Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

     Dňom vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hlohovci, M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec – kontakt:  Bc. Ida Švrčková, referent OOaI, ida.svrckova@hlohovec.sk

     Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 156/2016 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec

Schválené: 4.2.2016

Vyhlásené: 8.2.2016

Účinnosť: 23.2.2016

Platné do: 13.7.2018

Nahradené: 224/2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1,
§ 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
pamiatkového fondu“) vydáva toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 156/2016
o pamätihodnostiach mesta Hlohovec


Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA


Čl. 1
Predmet úpravy

 

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) je určiť zoznam nehnuteľných, hnuteľných a nehmotných pamätihodností mesta Hlohovec (ďalej len „pamätihodností“), ktoré majú historickú, kultúrnu, spoločenskú, umeleckú, architektonickú a prírodnú hodnotu a viažu sa k histórii a významným osobnostiam mesta Hlohovec.
 2. Toto nariadenie najmä určuje zoznam pamätihodností, upravuje postup pri predkladaní, prerokovaní a schvaľovaní návrhov na zápis do zoznamu pamätihodností, vedenie evidencie pamätihodností, ochranu pamätihodností a zásady ich využívania v záujme zachovania, informovania a sprístupňovania miestneho kultúrneho dedičstva.
 3. Toto nariadenie ďalej upravuje pôsobnosť Mesta Hlohovec pri tvorbe a vedení evidencie pamätihodností a pri ich ochrane, ako aj práva a povinnosti vlastníkov pamätihodností.


Čl. 2
Vymedzenie pojmov

 

 1. Pamätihodnosti sú nehnuteľné i hnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti (pamätné dni), pôvodné názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta Hlohovec.
 2. Ochrana pamätihodností je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta.
 3. Základná ochrana pamätihodností je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu pamätihodností.
   


Čl. 3
Zoznam a evidencia pamätihodností


1) Mesto Hlohovec vydáva zoznam nehnuteľných, hnuteľných a nehmotných pamätihodností, ktoré sú uvedené v prílohách tohto nariadenia nasledovne:
a) Príloha č. 1 – obsahuje Zoznam nehnuteľných pamätihodností,
b) Príloha č. 2 – obsahuje Zoznam hnuteľných pamätihodností,
c) Príloha č. 3 – obsahuje Zoznam nehmotných pamätihodností.

2) Na základe zoznamov pamätihodností Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci vedie evidenciu pamätihodností. Predmetom evidencie nie sú hnuteľné veci a nehnuteľné veci zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národné kultúrne pamiatky1.

3) Mesto Hlohovec vedie evidenciu pamätihodností v klasickej písanej forme a elektronicky s využitím nástrojov výpočtovej techniky.

4) Evidencia pamätihodností sa rozdeľuje do nasledovných kategórií:
a) evidencia nehnuteľných pamätihodností – kategória A (nehnuteľné pamätihodnosti),
b) evidencia hnuteľných pamätihodností – kategória B (hnuteľné pamätihodnosti),
c) evidencia nehmotných pamätihodností – kategória C (nehmotné pamätihodnosti).

5) Evidencia pamätihodností je tvorená evidenčnými listami, ktoré sa vedú osobitne pre každú pamätihodnosť. Evidenčný list pamätihodnosti v závislosti od jej kategórie obsahuje najmä tieto údaje:
a) Evidenčné číslo pamätihodnosti,
b) Označenie (pomenovanie) pamätihodnosti,
c) Význam a charakteristika (textový popis) pamätihodnosti,
d) Miesto, kde sa pamätihodnosť nachádza alebo je uložená,
e) Fotodokumentáciu pamätihodnosti - historické fotografie, fotodokumentácia
o stave pamätihodnosti a jej zmenách počas vedenia evidencie,
f) Grafické prílohy – napr. mapy, grafická dokumentácia.

