Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

Schválené: 29.6.2016

Vyhlásené: 4.7.2016

Účinnosť: 1.9.2016

Platné do: 31.8.2019

Nahradené: 241/2019

Toto VZN je doplnené. Dopĺňa ho VZN č. 239/2019

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 163/2016
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec


     Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Hlohovec č. 163/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.

§ 1
Úvodné ustanovenia

 1. Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole (ďalej len „MŠ“), základnej umeleckej škole (ďalej len „ZUŠ“), školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“), centre voľného času (ďalej len „CVČ“) a školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec, prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo dospelý mesačným príspevkom (ďalej aj ako len „príspevok“), ktorého výšku určuje mesto Hlohovec ako zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
 2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky mesačného príspevku v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre úhradu tohto príspevku.
 3. Príspevok je príjmom rozpočtu Mesta Hlohovec.


§ 2
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 12,00 eur na jedno dieťa.
 2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.
 3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom. 1


§ 3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej
umeleckej škole


(1) Výška príspevku za štúdium v ZUŠ so sídlom v Hlohovci a v jej elokovaných pracoviskách, je určená na dieťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiaka základnej školy, žiaka strednej školy a dospelého nasledovne:

a) individuálne vyučovanie – na pracovisku v Hlohovci 8,50 eur mesačne

b) skupinové vyučovanie – na pracovisku v Hlohovci 7,50 eur mesačne

c) individuálne vyučovanie - na elokovanom pracovisku 8,50 eur mesačne

d) skupinové vyučovanie - na elokovanom pracovisku 7,50 eur mesačne

e) štúdium pre dospelého do dovŕšenia 25 rokov veku, ktorý nie je žiakom strednej školy a ktorý sa sústavne pripravuje na ďalšie povolanie štúdiom:

 • individuálne vyučovanie 8,50 mesačne
 • skupinové vyučovanie 7,50 mesačne

f) štúdium pre dospelého, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v písm. e) tohto odseku:

 • individuálne aj skupinové vyučovanie 17,00 eur mesačne.


(2) Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom. 2


§ 4
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí

 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 8,00 eur.
 2. Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom.3
   


§ 5
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
centra voľného času

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec prispieva:

a) zákonný zástupca dieťaťa materskej školy mesačne sumou 3,00 eurá,
b) zákonný zástupca žiaka prvého a druhého stupňa základnej školy mesačne sumou 3,00 eurá,
c) zákonný zástupca žiaka strednej školy mesačne sumou 5,00 eur,
d) dospelý mesačne sumou 5,00 eur.

(2) Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ centra voľného času, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom.4


§ 6
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni

 1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
 2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevok na úhradu režijných nákladov, je určený za každý stravovací deň nasledovne:

 

  Finančný limit na nákup potravín    
  Desiata
Príspevok v eur

Obed
Príspevok v eur

Olovrant
Príspevok v eur
Režijné
náklady

v eur
Spolu
v eur
 
MŠ denná (stravník - dieťa MŠ) 0,28 0,68 0,23 0,10 1,29
Základná škola (stravník – žiak prvého stupňa ZŠ) - 1,01 - 0,10 1,11
Základná škola, športové triedy (stravník – žiak prvého stupňa ZŠ) - 1,20 - 0,10 1,30
Základná škola (stravník – žiak druhého stupňa ZŠ) - 1,09 - 0,10 1,19
Základná škola, športové triedy (stravník – žiak druhého stupňa ZŠ) - 1,29 - 0,10 1,39
MŠ poskytujúca stravu ZŠ (stravník - žiak prvého stupňa ZŠ) - 1,01 - 0,10 1,11
MŠ poskytujúca stravu ZŠ (stravník - žiak druhého stupňa ZŠ) - 1,09 - 0,10 1,19
ZŠ poskytujúca stravu MŠ (stravník- dieťa MŠ) 0,28 0,68 0,23 0,10 1,29
ZŠ poskytujúca stravu cudzím stravníkom (cudzí stravník)   0,68   2,02 t.j.(réžia na stravníka 0,10 € +režijné náklady 1,92€) 2,70      3.  Mesto Hlohovec, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom 5.


§ 7
Spoločné ustanovenia

(1) Platnosť dokladu, ktorý potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka alebo plnoletý žiak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi alebo jeho priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu, predloženého v I. polroku školského roka riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, končí k 31. januáru daného školského roka. Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy alebo školského zariadenia končí k 31. augustu daného školského roka.


§ 8
Splatnosť príspevku


(1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a ŠJ sa uhrádza mesačne vopred, do 10. dňa. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie.


§ 9
Zrušovacie ustanovenie


Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 125/2012, ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.


§ 10
Záverečné ustanovenia

 1. Toto nariadenia bolo schválené na rokovaní mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 29.06.2016.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2016 po jeho zverejnení na úradnej tabuli mesta Hlohovec.

 

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v.r.
___________________

1 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4 § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov6874987

Úvodná stránka