Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 157/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec, všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne, všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach a všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní

Schválené: 4.2.2016

Vyhlásené: 8.2.2016

Účinnosť: 23.2.2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 157/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec, všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne, všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach a všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní:


Čl. 1
Úvodné ustanovenie


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec je zrušenie nasledovných všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec, a to: všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec, všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 83/2005 o pešej zóne, všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach a všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní.


Čl. 2
Zrušovacie ustanovenie


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec zrušuje:

a) všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 30/1997 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Hlohovec v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,

b) všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 83/2005 pešej zóne v znení jeho Dodatku č. 1 a v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,

c) všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 85/2005 o verejných kultúrnych podujatiach v znení jeho Dodatku č. 1 a v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike,

d) všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 94/2007, ktorým sa určuje výška finančných príspevkov mesta Hlohovec na stravu pre dôchodcov a postup pri ich poskytovaní v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 107/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia mesta Hlohovec v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.


Čl. 3
Záverečné ustanovenia

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 04. februára 2016.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.

 


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta v. r6844234

Úvodná stránka