6) Zoznam evidovaných pamätihodností predloží Mesto Hlohovec na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu Trnava, a ak ide o nehnuteľnú pamätihodnosť, aj príslušnému stavebnému úradu2. Mesto Hlohovec môže doplniť tento zoznam o ďalšiu dokumentáciu podľa čl. 3 ods. 5 tohto nariadenia. Uvedeným orgánom Mesto Hlohovec bezodkladne oznamuje i každú zmenu v zozname evidovaných pamätihodností.
 


Druhá časť
POSTUP PRI ZÁPISE V ZOZNAME A EVIDENCII PAMÄTIHODNOSTÍ


Čl. 4
Predkladanie návrhov

 

 1. Návrhy na zápis, doplnenie, zmeny v zozname evidovaných pamätihodností alebo vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností v rámci samosprávnych funkcií spracováva z vlastného podnetu Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci ako spracovateľ v rámci svojich kompetencií.
 2. Návrhy na zápis, doplnenie, zmeny v zozname evidovaných pamätihodností alebo vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností môžu predkladať aj primátor mesta Hlohovec, Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci (ďalej len „MsZ“), poslanci a komisie MsZ, Mestská rada v Hlohovci (ďalej len „MsR“), orgány štátnej správy, odborné inštitúcie, občianske združenia, spolky, stavovské organizácie, fyzické a právnické osoby na základe písomného návrhu prostredníctvom Mestského úradu v Hlohovci.
 3. Návrhy na zápis, doplnenie, zmeny v zozname evidovaných pamätihodností alebo vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností posúdi na tento účel vytvorená aspoň trojčlenná komisia. Túto komisiu určí primátor mesta tak, aby v nej boli zastúpení najmä členovia, ktorí majú odborné vedomosti a skúsenosti na posudzovanie predložených návrhov. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie súhlasného stanoviska k predkladaným návrhom je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

 

Čl. 5
Prerokovanie a schvaľovanie návrhov na zápis a zmeny v zozname pamätihodností


1) Predložené návrhy na zápis a zmeny v zozname evidovaných pamätihodností posúdi komisia vytvorená podľa čl. 4 ods. 3 tohto nariadenia a následne MsR. Po odporúčacích stanoviskách predloží spracovateľ všetky návrhy predložené v priebehu kalendárneho roka na prerokovanie spravidla na najbližšom zasadnutí MsZ v nasledujúcom roku, na ktorom MsZ rozhodne o schválení zmien alebo zaradenia do zoznamu pamätihodností.


Čl. 6
Vyradenie zo zoznamu pamätihodností

 

 1. Na základe zistenia nových skutočností môže Mesto Hlohovec po prerokovaní v komisii vytvorenej podľa článku 4 ods. 3 a v MsR po schválení MsZ pamätihodnosť vyradiť zo zoznamu evidovaných pamätihodností. Návrhy na vyradenie pamätihodností zo zoznamu evidovaných pamätihodností budú spracovateľom predkladané a MsZ schvaľované raz za kalendárny rok, a to spravidla na prvom zasadnutí MsZ v kalendárnom roku.
 2. Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci návrh na vyradenie pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností pred jeho predložením na schválenie posúdi a predloží na vyjadrenie Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
 3. V prípade, že niektorá pamätihodnosť bude vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku3, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení, Mesto Hlohovec – Mestský úrad predloží MsZ návrh na vyradenie tejto pamätihodnosti zo zoznamu evidovaných pamätihodností.


Čl. 7
Aktualizácia údajov v evidencii pamätihodností

 

 1. Údaj o pamätihodnosti, ktorý nie je uvedený v zozname pamätihodností podľa niektorej z príloh tohto nariadenia, ale je uvedený v evidencii pamätihodností, je možné meniť alebo aktualizovať bez potreby schvaľovania tejto zmeny v MsZ. Návrh zmeny alebo aktualizácie údaju spolu s odôvodnením tohto návrhu predloží predkladateľ komisii vytvorenej podľa článku 4 ods. 3 tohto nariadenia. Na základe súhlasného stanoviska príslušnej komisie je možné údaj v evidencii pamätihodností aktualizovať, resp. zmeniť.


