Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 162/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec

Schválené: 29.9.2016

Vyhlásené: 30.9.2016

Účinnosť: 15.10.2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 162/2016,
ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových
pravidlách mesta Hlohovec


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec.


Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 134/2013 o rozpočtových pravidlách mesta Hlohovec.


Čl. 3
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestskýmzastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 29.9.2016.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť 15.10.2016.

 

V Hlohovci dňa 29.9.2016.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta6844274

Úvodná stránka