2 Starostlivosť o kontajnery na sídliskách zahŕňa tieto povinnosti:

 • a) do kontajnerov vhadzovať len odpady, ktoré rozmerom a vlastnosťami (váha, skupenstvo a pod.) zodpovedajú rozmerom a funkčnosti nádoby,
 • b) neznečisťovať obsah nádob určených na triedený zber zložiek komunálneho odpadu,
 • c) neprekladať odpad vhodený do kontajnera na zmesový komunálny odpad do kontajnerov určených na triedený zber zložiek komunálneho odpadu,
 • d) nevhadzovať do kontajnerov drobný stavebný odpad,
 • e) nevhadzovať do kontajnerov odpad z údržby zelene (pokosená tráva, lístie, konáre a pod.)
 • f) nevhadzovať do kontajnerov elektroodpad,
 • g) nevhadzovať do kontajnerov opotrebované pneumatiky,
 • h) nevhadzovať do kontajnerov odpady z domácností s obsahom škodlivín,
 • i) nevhadzovať do kontajnerov horľavé látky,
 • j) kontajnery nepreplňovať,
 • k) po vhodení odpadu kontajnery zatvárať,
 • l) neukladať odpady okolo kontajnerov,
 • m) nemeniť zoskupenie kontajnerov na stojiskách,
 • n) udržiavať v okolí kontajnerov čistotu,
 • o) neukladať na stanovištia kontajnerov veľkorozmerné odpady (na ich zber slúžia zberné dvory uvedené v Prílohe č.1 tohto VZN),
 • p) nelepiť na kontajnery a zberné nádoby reklamné letáky.

6.3 Ustanovenia uvedené v ods.6.2 platia primerane aj pre zber komunálneho odpadu z rodinných domov, prevádzok podnikateľov a právnických osôb.

6.4 Užívateľ môže požiadať o výmenu zbernej nádoby na komunálny odpad, pri opotrebení resp. pri jej evidentnom poškodení, ktoré je dôsledkom nevhodnej manipulácie. Poškodenie, výmena resp. doplnenie zbernej nádoby sa nahlasuje Mestskému úradu Hlohovec (ďalej ako „Mestský úrad“).

6.5 Formuláre žiadostí pre prihlásenie zbernej nádoby na komunálny odpad, jej výmenu, pridanie alebo odvezenie, osobitne pre fyzické osoby a pre právnické osoby a podnikateľov, ako aj ostatné užitočné informácie sú zverejnené spôsobom v meste obvyklým a na webovom sídle mesta.

6.6 Výmenu, opravu a doplnenie zberných nádob pre zmesový komunálny odpad zabezpečuje zmluvný partner mesta, na požiadanie mesta. Mesto nahlási požiadavku výmeny, pridanie novej zbernej nádoby resp. odvozu zbernej nádoby v prípade odsťahovania, zmluvnému partnerovi, ktorý kontaktuje užívateľa a dohodne termín prevzatia novej zbernej nádoby a odvoz poškodenej alebo nadbytočnej zbernej nádoby.

6.7 Výmenu, opravu a doplnenie zberných nádob pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje zmluvný partner mesta, na požiadanie mesta. Mesto po odsúhlasení požiadavky zmluvnou organizáciou zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“), následne kontaktuje zmluvného partnera zabezpečujúceho vývoz triedeného odpadu k zrealizovaniu požiadavky.


II. ČASŤ
NAKLADANIE SO ZMESOVÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM
A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI,
SPȎSOB ICH ZBERU A PREPRAVY

 

Článok 7
Spôsob zberu zmesového komunálneho odpadu, intervaly jeho vývozu
a zabezpečenie jeho prepravy

7.1 Na území mesta sa pre systém zberu zmesového komunálneho odpadu určuje používať typy zberných nádob a intervaly ich vývozu, uvedené v bodoch 7.2 až 7.5. tohto článku.

7.2 Pre občanov v rodinných domoch (na 1 súpisné číslo), sa v súlade s bodom 7.1. určuje:

 • a) zberná nádoba určená na zber zmesového komunálneho odpadu o objeme 110/120 litrov (pre 1-5 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle) alebo 2 x 110/120 litrov (pre 6-10 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle), s intervalom vývozu 1 x týždenne, podľa harmonogramu vývozu,
 • b) zberná nádoba určená na zber zmesového komunálneho odpadu o objeme 240 litrov (pre 1-5 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle) alebo 2 x 240 litrov (pre 6-10 osôb s trvalým pobytom na príslušnom súpisnom čísle), s intervalom vývozu 1 x za dva týždne, podľa harmonogramu vývozu.

