Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 160/2016 o postupe vo veciach bytových

Schválené: 28.4.2016

Vyhlásené: 2.5.2016

Účinnosť: 17.5.2016

Platné do: 31.12.2017

Nahradené: 198/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 160/2016 o postupe vo
veciach bytových

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ust. § 12 ods. 1 a 2 zák. SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov a podľa § 21 a § 22 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 443/2010 Z.z.“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec.


ČASŤ I.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) sa vzťahuje na:

a) Nájomné byty sociálneho bývania v bytových domoch súp. č. 1481, 3703, 3704, na ul. Svätopeterská 13, 13A a 13B Hlohovec postavených na pozemku parc.č. 4428/2, 4428/5, 4428/4

b) Nájomné byty sociálneho bývania v časti bytového domu súp. č. 2390, na ul. Pod Beranom 10 Hlohovec postaveného na pozemku parc. č. 4982 , ktoré sa nachádzajú na 11. a 12. poschodí, ktoré boli obstarané z verejných prostriedkov, postavených s podporou štátu, najmä prostredníctvom dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania SR a ktoré sú vo vlastníctve Mesta Hlohovec (ďalej ako „nájomný byt“).

c) nájomné byty v Hlohovci:
- ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec.


Čl. 2

1. Účelom tohto nariadenia je najmä určiť pravidlá a podmienky pre uzavretie nájomných zmlúv na nájom nájomných bytov, stanoviť podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomcov nájomných bytov a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich nájmu.


ČASŤ II.
PRENAJÍMATEĽ

Čl. 3
Určenie prenajímateľa

1. Nakladanie a hospodárenie s bytmi, prevádzku, údržbu a správu bytov zabezpečuje Mesto Hlohovec prostredníctvom právnickej osoby založenej Mestom Hlohovec, a to obchodnej spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., so sídlom Za poštou 7, Hlohovec (ďalej aj ako „prenajímateľ“). Rozhodovanie o osobe nájomcu bytu je v kompetencii orgánov Mesta Hlohovec určených týmto nariadením.

2. Prenajímateľ na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom bytov, t.j. mestom Hlohovec:

 • uzatvára nájomné zmluvy na nájomné byty s nájomcami podľa Občianskeho zákonníka,
 • vykonáva správu, opravu a údržbu nájomných bytov,
 • je oprávnený vystupovať vo veciach nájomných bytov, nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytov voči orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúre a pod. v mene vlastníka bytov
 • vykonáva správu, opravu a údržbu ostatných bytov, ktoré boli postavené pred rokom 1990 a ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec,
 • je oprávnený vystupovať vo veciach bytov, nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytov voči orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúre a pod. v mene prenajímateľa i vlastníka bytov u bytov, ktoré podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prešli do vlastníctva mesta Hlohovec.

3. Prenajímateľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy mesta Hlohovec ako vlastníka nájomných bytov v nájomných vzťahoch všetkými dostupnými právnymi prostriedkami, vrátane včasného uplatňovania jeho práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.


ČASŤ III.
POSTUP PRI OBSADZOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV

Čl. 4
Vymedzenie sociálneho bývania

 1. Nájomnými bytmi na sociálne bývanie pre účely tohto nariadenia sú nájomné byty uvedené v čl. 1 tohto nariadenia.
 2. Sociálne bývanie je bývanie podľa osobitného zákona7)
 3. Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie podľa ods. 2 sa považuje bývanie, ktoré napĺňa základné funkcie bývania.


Čl. 5
Povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ môže uzavrieť nájomnú zmluvu na voľný nájomný byt sociálneho bývania (ďalej aj ako iba „byt“) iba s fyzickou osobou, ktorú určí mesto Hlohovec podľa tohto nariadenia.
 2. Prenajímateľ je povinný dodržiavať podmienky nájmu bytov podľa zákona č. 443/2010 Z.z.
 3. Protiprávne nasťahovanie alebo obsadenie bytu rieši prenajímateľ návrhom na vypratanie bytu (rozkaz na plnenie) v lehote 30 dní odo dňa zistenia takéhoto protiprávneho úkonu. Fyzická osoba, ktorá protiprávne obsadí byt, nemá právo na náhradný byt, náhradné ubytovanie alebo prístrešok.
 4. Prenajímateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu vlastníkovi bytov písomnou formou:

a) uvoľnenie bytu,
b) byt, ktorý nájomca neužíva z akéhokoľvek dôvodu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, (ak má
prenajímateľ o tom vedomosť)
c) byt, ktorého nájomca zomrel,
d) protiprávne obsadenie bytu,
e) byt, ktorý prenechal nájomca do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
f) byt, ktorý sa nedá užívať,
g) byt, na ktorý určený nájomca neuzavrel nájomnú zmluvu,
h) byt, ktorý chce nájomca prenechať dočasne do podnájmu.