Tretia časť
ZÁSADY OCHRANY A VYUŢÍVANIA PAMÄTIHODNOSTÍ


Čl. 8
Povinnosti mesta

 

 1. Mesto Hlohovec zabezpečuje evidenciu všetkých pamätihodností na území mesta Hlohovec.
 2. Mesto Hlohovec utvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie pamätihodností v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Hlohovec.
 3. Mesto Hlohovec sleduje stav a využitie pamätihodností.
 4. Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci usmerňuje činnosti právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamätihodností a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc.
 5. Pamätihodnosti zapísané v evidencii prezentuje Mesto Hlohovec ako súčasť svojho kultúrno-historického dedičstva prostredníctvom informačno-propagačných materiálov mesta, webového sídla mesta, tlače a pri kultúrnych a spoločenských podujatiach.
 6. Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci zabezpečí prezentáciu evidovaných pamätihodností do konca roka 2016 na webovom sídle mesta Hlohovec a pravidelné prehodnocovanie zoznamu evidovaných pamätihodností vždy k 1. aprílu kalendárneho roka.
 7. Mesto Hlohovec pri ochrane pamätihodností spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi združeniami.
 8. Zápis do evidencie nehnuteľných pamätihodností, alebo zrušenie zápisu v evidencii nehnuteľných pamätihodností Mesto Hlohovec oznámi Krajskému pamiatkovému úradu Trnava a stavebnému úradu.


Čl. 9
Práva a povinnosti vlastníka pamätihodnosti

 

 1. Vlastník pamätihodnosti je povinný ochraňovať a užívať pamätihodnosť, zachovávať dobrý technický prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov a územia podľa príslušných platných právnych predpisov.
 2. Vlastník pamätihodnosti má právo požiadať Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci o poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany pamätihodnosti.
 3. Vlastník pamätihodnosti má právo na aktualizáciu evidenčných údajov v zozname evidovaných pamätihodností, ktorú zabezpečí Mesto Hlohovec v rámci zoznamu a ostatných evidencií v prípade, že aktuálne údaje poskytne Mestu Hlohovec.


Čl. 10
Všeobecné podmienky

 

 1. Pri územnom rozvoji mesta je potrebné rešpektovať objekty vedené v zozname evidovaných pamätihodností.
 2. Pri stavebno-technických zmenách a údržbe pamätihodností je potrebné, aby neboli ohrozené hodnoty pamätihodnosti a spôsobené nepriaznivé zmeny jej stavu. V prípade zmeny alebo nutnosti spresnenia rozsahu ochrany pamätihodnosti Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci požiada o odborné stanovisko Krajský pamiatkový úrad Trnava.
 3. Na pamätihodnosti, ktoré sa nachádzajú v Pamiatkovej zóne Hlohovec a jej ochrannom pásme, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o ochrane pamiatkového fondu4.
 4. Evidencia pamätihodností je podklad programu ochrany kultúrneho a historického dedičstva.


Štvrtá časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Čl. 11
Účinnosť


4) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 04.02.2016.
5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona o obecnom zriadení dňa 23.02.2016.


Čl. 12
Zoznam príloh


Neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia tvorí Zoznam evidovaných pamätihodností na území mesta Hlohovec, ktorý pozostáva z nasledovných príloh k nariadeniu:
- Príloha č. 1 – Zoznam nehnuteľných pamätihodností,
- Príloha č. 2 – Zoznam hnuteľných pamätihodností,
- Príloha č. 3 – Zoznam nehmotných pamätihodností.

 

V Hlohovci, dňa 04.02.2016


Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v. r.

 

_________________________________________________________

1 § 15 zákona o ochrane pamiatkového fondu
2 § 14 ods. 4 zákona o ochrane pamiatkového fondu
3 § 15 zákona o ochrane pamiatkového fondu prehodnocovanie zoznamu evidovaných pamätihodností vždy k 1. aprílu kalendárneho roka.
4 § 32 zákona o ochrane pamiatkového fondu

 

Prílohy č. 1, 2 a 3 sa nachádzajú v priloženom PDF súbore.6844203

Úvodná stránka