7.3 Pre občanov v bytových domoch na príslušných stojiskách sa v súlade s bodom 7.1. určuje:

 • a) kontajner o objeme 1100 litrov, určený na zber zmesového komunálneho odpadu, s intervalom vývozu 2 x týždenne, podľa harmonogramu vývozu.

7.4 Pre prevádzky podnikateľov a právnické osoby sa určuje množstvový zber, s nasledovnými podmienkami:

 • a) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je na území mesta zavedený pre všetkých podnikateľov a právnické osoby.
 • b) Merateľným ukazovateľom produkcie množstva komunálneho odpadu sú odvezené litre odpadu a počet vývozov za časové obdobie.
 • c) Pre množstvový zber zmesového komunálneho odpadu je možnosť výberu z nasledovných druhov zberných nádob s určenými intervalmi vývozu:
  zberná nádoba o objeme 120 litrov - 52 x ročne,
  zberná nádoba o objeme 240 litrov - 52 x ročne,
  zberná nádoba o objeme 1100 litrov - 52 x ročne.
 • d) Uzavrieť dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby môžu maximálne 3 podnikatelia alebo právnické osoby. Podmienkou je predloženie vyplneného tlačiva, v ktorom budú uvedené osoby užívajúce zbernú nádobu, ich identifikačné údaje, objem a umiestnenie zbernej nádoby. Túto dohodu nemôžu uzatvoriť podnikatelia alebo právnické osoby pre svoje prevádzky, ktorými sú pohostinstvá, reštauračné zariadenia, veľkoobchody, výrobné prevádzkarne alebo prevádzkarne, ktoré zamestnávajú viac ako dvoch zamestnancov. Mesto posúdi dohodu o spoločnom užívaní zbernej nádoby, a rozhodne o povolení užívať spoločnú zbernú nádobu, resp. dohodu neumožní.
 • e) Požiadavku na druhy zberných nádob a ich početnosť je potrebné zaslať na Mestský úrad, najneskôr 14 kalendárnych dní pred požadovaným prvým vývozom.
 • f) Požiadavku na druhy zberných nádob a ich početnosť je možné v priebehu roka meniť, na základe žiadosti o zmene, ktorá sa podáva v dostatočnom predstihu na Mestský úrad.
 • g) V prípadoch, ak bude dochádzať k znečisťovaniu verejných priestranstiev mesta z dôvodu nedostatočnej kapacity zberných nádob, môže mesto podnikateľovi alebo právnickej osobe určiť navýšenie počtu zberných nádob. Zároveň vystaví rozhodnutie o zmene výšky miestneho poplatku za komunálne odpady.
 • h) V prípade požiadavky na zníženie počtu zberných nádob, je mesto oprávnené vykonať kontrolu a rozhodnúť o žiadosti a úprave rozhodnutia o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady.
 • i) Každý kto vykonáva činnosť (predajné stánky, bufety, záhradné posedenia, pojazdné stánky a podobné zariadenia) alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo otvorených priestranstvách na území mesta (ďalej len „Organizátori príležitostných podujatí“) sú povinní zabezpečiť:
 1. priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na komunálny odpad (malé smetné nádoby),
 2. odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadu zhromaždeného v zberných nádobách podľa bodu 1.), na vlastné náklady,
 3. čistotu a poriadok v rozsahu do 3 m v okolí zberných nádob a použitých verejných alebo otvorených priestranstvách, ak nie určené inak.
 • j) Organizátori príležitostných podujatí si môžu dohodnúť zabezpečenie zberu komunálneho odpadu s mestom alebo priamo so subjektom, ktorý má uzatvorenú zmluvu s mestom na zabezpečenie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť hradí organizátor podujatia.