Čl. 6
Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte

1. Sociálne bývanie v byte je bývanie poskytované oprávnenej fyzickej osobe v byte, ktorého podlahová plocha neprevyšuje 80 m2 pre byt bežného štandardu alebo 60 m2 pre byt nižšieho štandardu.8)

2. Podlahovú plocha podľa odseku l možno zvýšiť najviac o 10 %, ak ide o byt stavebne určený na bývanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v zákone č. 443/2010 Z.z.1)

3. Oprávnenou fyzickou osobou je osoba stanovená osobitným právnym predpisom 8) (ďalej aj ako „žiadateľ“).

4. Žiadateľom a nájomcom môže byť iba oprávnená fyzická osoba podľa čl. 6 ods. 3 tohto nariadenia, ktorá v deň podania žiadosti dovŕšila 18 rokov veku a ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
a) má trvalý pobyt na území mesta Hlohovec najmenej 3 roky pred podaním žiadosti. V prípade manželov, prípadne dvojice žijúcej ako druh a družka alebo ako partner/ka, sa táto podmienka považuje za splnenú, ak ju spĺňa aspoň jeden z nich;
b) nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, rodinného domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na bývanie; spoluvlastník takej nehnuteľnosti môže byť evidovaný v zozname žiadateľov na účely tohto nariadenia, ak hodnoverne preukáže opodstatnenosť svojej žiadosti napr. tým, že nemá možnosť reálne užívať nehnuteľnosť z dôvodu, že je menšinovým podielovým spoluvlastníkom a nehnuteľnosť je užívaná iným spoluvlastníkom alebo je síce polovičným prípadne väčšinovým podielovým spoluvlastníkom, avšak skutočnému užívaniu nehnuteľnosti bráni právo inej osoby – napr. vecné bremeno doživotného užívania inou osobou ako žiadateľom, ktoré je ako vecné právo evidované v príslušnom katastri nehnuteľností. Splnenie tejto podmienky sa skúma aj pri opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy.
c) nemá voči Mestu Hlohovec a verejným inštitúciám (daňový úrad, poisťovne) záväzky
resp. nedoplatky po lehote splatnosti.

5. Pri zisťovaní príjmov oprávnenej fyzickej osoby podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu.2) Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu 4) za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

6. Životné minimum domácnosti sa vypočíta podľa osobitného predpisu8).

7. Podmienky ustanovené v ods. 3 sa posudzujú pri uzatváraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.


Čl. 7
Podávanie a posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu

1. Žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt podávajú žiadatelia Mestu Hlohovec prostredníctvom Mestského úradu Hlohovec (ďalej ako „MsÚ“). Žiadosť musí mať písomnú formu s jednoznačným určením, či žiadateľ žiada garsónku, 1-izbový alebo 2-izbový byt, musí byť datovaná, odôvodnená a vlastnoručne podpísaná samotným žiadateľom.

2. Žiadateľ spolu so žiadosťou prikladá vyplnený dotazník k žiadosti ako aj nasledovné prílohy:
a) popis súčasnej bytovej situácie,
b) potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, u podnikateľa potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok,
c) potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní štátnych sociálnych dávok za predchádzajúci kalendárny rok (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materský príspevok, prídavok na dieťa, a iné...), ak je poberateľ žiadateľ alebo osoba žijúca v domácnosti žiadateľa,
d) kópiu výmeru o poberaní starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok, ak je poberateľ žiadateľ alebo osoba žijúca v domácnosti žiadateľa,
e) kópiu právoplatného rozhodnutia o rozvode manželov, a o určení výživného na dieťa,
f) potvrdenie, že žiadateľ má uhradené poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
g) kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne u dieťaťa do 3 rokov potvrdenie všeobecného lekára, dokladujúceho zdravotné postihnutie,
h) odporúčanie zamestnávateľa na prenájom bytu, ak je žiadateľ osobou zabezpečujúcou zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru a ochranu pre obyvateľov mesta alebo zabezpečujúcou spoločenské a sociálne potreby mesta Hlohovec,
i) čestné vyhlásenie žiadateľa o úplnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a čestné vyhlásenie, že nie je nájomcom, vlastníkom bytu, rodinného domu alebo inej nehnuteľnosti určenej na bývanie a nie je schopný sám riešiť svoju bytovú situáciu – žiadateľ potvrdí podpisom v dotazníku,
j) potvrdenie daňového úradu o neexistencii nedoplatku (nedoplatky v Sociálnej poisťovni preverí MsÚ na internetovom portáli Sociálnej poisťovne).

