Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 164/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec (+ VZN 166/2016 - účinné od 19. 10. 2016)

Schválené: 29.6.2016

Vyhlásené: 4.7.2016

Účinnosť: 1.9.2016

Platné do: 31.12.2016

Nahradené: 170/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 164/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom
na území mesta Hlohovec

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, sa podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec

 

Čl. I

 

1. V Prílohe č. 1 sa text:

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
ZUŠ – individuálna forma vyučovania 628,951 337 211 957,-
ZUŠ – skupinová forma vyučovania 393,951 340 133 943,-
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 2 634,858 92 242 407,-
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec 2 157,102 107 230 810,-

 

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
ZUŠ – individuálna forma vyučovania 661,401 337 222 892,-
ZUŠ – skupinová forma vyučovania 413,402 340 140 557,-
MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec 2 933,771 92 269 907,-
MŠ Nábrežie 23, Hlohovec 2 224,392 107 238 010,-

 

2. V Prílohe č. 2 sa text:

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
Cirkevná MŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec 2 051,473 70 143 604,-

 

„Kategória škôl
a školských zariadení
Finančné prostriedky
/ dotácia / na mzdy
a prevádzku na
žiaka/dieťa v €

Počet žiakov/detí k
15. septembru
2015

Rozpočet
školy/školského zariadenia v €
Cirkevná MŠ Panny Márie Pomocnice, Vinohradská 9, Hlohovec 2 105,182 70 147 363,- „

 

3. Ostatné ustanovenia VZN č. 152/2015 zostávajú v platnosti tak ako boli prijaté.


Čl. II

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 29.06.2016 v Hlohovci.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec nadobúda účinnosť dňa 01.09.2016 po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v.r.6844244

Úvodná stránka