7.5 Pre iné zabezpečenie zberu zmesového komunálneho odpadu v meste sa v súlade s bodom 7.1. určujú:

 • a) Malé zberné nádoby – na zber drobného zmesového komunálneho odpadu z verejných priestranstiev. Interval vývozu malých zberných nádob je rozčlenený podľa zoznamu stanovíšť zberných nádob na dve skupiny. Stanovištia skupiny č.1 s vymedzením termínov vývozu 2 x týždenne, v dňoch nedeľa a piatok (s ukončením zberu do 10.00 h.) a stanovištia skupiny č.2 a č.3 s vymedzením termínov vývozu 1 x týždenne v utorok. Zoznam stanovíšť s počtom nádob a harmonogram ich vývozu je zverejnený spôsobom v meste obvyklým a na webovom sídle mesta.
 • b) Malé zberné nádoby – na zber psích exkrementov zo psieho výbehu v parku na ul. R.Dilonga je 2 x týždenne, spolu so zmesovým komunálnym odpadom, podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený spôsobom v meste obvyklým a na webovom sídle mesta.
 • c) Zberné vrecia – na čistenie verejných priestranstiev od odpadkov pri dobrovoľných aktivitách občanov.

7.6 Preprava zmesového komunálneho odpadu do zariadenia určeného na jeho zneškodnenie je zabezpečená na základe zmluvných vzťahov uzatvorených mestom.


Článok 8
Spôsob zberu a prepravy drobného stavebného odpadu

8.1 Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. Ide najmä o úlomky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiku a pod.

8.2 Ak bežné udržiavacie alebo rekonštrukčné práce vykonáva pre fyzickú osobu na základe ústnej alebo písomnej objednávky, alebo zmluvy podnikateľ alebo právnická osoba, nejedná sa o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce vykonáva a riadi sa ustanoveniami zákona o odpadoch.

8.3 Pre drobný stavebný odpad je určený množstvový zber, ktorý je spoplatnený podľa aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

8.4 Výška poplatku sa stanovuje ako súčin jeho hmotnosti - po odvážení v zbernom dvore a aktuálne platnej sadzby poplatku za 1 kg, stanovenej vo VZN uvedenom v ods.8.3.

8.5 Drobný stavebný odpad od fyzických osôb sa odoberá výlučne v zbernom dvore na Priemyselnej ulici v Hlohovci, v m.č. Šulekovo.

8.6 Dopravu odpadu na zberný dvor si fyzické osoby zabezpečujú na vlastné náklady.

8.7 Fyzické osoby z drobného stavebného odpadu prednostne vytriedia jednotlivé zložky: kovy, sklo, plasty, kartón a pod., ktoré je možné odovzdať v zbernom dvore bezplatne. Po odvážení zvyšného množstva vytriedeného drobného stavebného odpadu a zaplatení príslušnej výšky poplatku, uložia tieto odpady do jednotlivých kontajnerov podľa pokynov pracovníka zberného dvora.

8.8 Fyzická osoba sa pri dovezení drobného stavebného odpadu na zberný dvor preukáže dokladom totožnosti. Potrebné údaje sa zaznamenávajú do denného záznamu k príslušnému odpadu, ako aj na potvrdenku za účelom evidencie odpadu a určenia poplatku podľa váhy množstva dovezeného drobného stavebného odpadu.

8.9 Dočasne zhromažďovať drobný stavebný odpad voľne uložený na verejnom priestranstve je zakázané. Fyzické osoby si môžu na dočasné uskladnenie drobného stavebného odpadu objednať veľkoobjemový kontajner (ďalej len „VOK“), na vlastné náklady a požiadajú mesto o jeho umiestnenie na verejnom priestranstve v súlade s aktuálne platným VZN o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec.


III. ČASŤ
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM
KOMUNÁLNYM ODPADOM

Článok 9
Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

9.1 Zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z údržby verejnej zelene zabezpečuje zmluvný partner mesta, ktorý zabezpečuje údržbu zelene.

9.2 Fyzické osoby v rodinných domoch, ktoré majú vytvorené podmienky na zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, zabezpečujú prednostne jeho zhodnotenie kompostovaním.

9.3 Biologicky rozložiteľné komunálne odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť na pozemkoch fyzických osôb kompostovaním, môžu fyzické osoby v priebehu roka odovzdať na zberných dvoroch.

9.4 Použité vianočné stromčeky môžu uložiť občania z bytových domov k stojiskám kontajnerov na komunálny odpad a občania z rodinných domov k zberným nádobám na komunálny odpad alebo priamo odovzdať na zberných dvoroch.


IV. ČASŤ
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM A
REŠTAURAČNÝM ODPADOM OD PREVÁDZKOVATEĽOV KUCHÝŇ

Článok 10

10.1 Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním, vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly, hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady).