3. Pre posúdenie žiadosti je nevyhnutné, aby žiadateľ:
a) doplnil na požiadanie MsÚ v Hlohovci v určenej lehote neúplne vyplnený dotazník
a údaje, ktoré tvoria kritériá pre výber žiadateľov,
b) spolupracoval s MsÚ v Hlohovci pri overovaní skutočností potrebných pre posúdenie
oprávnenosti jeho žiadosti,
c) pravdivo aktualizoval údaje uvádzané v dotazníku k žiadosti v priebehu vedenia
žiadosti v zozname žiadateľov.

4. Príslušný referent na základe kontroly úplnosti a pravdivosti údajov v žiadostiach vytvorí pre každý typ nájomného bytu podľa izbovitosti zoznam žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené týmto nariadením.

5. Žiadateľov o poskytnutie bytu, ktorý podali žiadosť podľa tohto nariadenia, eviduje MsÚ v Hlohovci, ktorý po preverení skutočností uvedených v žiadosti informuje žiadateľa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti s prílohami podľa čl. 7 ods.2 tohto nariadenia o zaradení, resp. nezaradení do zoznamu žiadateľov.

6. Žiadateľ, ktorý:
a) ani po písomnej výzve mesta Hlohovec nepreukázal podľa príslušných predpisov splnenie všetkých podmienok uvedených v čl. 7 ods. 2 tohto nariadenia,
b) ani po písomnej výzve mesta Hlohovec nespolupracuje s MsÚ v Hlohovci pri overovaní skutočností potrebných pre posúdenie oprávnenosti jeho žiadosti,
c) uvedie nepravdivé alebo neaktualizuje údaje v žiadosti, dotazníku alebo v prílohách, nebude zaradený do zoznamu žiadateľov.

 

Čl. 8
Výber žiadateľov


1. Zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu evidovaného na MsÚ v Hlohovci sa zostavuje na určité obdobie jedného kalendárneho roka poradie žiadateľov pre uzavretie nových nájomných zmlúv na príslušný kalendárny rok v termíne spravidla do konca februára.

2. Poradie žiadateľov sa určuje samostatne pre garsónky, 1-izbové a 2-izbové byty.

3. Pri výbere žiadateľov sa postupuje podľa nasledovných kritérií:
a) trvalý pobyt na území mesta Hlohovec najmenej 3 roky,
b) doterajšie bytové podmienky žiadateľa a naliehavosť bytovej potreby žiadateľa,
c) počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti, z toho detí, členenie rodinných príslušníkov podľa generácií,
d) vážny zdravotný stav (problém) v rodine, vrátane invalidity, podporený dokladom od lekára,
e) hygienické pomery doterajšieho bývania (zdravotne nevhodné a závadné),
f) majetkové pomery žiadateľa, schopnosť platiť nájomné za byt a služby s ním spojené (vylúčenie neplatičov),
g) zamestnanosť žiadateľa,
h) priemerný mesačný príjem jednotlivých členov rodiny žiadateľa podľa čl. 6 ods.3 tohto nariadenia
i) iné príjmy žiadateľa (rodinné prídavky výživné, podnikateľská činnosť, dávky priznané orgánmi štátnej správy),
j) termín podania žiadosti.

4. Všetky kritériá sú posudzované vo vzájomnej súvislosti pri výbere žiadateľov a ich platnosť preverí príslušná organizačná zložka MsÚ Hlohovec, pred uzavretím nájomnej zmluvy.

5. Pri výbere žiadateľov sa postupuje nasledovným spôsobom:

a) MsÚ v Hlohovci:
- eviduje zoznam žiadateľov o poskytnutie nájomného bytu podľa čl. 7, ods. 4 tohto
nariadenia,
- zoznam žiadateľov vedie samostatne pre garsónky, 1-izbové byty, 2-izbové byty,
- zoznam žiadateľov vedie bez uvedenia lokality bytového domu,
- predkladá zoznamy žiadateľov, dotazníky, doklady a údaje komisii zdravotnej,
sociálnej, bytovej, vzdelávania a kultúry.

b) Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry:
- na základe predložených dokladov podľa kritérií uvedených v čl. 8, ods. 3 tohto nariadenia vypracuje návrh poradovníka na pridelenie bytu,
- predkladá návrh poradovníka na pridelenie bytu s písomným odôvodnením Mestskej rade mesta Hlohovec (ďalej ako „MsR“).

c) MsR mesta Hlohovec:
- posudzuje poradie žiadateľov navrhnuté komisiou zdravotnou, sociálnou, bytovou, vzdelávania a kultúry,
- predkladá návrh poradovníka na pridelenie bytu na schválenie mestskému zastupiteľstvu (ďalej ako „MsZ“) mesta Hlohovec.

d) MsZ mesta Hlohovec:
- schvaľuje poradovník na pridelenie bytu odporučený MsR.

e) Primátor mesta Hlohovec:
- vydáva súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy s uchádzačom podľa poradia schváleného MsZ.

