Prechod na navigáciu Hlavné menu
Hlohovec - Občan - oficiálna stránka mesta

Všeobecne záväzné nariadenia

Momentálne nie sú žiadne návrhy VZN na pripomienkovanie.
 


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 147/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

Schválené: 10.12.2015

Vyhlásené: 14.12.2015

Účinnosť: 29.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 147/2015,
ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 147/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.


Čl. 1
Úvodné ustanovenie


Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec (ďalej len „nariadenie“) je vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.


Čl. 2
Vymedzenie pojmov

 

 1. Pod pojmom volebný plagát sa pre účely tohto nariadenia rozumie tlačený alebo písaný materiál najmä plagát, leták, oznam, prospekt, samolepka, ktorý svojím obsahom propaguje vo voľbách kandidujúci subjekt.
 2. Pod pojmom voľby sa pre účely tohto nariadenia rozumejú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.
 3. Pod pojmom kandidujúci subjekt sa pre účely tohto nariadenia rozumie vo voľbách kandidujúca politická strana, politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí, alebo kandidát.
 4. Za verejné priestranstvo sa pre účely tohto nariadenia považujú miesta a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území mesta Hlohovec a sú vo vlastníctve mesta Hlohovec a ktoré súčasne slúžia na verejné užívanie alebo sú inak bez obmedzenia verejnosti prístupné.

 

Čl. 3
Vyhradenie miest na umiestňovanie volebných plagátov

 

 1. Počas volebnej kampane1 je dovolené v meste Hlohovec umiestňovať volebné plagáty iba na tento účel vyhradených miestach na určených verejných priestranstvách.
 2. Na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Hlohovec sú vyhradené mestské informačné štvorstranné oceľové stojany s rozmermi 1050 x 1050 x 2060 mm, ktoré sú umiestňované na pešej zóne na ulici M.R. Štefánika a na Šulekovej ulici v m.č. Šulekovo.
 3. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách okrem vyhradených miest uvedených v ods. 2 tohto článku je zakázané a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto nariadenia.
 4. Miesta vymedzené v ods. 2 tohto článku na umiestňovanie volebných plagátov sa kandidujúcim subjektom poskytujú bezplatne.
 5. Údržbu miest na umiestňovanie volebných plagátov po skončení volebnej kampane zabezpečuje Mesto Hlohovec.


Čl. 4
Podmienky umiestňovania volebných plagátov

 

 1. Pre každý kandidujúci subjekt bude na miestach vyhradených na umiestnenie volebných plagátov vyhradená plocha tak, že vyhradená plocha bude zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
 2. Každá vyhradená plocha bude označená poradovým číslom.
 3. Každý kandidujúci subjekt umiestni svoje volebné plagáty na vyhradenú plochu s tým poradovým číslom, ktoré sa zhoduje s poradovým číslom kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu2 alebo s poradovým číslom podľa zoznamu zaregistrovaných kandidátov.3


Čl. 5
Kontrola dodržiavania nariadenia


Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonávajú:
a) poverení zamestnanci Mesta Hlohovec - Mestského úradu,
b) príslušníci Mestskej polície.

 

Čl. 6
Zrušovacie ustanovenie


Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 141/2014, ktorým sa vymedzujú miesta na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí.


Čl. 7
Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto nariadenie mesta Hlohovec bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 10.12.2015.
 2. Toto nariadenie mesta Hlohovec nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Hlohovec.


Ing. Miroslav Kollár, v.r.
primátor mesta

___________________________________________________________
1 § 2 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
2 § 53 a § 83 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 § 141, § 146, § 173 a 178 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov6875001

Úvodná stránka