10.2 Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň sa používajú kontajnery na zber a zbierajú sa takým spôsobom, aby boli splnené požiadavky ustanovené osobitnými predpismi4. Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob určených na zber komunálnych odpadov.

10.3 Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečuje skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby bol zamedzený prístup nepovolaným osobám, hlodavcom a iným živočíchom.

10.4 Zberné nádoby na zber tohto odpadu umiestňuje prevádzkovateľ kuchyne v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

10.5 Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s týmto odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, uzatvára na tento účel zmluvu so subjektom, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom podľa osobitného predpisu5.
 


V. ČASŤ
SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH
ODPADOV

Článok 11
Zber elektroodpadov z domácností

11.1 Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktorý pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. (napr. televízory, rádiá, počítače, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videorekordéry, magnetofóny, gramofóny a iné prehrávače, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, chladničky, mobilné klimatické zariadenia, a podobne).

11.2 Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

11.3 Elektroodpady na území mesta je možné:

 • a) celoročne odovzdať na zberných dvoroch,
 • b) odovzdať v rámci režimu spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení,
 • c) dvakrát ročne odovzdať aj v rámci oddeleného zberu odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín organizovaným mestom (článok 17 tohto VZN),
 • d) uložiť do kontajnerov na malé elektroodpady s vonkajším rozmerom najviac 0,49x0,39 m, napr: varné kanvice, žehličky, sušiče na vlasy a pod. Lokality, na ktorých sú kontajnery umiestnené sú uvedené v Prílohe č.2 k tomuto VZN.


Článok 12
Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných
spolu s obalmi (papiera, plastov, skla, kovov)

12.1 Na území mesta je zavedený cyklický systém triedeného zberu komunálnych odpadov pre jeho nasledovné zložky:
a) papier a papierové obaly,
b) sklo a sklené obaly,
c) plasty a plastové obaly,
d) viacvrstvové kombinované materiály (nápojové obaly),
e) kovy a kovové obaly.

12.2 Podrobnosti o určení obsahu zberných nádob a kontajnerov pre triedený zber zložiek komunálneho odpadu sú uvedené v Prílohe č.2 tohto VZN.

12.3 Pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov na území mesta sa používa systém farebne alebo popisne odlíšených zberových nádob a kontajnerov, s určenými intervalmi ich vývozu, nasledovne:
Pre fyzické osoby v rodinných domoch (na 1 súpisné číslo):

 • modrá zberná nádoba alebo žltá aj zelená s popisom PAPIER, určená na triedený zber papiera o objeme 120 litrov, s intervalom vývozu 1 x za 3 týždne, podľa harmonogramu vývozu,
 • žltá zberná nádoba určená na triedený zber plastov o objeme 240 litrov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa harmonogramu vývozu,
 • červené plastové vrece o objeme 120 litrov na triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa harmonogramu vývozu,


Pre fyzické osoby v bytových domoch na príslušných stojiskách:

 • modrý kontajner o objeme 1100 litrov, určený na triedený zber papiera, s intervalom vývozu 1 x za 14 dní, podľa harmonogramu vývozu,
 • žltý kontajner o objeme 1100 litrov, určený na triedený zber plastov, s intervalom vývozu 1 x za 14 dní, podľa harmonogramu vývozu,
 • šedo čierny kontajner o objeme 1100 litrov, určený na triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM), s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa harmonogramu vývozu,
 • oranžovo šedý kontajner o objeme 1100 litrov, určený na triedený zber kovov, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa harmonogramu vývozu,
 • zelená zberná nádoba o objeme cca 1300 litrov (zvon), určená na triedený zber skla, s intervalom vývozu 1 x za mesiac, podľa harmonogramu vývozu.

12.4 Harmonogramy vývozov sú zverejnené spôsobom v meste obvyklým a na webovom sídle mesta.

12.5 Fyzické osoby, ktorým vznikne väčšie množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu (napr. pri kúpe a vybalení nábytku a pod.), ich môžu odovzdať bezplatne na zbernom dvore. Dopravu na zberný dvor si zabezpečia na vlastné náklady.

12.6 Od 01.07.2016 sa triedený zber zložiek komunálneho odpadu vykonáva na náklady organizácie zodpovednosti výrobcu pre obaly, s ktorou má mesto uzatvorený zmluvný vzťah.