6. Vybraní žiadatelia sú písomne informovaní o zaradení do poradovníka na pridelenie bytu.

7. Zoznam vybraných žiadateľov je zverejnený na oznamovacej tabuli na MsÚ Hlohovec, a na webovej stránke mesta Hlohovec, počas celého roka.

8. So žiadateľom, ktorého podľa čl. 7 a čl. 8 tohto nariadenia určí mesto Hlohovec, uzavrie prenajímateľ nájomnú zmluvu, podľa čl. 9 tohto nariadenia.

9. Uplynutím kalendárneho roka, na ktorý bol poradovník na pridelenie bytu schválený, stráca tento poradovník platnosť.

10. Na každý kalendárny rok zostavuje mesto Hlohovec nový zoznam žiadateľov, ktorý obsahuje nové poradie uchádzačov o byt.

11. Vo výnimočných a zreteľahodných prípadoch môže primátor mesta, po predchádzajúcom prerokovaní v MsR a po schválení MsZ udeliť súhlas na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom bytu mimo poradia.


Čl. 9
Nájomná zmluva


1. Prenajímateľ môže uzavrieť nájomnú zmluvu na voľný byt iba s fyzickou osobou, ktorá spĺňa podmienky a ktorú určí mesto Hlohovec podľa tohto nariadenia.

2. Prenajímateľ je povinný dodržiavať podmienky nájmu bytov podľa platného zákona č. 443/2010 Z. z.

3. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) začiatok nájmu
b) dobu nájmu
c) výšku mesačného nájomného
d) podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy
e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu
g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu
h) skončenie nájmu
i) spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, ak je súčasťou zmluvy dohoda o finančnej zábezpeke.
j) zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu
k) ďalšie povinnosti nájomcu vyplývajúce z tohto nariadenia.

4. Prenajímateľ nájomných bytov je oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného v prípade zmeny príslušných právnych predpisov. Nájomné a úhrady za plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nájomných bytov, je splatné za príslušný mesiac, a to vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.

5. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa, ktoré nie sú určené týmto nariadením, sa riadia príslušnými právnymi predpismi. 5)

6. Neuhradenie nájomného a úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu za viac ako 3 mesiace je dôvodom na vypovedanie nájmu.

7. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac 3 roky okrem prípadov stanovených zákonom.

8. Nájomná zmluva bude obsahovať dohodu o finančnej zábezpeke vo výške dvojmesačného nájomného. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 15 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, je prenajímateľ povinný už zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť. Finančná zábezpeka slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného. Finančnú zábezpeku za užívanie nájomného bytu vedie prenajímateľ na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke.

9. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v tomto nariadení a v osobitnom predpise. 9)

10. O opakovaný nájom je nájomca povinný písomne požiadať minimálne 3 mesiace pred uplynutím doby nájmu, pričom prenajímateľ uzavrie s nájomcom novú nájomnú zmluvu v prípade splnenia podmienok určených týmto nariadením. Nájomca je povinný predložiť potvrdenie o príjme prenajímateľovi. Prenajímateľa informuje príslušná organizačná zložka MsÚ Hlohovec o výške životného minima domácnosti platného k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.

11. Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)
Opakovaný nájom je možný vždy len na dobu určitú neprevyšujúcu 1 rok.

12. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ povinný umožniť budúcemu nájomcovi prehliadku nájomného bytu.

13. Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho bytu a bude vyradený z evidencie žiadateľov a po dobu 5 rokov si nemôže opätovne požiadať o pridelenie bytu, resp. bude v posudzovania žiadateľov o pridelenie bytu vylúčený. Uvedené sa netýka žiadateľov s preukazom ZŤP .

14. V nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže, že k termínu ukončenia nájmu bytu byt uvoľní a odovzdá ho prenajímateľovi v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

15. V nájomnej zmluve sa nájomca zaviaže, že počas lehoty, v ktorej má Mesto Hlohovec povinnosť zachovať nájomný charakter bytov postavených s podporou štátu, umožní po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytov zamestnancom príslušného ministerstva, zamestnancom Mesta Hlohovec, zamestnancom prenajímateľa a iných kontrolných orgánov, s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu.

16. Vlastník nájomných bytov tvorí fond prevádzky, údržby a opráv, ročne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.


ČASŤ IV.
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

Čl. 10

 1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť VZN mesta Hlohovec č. 90/2006 o postupe vo veciach bytových v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
 2. Toto nariadenie bolo schválené dňa 28.4.2016 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta


_______________________________________________________

1) príloha č.2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
2) § 3 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších
predpisov.
4) § 4 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) zákon č. 40/1064 Zb. – Občiansky zákonník.
6) § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7) § 21 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
8) § 22 ods. 1 až 5 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
9) § 12 ods. 4 a 6 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní6875011

Úvodná stránka