Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 166/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 164/2016

Schválené: 29.9.2016

Vyhlásené: 4.10.2016

Účinnosť: 19.10.2016

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: 170/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 166/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 152/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 164/2016


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec ( ďalej len „nariadenie“ ).


Čl. I


1. V Prílohe č. 1 sa text:

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa
v €
Počet žiakov/detí
k 15. septembru
2015
Rozpočet školy/školského
zariadenia
v €
 ZUŠ – individuálna forma vyučovania 661,401 337 222 892,-
 ZUŠ – skupinová forma vyučovania 413,402 340 140 557,-
 CVČ Dúha v Hlohovci 285,349 478 136 397,-
 CVČ v inej obci 65,- - 900,-
 MŠ Vinohradská 7, Hlohovec 2 180,336 113 246 378,-
 MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 2 933,771 92 269 907,-
 MŠ Fraštacká 4, Hlohovec 2 498,978 95 237 403,-
 MŠ Nábrežie 23, Hlohovec 2 224,392 107 238 010,-
 MŠ Hollého 3, Hlohovec 2 365,992 140 331 239,-
 MŠ Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č.  Šulekovo 2 150,044 68 146 203,-
 ŠKD pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 267,420 107 -28614
 ŠKD detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 475,633 90 42 807,-
 ŠKD detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 376,472 72 27 106,-
 ŠKD pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165,  Hlohovec, m.č. Šulekovo 404,590 22 8 901,-
 ŠKD pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 381,144 180 68 606,-

nahrádza novým textom, ktorý znie:

 

Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa
v €
Počet žiakov/detí
k 15. septembru
2015
Rozpočet školy/školského
zariadenia
v €
ZUŠ – individuálna forma vyučovania 674,164 337 227 193,-
ZUŠ – skupinová forma vyučovania 422,164 340 143 536,-
CVČ Dúha v Hlohovci 288,039 478 137 683,-
CVČ v inej obci 65,- - 1 212,-
MŠ Vinohradská 7, Hlohovec 2 213,646 113 250 142,-
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 3 026,402 92 278 429,-
MŠ Fraštacká 4, Hlohovec 2 583,421 95 245 425,-
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec 2 244,392 107 240 150,-
MŠ Hollého 3, Hlohovec 2 426,507 140 339 711,-
MŠ Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo 2 165,720 68 147 269,-
ŠKD pri ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 271,320 107 29 031,-
ŠKD detí pri ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 485,900 90 43 731,-
ŠKD detí pri ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 385,805 72 27 778,-
ŠKD pri ZŠ V. Šuleka, Školská 165, Hlohovec, m.č. Šulekovo 412,772 22 9 081,-
ŠKD pri ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 387,377 180 69 728,-

 

2. V Prílohe č. 2 sa text:

 

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa
v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru 2015

Rozpočet školy/školského zariadenia
v €
Cirkevná MŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec 2 105,182 70,- 147 363,-
ŠKD pri ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec 335,326 69,- 23 138,-

 

nahrádza novým textom, ktorý znie:

 

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa
v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru 2015

Rozpočet školy/školského zariadenia
v €
Cirkevná MŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec 2150,146 70,- 150 510,-
ŠKD pri ZŠ sv. Jozefa, Pribinova 35, Hlohovec 341,999 69,- 23 598,-“

3. Ostatné ustanovenia nariadenia zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté.


Čl. II

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Hlohovci dňa 29.09.2016

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v. r.

 6875090

Úvodná stránka