Článok 13
Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií

13.1 Zabezpečenie zberu batérií nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber, prepravu a zhodnocovanie batérií znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.

13.2 Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie (ďalej len „batérie“) je na území mesta možné:
a) odovzdať celoročne na zberných dvoroch,
b) odovzdať v rámci režimu spätného zberu použitých batérií distribútorom batérií,
c) dvakrát ročne odovzdať v rámci oddeleného zberu odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín organizovaným mestom (článok 17 tohto VZN).

13.3 Malé tužkové batérie a iné monočlánky je možné odovzdať do zberných nádob vo vybraných predajniach v meste.


Článok 14
Zber veterinárnych a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami

14.1 Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho odpadu a ani do vôd odvádzaných v rámci mestskej kanalizácie.

14.2 Fyzické osoby sú povinné nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky odovzdať do verejných lekární.


Článok 15
Zber jedlých olejov a tukov

15.1 Jedlé oleje a tuky z domácností je na území mesta možné:
a) celoročne odovzdať v zberných dvoroch,
b) dvakrát ročne odovzdať pri zbere odpadov z domácností s obsahom škodlivín, organizovaným mestom (článok 17 tohto VZN).

15.2 Jedlé oleje a tuky z domácností môžu byť zmiešané v jednej zbernej nádobe (napr. PET fľaše s rôznym objemom).

15.3 Uzatvorené zberné nádoby sa na zbernom dvore vkladajú do označeného kontajnera.

15.4 Zber olejov a tukov z domácností na zberných dvoroch alebo do zberového vozidla usmerní obsluhujúci personál.


Článok 16
Zber starého šatstva, obuvi a textilného odpadu

16.1 Staré šatstvo, obuv a určený textilný odpad sa zbiera do špeciálnych označených kontajnerov rozmiestnených na území mesta.

16.2 Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva sa vkladá iba:
a) čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
b) obuv (obuv iba v pároch, nezničené),
c) doplnky k oblečeniu (čiapky, šále, rukavice a pod.).

16.3 Staré šatstvo, obuv a iný zbieraný textilný odpad uvedený v ods. 16.2 sa do kontajnerov vkladá zabalený v uzavretých plastových vreciach alebo iných uzavretých obaloch napr. plastových taškách.

16.4 Do špeciálnych kontajnerov na zber šatstva je zakázané vkladať:
a) kusy látok, nite,
b) poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie,
c) zničenú obuv alebo obuv, ktorá nie je v pároch,
d) koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony a pod.,
e) iné odpady ako odpady uvedené v ods. 16.2.

16.5 Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta, ktorý vykonáva aj kontrolu ich naplnenosti, ich údržbu a vyprázdňovanie.

16.6 Rozmiestnenie špeciálnych kontajnerov na šatstvo a interval ich vývozov je uvedený v Prílohe č.2 tohto VZN.


Článok 17
Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivín

17.1 Objemný odpad je na území mesta možné:
a) celoročne odovzdať v zberných dvoroch,
b) dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň, odovzdať v rámci zberu a prepravy objemných odpadov organizovaným mestom.

17.2 Termíny a spôsob zabezpečenia jarného a jesenného zberu objemného odpadu sa každoročne aktualizuje a fyzické osoby sú o tom informované spôsobom v meste obvyklým a na webovom sídle mesta.

17.3 Na zber objemného odpadu v čase jarného a jesenného zberu sú na určených miestach v meste rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery (ďalej len "VOK"), ktoré sú po naplnení priebežne vyvážané.

17.4 Do VOK uvedených v ods. 17.3 je zakázané ukladať drobný stavebný odpad a iný stavebný odpad, pneumatiky, ako aj odpady s obsahom škodlivín. Nakladanie s drobným stavebným odpadom je upravené v článku 8 tohto VZN.

17.5 Odpady z domácností s obsahom škodlivín je na území mesta možné:
a) celoročne odovzdať v zberných dvoroch,
b) dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň, odovzdať pri zbere a preprave oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín, organizovaným mestom.

17.6 Termíny a spôsob zabezpečenia jarného a jesenného zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín sa každoročne aktualizuje a fyzické osoby sú o tom informované spôsobom v meste obvyklým a na webovom sídle mesta.

17.7 Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín sa realizuje spôsobom priamo od rodinných domov a zo stanovíšť v bytovej zástavbe do zberového vozidla, prostredníctvom organizácie oprávnenej na zber nebezpečného odpadu, ktorá má s mestom uzatvorený zmluvný vzťah.

