Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 161/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1 – č.3

Schválené: 26.5.2016

Vyhlásené: 15.6.2016

Účinnosť: 1.7.2016

Toto VZN je doplnené s VZN 221/2018 (účinnosť 17. 07. 2018)

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 161/2016,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec  č. 139/2013
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1 – č.3

V Hlohovci dňa 31.05.2016

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec:

 

Čl. I

 

1. §1 ods. 2  sa nahrádza novým znením:

2. „Toto nariadenie ustanovuje aj výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu1, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia, podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest.“

 

2. § 2 ods. 2 sa nahrádza novým znením:

  1. „Vymedzené územie mesta je:
  • zóna A s počtom parkovacích miest 113, ktorá je ohraničená križovatkami komunikácií na uliciach:
  • Slov.nár.povstania a Nám.sv.Michala,
  • Podzámska a Kpt. Nálepku,
  • Nám.sv.Michala, Hlohová a Pod Beranom,
  • zóna B s počtom parkovacích miest 41, ktorú tvorí parkovisko ohraničené komunikáciami na uliciach M.R.Štefánika a Hlohová.“

 

3. §2 sa dopĺňa o odseky č 4.až 7. v znení:

4. Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Hlohovec podľa tohto VZN bude zabezpečovať právnická osoba – Vodárenské a technické služby, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, IČO: 36255556 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

5. Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v súlade s týmto nariadením je príjmom na prevádzku parkovacích miest povereného Prevádzkovateľa, ktorý parkovné vyberá vo vlastnom mene a na vlastný účet.

6. Za prevádzkovanie parkovacích miest, bude Prevádzkovateľ uhrádzať mestu Hlohovec odplatu, ktorá bude určená sumou ako násobok počtu parkovacích miest podľa §2 ods. 2 tohto VZN a odplaty za 1 parkovacie miesto vo výške 315 eur ročne. Odplata bude fakturovaná štvrťročne v termíne do 10 dňa po uplynutí príslušného štvrťroka.

7. Prevádzkovateľ bude zabezpečovať prevádzku parkovacích miest v nasledovne:

a) vyberať parkovné v súlade s týmto nariadením

b) zabezpečovať funkčnosť parkovacieho systému, vrátane starostlivosti o zariadenia nevyhnutné na prevádzku parkovacieho systému, pravidelnej obnovy vodorovného dopravného značenia v ročných intervaloch, vrátane zabezpečenia zvislého dopravného značenia

c) vydávať parkovacie karty.
 

4. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 - č. 3 zostávajú bez zmeny.

Čl. II

 

1. Toto Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1 – č.3, bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 26.05.2016 v Hlohovci.

 

2. Toto Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta Hlohovec, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec v znení Dodatku č.1 – č.3 nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016 po jeho vyvesení na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár v.r.
primátor mesta Hlohovec

_____________________________________________________________

1 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

 6844271

Úvodná stránka