Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 155/2016, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec, pre školský rok 2016/2017

Schválené: 4.2.2016

Vyhlásené: 8.2.2016

Účinnosť: 23.2.2016

Platné do: 21.2.2017

Nahradené: 174/2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa
§ 20 ods. 3 písm a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 155/2016,
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec, pre školský rok 2016/2017

 

Čl.1
Úvodné ustanovenie

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len "nariadenie") sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, a to v:
a) Základnej škole, M.R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec,
b) Základnej škole, Koperníkova ul. 24, 920 01 Hlohovec,
c) Základnej škole, Felcánova ul. 4, 920 01 Hlohovec,
d) Základnej škole, Školská 165, 920 03 Hlohovec – Šulekovo,
e) Základnej škole, Podzámska ul. 35, 920 01 Hlohovec,
pre školský rok 2016/2017.

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 1


Čl.2
Určenie miesta a času zápisu

3. Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2016/2017 je v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec, stanovený v období od 1. apríla do 30. apríla 2016 nasledovne:

a) v Základnej škole, M.R. Štefánika 30, 920 01 Hlohovec:
- Miesto: učebňa Etickej výchovy – prízemie,
- Čas:
- v dňoch 14. a 15. apríla 2016 v čase od 10:00 do 17:00 hod.,
- dňa 16. apríla 2016 (sobota) od 08:00-12:00 hod.,
- ostatné pracovné dni v čase od 13:00 do 14:00 hod.,


b) v Základnej škole, Koperníkova ul. 24, 920 01 Hlohovec:
- Miesto: trieda 4.A – 1.poschodie,
- Čas:
- v dňoch 12., 13. a 14. apríla 2016 v čase od 10:00 do 17:00 hod.,
- ostatné pracovné dni v čase od 13:00 do 14:00 hod.,


c) v Základnej škole, Felcánova ul. 4, 920 01 Hlohovec:
- Miesto: trieda 1. B – prízemie,
- Čas:
- v dňoch 13. a 14. apríla 2016 v čase od 10:00 do 17:00 hod.,
- ostatné pracovné dni v čase od 13:00 do 14:00 hod.,


d) v Základnej škole, Školská 165, 920 03 Hlohovec – Šulekovo:
- Miesto: miestnosť č. 6 (trieda tretieho ročníka) – prízemie,
- Čas:
- v dňoch 11. a 12., apríla 2016 v čase od 10:00 do 17:00 hod.,
- ostatné pracovné dni v čase od 13:00 do 14:00 hod.,


e) v Základnej škole, Podzámska ul. 35, 920 01 Hlohovec:
- Miesto: 3 miestnosti – vlastivedná učebňa, spoločenská miestnosť a herňa ŠKD – prízemie,
- Čas:
- v dňoch 5. a 6. apríla 2016 v čase od 10:00 do 17:00 hod.,
- ostatné pracovné dni v čase od 13:00 do 14:00 hod.,

4. Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky určené týmto nariadením zverejní riaditeľ príslušnej základnej školy najneskôr 29.2.2016 obvyklým spôsobom. Miestnosť určená pre zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude viditeľne označená.Čl. 3
Zrušovacie ustanovenie


Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 105/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec.


Čl. 4
Záverečné ustanovenia


1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 04.02.2016.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta, v.r.

_______________________________________________________

1 § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov6875031

Úvodná stránka