17.8 Odpady z domácností s obsahom škodlivín sa odovzdávajú v uzatvorených pôvodných obaloch, označených etiketou, z ktorej je zrejmý obsah škodlivín. Odpady neznámeho druhu a pôvodu a neoznačené pôvodnou etiketou sa nepreberú. Občania si pre určenie druhu neznámeho odpadu zabezpečia rozbor odpadu na vlastné náklady.


Článok 18
Oznamovanie nezákonne umiestneného odpadu

18.1 Miesta s nezákonne umiestneným komunálnym a drobným stavebným odpadom sa oznamujú na Mestský úrad, písomne, ústne do zápisnice alebo spôsobom uvedeným v ods. 18.2.

18.2 Oznámenie na Mestskom úrade je možné aj prostredníctvom nasledovných adries:
a) stránky mesta: https://www.odkazprestarostu.sk/
b) e-mailom na adresy: podatelna@hlohovec.sk
msu@hlohovec.sk

18.3 V oznámení je potrebné uviesť čo najpresnejšiu lokalizáciu miesta s nezákonne umiestneným odpadom, odhadované množstvo a druhy nezákonne umiestnených odpadov, ako aj kontaktné údaje oznamovateľa. V prípade ak je to možné, je vhodné priložiť aj fotodokumentáciu miesta.


Článok 19
Zberné dvory na oddelené zložky komunálnych odpadov

19.1 Zberné dvory slúžia na bezplatné odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, okrem drobného stavebného odpadu, ktorý je spoplatnený, pochádzajúcich výlučne od fyzických osôb, ktoré sú poplatníkom podľa osobitného predpisu 6.

19.2 Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako fyzickou osobou, ktorá je poplatníkom podľa osobitného predpisu 6, môže byť odplatné.

19.3 Dopravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu do zberných dvorov si fyzické osoby zabezpečujú na vlastné náklady.

19.4 Zoznam zberných dvorov, druhy odpadov zbieraných v jednotlivých zberných dvoroch a ich prevádzkový čas je uvedený v Prílohe č. 1 tohto VZN.

19.5 Pri vstupe do zberných dvorov sa fyzické osoby riadia pokynmi obsluhy.

19.6 Pri odovzdávaní odpadov v zberných dvoroch sa fyzické osoby preukazujú dokladom totožnosti preukazujúcim, že miestom ich trvalého alebo prechodného pobytu je mesto Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo, a prípadne iným dokladom preukazujúcim, že sú poplatníkom podľa osobitného predpisu1. Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu zaznamená obsluha zberných dvorov do denného záznamu k príslušnému odpadu.

19.7 Množstvo odpadov, dovezené na zberné dvory fyzickou osobou, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

19.8 V mimo prevádzkovom čase zberných dvorov je zakázané ponechať odpady v okolí oplotenia alebo pred vstupnou bránou zberného dvora. Areály zberných dvorov sú monitorované kamerovým systémom.


Článok 20
Dôvody nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady

Mesto nezavádza triedený zber pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady je ekonomická neúnosnosť7, nakoľko náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50% zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. V roku 2016 je výška poplatku za komunálne odpady na obyvateľa a deň 0,079 eur na osobu/deň, čo je 72,146 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.


VI. ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20
Spoločné ustanovenia

20.1 Týmto VZN nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o odpadoch.

20.2 Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:

 • mestská polícia Hlohovec,
 • poverení zamestnanci mesta,
 • hlavný kontrolór.

20.3 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto VZN a zákona o odpadoch, bude sankcionované podľa zákona o odpadoch.


Článok 21
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

21.1 Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č.133/2013 zo dňa 25.4.2013, o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností a Dodatok č.1 - Všeobecne záväzné nariadenie č.146/2015 zo dňa 1.1.2016, ktorým sa mení a dopĺňa vyššie uvedené Všeobecne záväzné nariadenie č.133/2013.

21.2 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 29.9.2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.


....................................................
Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta

_______________________________________________________________

1 § 80 a 81 zákona o odpadoch
2 § 81 ods. 9 zákona o odpadoch
3 § 25 ods. 1 písm u) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) v platnom znení a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
5 zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
6 § 77 ods. 2 písm a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
7 § 81 ods. 21 písm d) zákona o odpadoch.6844231

Úvodná stránka